UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2014/CT-UBND

Vĩnh Yên, ngày 26 tháng 11 năm 2014

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆN QUY ĐỊNH CỦA LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNHNĂM 2012 VỀ CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH

Luật Xử lý vi phạm hànhchính (Luật XLVPHC) được Quốc hội thông qua ngày 20/6/2012, có hiệu lực thihành kể từ ngày 01/7/2013. Trên cơ sở các quy định của Luật XLVPHC, Chính phủđã ban hành các Nghị định quy định chế độ áp dụng các biện pháp xử lý hànhchính: Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 quy định chế độ áp dụng biệnpháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn; Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hànhchính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; Nghị định số 02/2014/NĐ-CP ngày10/01/2014 quy định chế độ áp dụng, thi hành biện pháp xử lý hành chính đưa vàotrường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc. Ngày 20/01/2014, Ủy ban Thường vụQuốc hội đã ban hành Pháp lệnh số 09/2014/UBTVQH13 quy định trình tự, thủ tụcxem xét, quyết định áp dụng các nghị định quy định chi tiết thi hành LuậtXLVPHC về áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án.

Để triển khai, thực hiệncó hiệu quả Luật XLVPHC năm 2012, Pháp lệnh số 09/2014/UBTVQH13 và các văn bảnquy định chi tiết thi hành về các biện pháp xử lý hành chính, Ủy ban nhân dântỉnh yêu cầu:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các cơ quan Trung ươngđóng trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm:

a) Quántriệt thực hiện các quy định của Luật XLVPHC và các văn bản pháp luật khác cóliên quan về các biện pháp xử lý hành chính đến cán bộ, công chức, viên chức,chiến sỹ của cơ quan, đơn vị;

b) Phốihợp với Sở Tư pháp trong việc tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiệnquản lý nhà nước công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;

c) Chỉđạo các tổ chức, cá nhân có thẩm quyền áp dụng các biện pháp xử lý hành chính, thựchiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của mình trong côngtác xử lý vi phạm hành chính;

d) Thựchiện lưu trữ và thống kê việc áp dụng các quy định pháp luật về các biện phápxử lý hành chính theo quy định. Cung cấp thông tin về việc áp dụng các biệnpháp xử lý hành chính đến Sở Tư pháp để tổng hợp phục vụ công tác xây dựng cơsở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính của tỉnh;

đ) Tổnghợp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, áp dụng các quy định phápluật về các biện pháp xử lý hành chính tại địa phương, kiến nghị, đề xuất xử lýcụ thể gửi Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kiến nghị vớicơ quan có thẩm quyền hướng dẫn, xử lý;

e)Báo cáo công tác thi hành pháp luật về áp dụng các biện pháp xử lý hành chínhcủa cơ quan, đơn vị định kỳ 6 tháng và hằng năm gửi Sở Tư pháp để tổng hợp, báocáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

2.Sở Tư pháp có trách nhiệm:

a) Thammưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật vềcác biện pháp xử lý hành chính; chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quantham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Đoàn Kiểm tra liên ngànhviệc thi hành pháp luật về các biện pháp xử lý hành chính theo quy định;theo dõi việc tổ chức thực hiện Chỉ thị trên phạm vi toàn tỉnh;

b) Ràsoát, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực xử lý vi phạm hành chínhvề các biện pháp xử lý hành chính báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kiến nghị với cơquan có thẩm quyền hướng dẫn, xử lý;

c) Địnhkỳ tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp tình hình, kết quả thực hiệnLuật XLVPHC về các biện pháp xử lý hành chính, các văn bản hướng dẫn thi hànhvà Chỉ thị này.

3. Công antỉnh có trách nhiệm:

a) Khẩn trương chỉ đạoviệc thu thập tài liệu trong hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hànhchính theo quy định của pháp luật và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quanđể hoàn thiện hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính;

b)Chỉ đạo các đơn vị thuộc Công an tỉnh, Công an các huyện, thành, thị phốihợp với Phòng Tư pháp, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Tòa án nhân dânhuyện, thành, thị; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và các cơ quan có liênquan trong việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính.

4.Báo Vĩnh Phúc, Sở Thông tin & Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hìnhVĩnh Phúc có trách nhiệm:

Phốihợp với Sở Tư pháp và các cơ quan có liên quan thực hiện việc tuyên truyền,giới thiệu các quy định của Luật XLVPHC về các biện pháp xử lý hành chính vàcác văn bản pháp luật khác có liên quan.

5. Chủ tịch Ủy bannhân dân các huyện, thành, thị có trách nhiệm:

a) Chỉ đạoPhòng Tư pháp:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quangiúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luậtvề các biện pháp xử lý hành chính thuộc phạm vi quản lý của địa phương;

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Lao động -Thương binh và Xãhội, cơ quan Công an, Tòa án nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan cóliên quan triển khai việc áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm hành chính trênđịa bàn.

b) Chỉđạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn:

- Tổ chức triển khai thực hiện công tác thi hành pháp luậtvề xử lý vi phạm hành chính, đặc biệt là việc áp dụng biện pháp giáo dục tạixã, phường, thị trấn; thực hiện lưu trữ và thống kê về xử lý vi phạm hànhchính; báo cáo công tác thi hành pháp luật về áp dụng các biện pháp xử lý hànhchính trên địa bàn định kỳ 6 tháng và hằng năm gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện;

- Tiếp tục tổ chức biện pháp cai nghiện tại gia đình và cộngđồng tại địa phương theo quy định của Luật Phòng, chống ma túy và các văn bảnquy định chi tiết thi hành;

- Cấp Giấy xác nhận hết thời gian cai nghiện ma túy tại giađình hoặc cai nghiện ma túy tại cộng đồng.

c) Chỉ đạo người đứngđầu cơ sở điều trị nghiện khẩn trương có văn bản xác nhận về việc đưa ngườinghiện ma túy ra khỏi chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiệnbằng thuốc thay thế đối với người bị đưa ra khỏi chương trình điều trị nghiệntheo Nghị định số 96/2012/NĐ-CP ngày 15/01/2012 của Chính phủ quy định về điềutrị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế.

d) Chỉ đạo người đứngđầu trạm Y tế xã, bệnh xá quân y, phòng khám khu vực, bệnh viện cấp huyện vàphòng y tế kịp thời tổ chức cho bác sỹ, y sỹ có đủ điều kiện theo quy định tạikhoản 1 Điều 10 của Nghị định số 221/2013/NĐ-CP cấp phiếu trả lời kết quả vềtình trạng nghiện ma túy hiện tại của người bị đề nghị áp dụng biện pháp đưavào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

đ) Theodõi, đôn đốc, chỉ đạo, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện pháp luật về việc ápdụng các biện pháp xử lý hành chính theo thẩm quyền.

e) Phốihợp với Sở Tư pháp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thi hành pháp Luật Xửlý vi phạm hành chính về các biện pháp xử lý hành chính.

6.Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Vĩnh Phúc có trách nhiệm:

Chỉđịnh tổ chức Đoàn cấp cơ sở phối hợp với các ngành liên quan trực tiếp quản lýđối với các đối tượng đang trong thời gian làm thủ tục áp dụng biện pháp xử lýhành chính đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và đưavào cơ sở cai nghiện bắt buộc, tại nơi lập hồ sơ đề nghị.

7.Đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh:

Chỉđạo Tòa án nhân dân huyện, thành, thị triển khai việc áp dụng biện pháp xử lývi phạm hành chính trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn quy định; phối hợp chặtchẽ với các cơ quan chức năng cùng cấp trong việc ban hành quyết định áp dụngbiện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và đưa vàocơ sở chữa bệnh bắt buộc.

8. Đề nghị Ủy banMặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh:

Chỉ đạo các tổ chứcthành viên của Mặt trận triển khai, tuyên truyền, phổ biến việc thực hiện LuậtXLVPHC về các biện pháp xử lý hành chính và các văn bản pháp luật có liên quanbằng các hình thức và biện pháp thích hợp để cán bộ, công chức, viên chức, đoànviên, hội viên hiểu rõ, thực hiện nghiêm chỉnh, quy định pháp luật về xử lý hànhchính.

9. Tổ chức thực hiện

Uỷ ban nhân dân tỉnhyêu cầu Thủ trưởng các Sở, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các cấp; các cơ quan, tổchức, cá nhân có liên quan tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn,vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để tổnghợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phùng Quang Hùng