BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17 /CT-BCT

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2015

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY MẠNHCÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

Trong thời gian qua công tác cải cách hành chính(CCHC) luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Chính phủ, Thủ tướngChính phủ quan tâm chỉ đạo góp phần xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế, huyđộng và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển đất nước; tạo môitrường kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi, minh bạch nhằm giảm thiểuchi phí về thời gian và kinh phí của các doanh nghiệp trong việc tuân thủ thủtục hành chính (TTHC); xây dựng cơ quan hành chính hiện đại, hiệu lực, hiệuquả; bảo đảm quyền dân chủ của nhân dân; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức,viên chức có đủ phẩm chất, năng lực và trình độ, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhândân và sự phát triển của đất nước.

Dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, công tác CCHCcủa Bộ Công Thương đã đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, vẫn cònnhững tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục để công tác CCHC đáp ứng yêu cầutrong giai đoạn hiện nay và sắp tới.

Để đẩy mạnh hơn nữa công tác CCHC trong thờigian tới, cải thiện vị trí xếp hạng Chỉ số CCHC của Bộ Công Thương trong năm2016; nâng cao ý thức vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong nhậnthức và hành động về CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của BộCông Thương; tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi, minhbạch nhằm giảm thiểu chi phí về thời gian và kinh phí của các doanh nghiệptrong việc tuân thủ TTHC, Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu:

1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ phải trực tiếpchỉ đạo việc tổ chức thực hiện công tác CCHC của đơn vị mình. Nghiêm túc triểnkhai thực hiện nhiệm vụ trong từng vị trí, lĩnh vực công tác; chịu trách nhiệmvề tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao trong lĩnh vực đơn vị mình quản lý,phụ trách.

2. Mỗi cán bộ, công chức phải đề cao trách nhiệmcá nhân, thể hiện tinh thần chủ động, tích cực trên từng cương vị, trách nhiệmcông tác để góp phần đẩy mạnh CCHC tại Bộ Công Thương.

3. Thủ trưởng các đơn vị tập trung chỉ đạo thựchiện có hiệu quả các nhiệm vụ sau đây:

a) Đảm bảo hoàn thành 100% kế hoạch CCHC năm2015. Các kế hoạch liên quan đến công tác CCHC của năm sau phải được ban hànhđầy đủ trong Quý IV năm trước. Kế hoạch phải chi tiết, cụ thể và có tính khảthi.

b) Đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ Chương trìnhxây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) hàng năm theo kế hoạch.

c) Kiểm soát chặt chẽ các TTHC, đảm bảo chỉ banhành những TTHC thực sự cần thiết; rà soát đơn giản hóa TTHC hàng năm và bãi bỏcác TTHC không cần thiết. Hạn chế tối đa việc phát sinh số lượng TTHC. Kịp thờitrả lời, giải quyết dứt điểm các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanhnghiệp về TTHC. Cập nhật, công bố TTHC lên Cơ sở dữ liệu quốc gia (http://csdl.thutuchanhchinh.vn)đúng thời hạn quy định.

d) Phối hợp chặt chẽ với Thanh tra Bộ đẩy mạnhcông tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch, đảm bảo hoàn thành 100% kế hoạchđặt ra; các vấn đề phát hiện qua thanh tra, kiểm tra phải được xử lý hoặc cókiến nghị xử lý.

e) Triển khai thực hiện tốt cơ chế khoán biênchế và kinh phí hành chính; cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại các đơn vịsự nghiệp công lập và cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại các tổ chức khoahọc và công nghệ công lập. Bố trí đầy đủ kinh phí cho công tác CCHC.

g) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trongquản lý nhà nước tại các đơn vị. Tăng cường ứng dụng các dịch vụ công trựctuyến mức độ 3, 4.

h) Gắn thi đua – khen thưởng với công tác CCHC.Kịp thời động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân làm tốt công tác CCHC.

4. Giao Vụ Tổ chức cán bộ

Đôn đốc các đơn vị khẩn trương hoàn thành cácnhiệm vụ đã đăng ký trong Quyết định số 12000/QĐ-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2014của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch CCHC năm 2015. Chủ trì, phối hợpchặt chẽ với các đơn vị liên quan, quán triệt những nội dung trong Quyết định số 5733/QĐ-BCT ngày 13 tháng 8 năm 2013 ban hành kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độcông vụ, công chức của Bộ Công Thương giai đoạn 2013 – 2015; trọng tâm là côngtác tuyển dụng công chức, viên chức; đánh giá rà soát cơ cấu tổ chức tại cácđơn vị thuộc Bộ để đề xuất sắp xếp lại cơ cấu tổ chức các đơn vị thuộc Bộ theohướng tinh giản, gọn nhẹ. Tăng cường công tác kiểm tra tại các đơn vị trựcthuộc Bộ, kịp thời báo cáo Lãnh đạo Bộ những tồn tại, vướng mắc và đề xuấtphương hướng giải quyết.

5. Giao Vụ Pháp chế

Đôn đốc các đơn vị liên quan đẩy mạnh triển khaithực hiện kế hoạch hoạt động kiểm soát TTHC năm 2015 ban hành kèm theo Quyếtđịnh số 11970/QĐ- BCT ngày 29 tháng 12 năm 2014. Công khai, minh bạch TTHC theoquy định; tiếp nhận và kịp thời giải đáp những vướng mắc, xử lý phản ánh, kiếnnghị về TTHC. Tập trung nghiên cứu, lựa chọn và đề xuất nhóm TTHC có tác độnglớn đến người dân, doanh nghiệp để tiếp tục đẩy mạnh đơn giản hóa. Phối hợp vớicác báo, đài trong và ngoài ngành tăng cường công tác truyền thông những kếtquả đạt được trong công tác cải cách TTHC. Ban hành các kế hoạch liên quan đếncông tác CCHC của năm sau trong Quý IV năm trước. Kịp thời công bố danh mụcVBQPPL hết hiệu lực theo quy định. Tăng cường kiểm tra công tác kiểm soát TTHCtại các đơn vị thuộc Bộ, báo cáo Lãnh đạo Bộ kết quả kiểm tra và đề xuất phươnghướng, giải pháp để đẩy mạnh cải cách TTHC trong thời gian tới. Nghiên cứu, đềxuất những sáng kiến trong hoạt động kiểm soát TTHC của Bộ.

6. Giao Vụ Tài chính

Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan thựchiện lập dự toán đầy đủ nguồn ngân sách đảm bảo phân bổ đúng, đủ, kịp thời ngânsách cho hoạt động của các đơn vị. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc phân bổ,sử dụng ngân sách nhà nước đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm; báo cáo Lãnh đạo Bộnhững khó khăn, vướng mắc, tồn tại và đề xuất phương hướng xử lý. Nghiên cứu đềxuất giải pháp đổi mới cơ chế sử dụng kinh phí nhà nước theo hướng cấp ngânsách dựa trên kết quả và chất lượng hoạt động, hướng vào kiểm soát đầu ra, chấtlượng chi tiêu theo mục tiêu, nhiệm vụ được giao.

7. Giao Cục Thương mại điện tử và Công nghệthông tin

Đảm bảo đến cuối năm 2015 có ít nhất 13 dịch vụcông cung cấp trực tuyến ở mức độ 3 và 8 dịch vụ công cung cấp trực tuyến ở mứcđộ 4, có 100% dịch vụ công cung cấp trực tuyến mức độ 1 và 2 trở lên được côngnhận trong Báo cáo đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin do Bộ Thông tintruyền thông công bố. Chú trọng đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ3, mức độ 4. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các giao dịch điệntử của Bộ Công Thương. Đẩy mạnh công tác bảo mật hệ thống, tổ chức đảm bảo antoàn thông tin và đề xuất đào tạo, bổ sung nguồn nhân lực cho ứng dụng công nghệthông tin.

8. Giao Thanh tra Bộ

Tăng cường đôn đốc, giám sát các đơn vị hoànthành kế hoạch thanh tra, kiểm tra theo đúng tiến độ. Báo cáo Lãnh đạo Bộ nhữngđơn vị chậm tiến độ hoặc không triển khai thực hiện theo kế hoạch.

9. Giao Văn phòng Bộ

Phối hợp với Vụ Khoa học Công nghệ đẩy mạnh côngtác đánh giá nội bộ hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO tại các đơn vị thuộcBộ.

Thực hiện nghiêm chỉnh việc niêm yết TTHC tại Bộphận một cửa; quán triệt đến từng công chức phụ trách công tác một cửa trongquá trình giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp phải nhanh chóng, chínhxác, tuyệt đối không sách nhiễu, gây phiền hà.

10. Giao Vụ Thi đua – Khen thưởng

Chủ trì xây dựng tiêu chí để kịp thời động viên,khen thưởng những đơn vị, cá nhân làm tốt công tác CCHC. Đưa tiêu chí hoànthành kế hoạch CCHC vào nội dung bình xét thi đua khen thưởng hàng năm của cácđơn vị thuộc Bộ.

11. Các đơn vị khác

Phối hợp chặt chẽ với Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Phápchế, Vụ Tài chính, Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin, Vụ Khoa họcvà Công nghệ, Văn phòng Bộ và các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác CCHC củaBộ Công Thương.

Nghiên cứu, đề xuất các sáng kiến đẩy mạnh côngtác CCHC tại Bộ Công Thương trong thời gian tới.

Thủ trưởng các đơn vị theo chức năng khẩn trươngtổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị này; định kỳ hàng Quý, các đơn vị thuộc Bộbáo cáo tình hình triển khai thực hiện về Vụ Tổ chức cán bộ kèm theo báo cáocông tác CCHC Quý để Vụ Tổ chức cán bộ tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ.

Vụ Tổ chức cán bộ chịu trách nhiệm theo dõi,kiểm tra, đôn đốc tình hình thực hiện Chỉ thị, định kỳ hàng Quý tổng hợp báocáo kịp thời Lãnh đạo Bộ./.


Nơi nhận:
- Lãnh đạo Bộ;
- Các Cục, Vụ, Tổng cục;
- Thanh tra Bộ;
- Văn phòng Bộ;
- Lưu: VT, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hồ Thị Kim Thoa