UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Số: 17 CT/ĐĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 1994

CHỈ THỊ

Về việc giao đất tạm thời trong những vùng qui hoạch phát triển

đô thị, xây dựng các khu công nghiệp - khu chế xuất

____________________

Nhằm triển khai Quyết định số 608 của Thủ tướng Chính phủ và Kết luận số 139 của ban Chấp hành đảng bộ thành phố về qui hoạch tổng thể xây dựng thành phố đến năm 2010; trong khi chờ thành phố qui hoạch chi tiết để tránh những sáo trộn bất ổn trong tổ chức, sản xuất cũng như đời sống xã hội, hạn chế những tổn thất vật chất không đáng có trong việc giải phóng mặt bằng phục vụ cho thực hiện qui hoạch; UBND thành phố yêu cầu:

1. Căn cứ qui hoạch tổng thể xây dựng đã được Chính phủ phê duyệt, việc qui hoạch chủ trì phối hợp với các ngành, các cấp khẩn trương xây dựng qui hoạch chi tiết từng ngành, từng vùng, từng khu chức năng; cắm mốc giới; phân kì thực hiện trình UBND thành phố duyệt, công bố để chính quyền các cấp, các ngành tổ chức quản lí theo chức năng và nhân dân tham gia ý kiến và quản lí.

2. Trong khi chờ công bố chính thức qui hoạch chi tiết, toàn bộ vùng đất (kể cả đất nông nghiệp) thuộc huyện Hải An cũ, các xã mới chuyển thành phường, các xã ngoại thị thị xã Kiến An, hai bên các trục đường lớn( đường số 5, 10, 14…), các vùng phát triển công nghiệp, xây dựng khu chế xuất ( đường 14, Đình Vũ…); trước mắt các cấp, các ngành chức năng có thẩm quyền xét hoặc đề nghị giao đất chỉ được xét giao đất theo phương thức giao tạm thời.

Các đối tượng được giao đất tạm thời ở cùng qui định trên chỉ được tổ chức sản xuất cây ngắn ngày, nuôi trồng các loại thủy sản có chu kì khai thác ngắn, làm lán trại tạm thời; không được phá vỡ mặt bằng và xây dựng các công trình kiên cố. Khi cần thu hồi phục vụ cho qui hoạch, Nhà nước không bồi hoàn bất kì một khoản nào, trừ tiền đền bù hoa màu (nếu có).

3. Các ông, bà Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã; Thủ trưởng các ngành Quản lý đất đai, Xây dựng, Giao thông công trình, Nông lâm nghiệp, Thủy lợi, Viện Quy hoạch xây dựng chịu trách nhiệm trước UBND thành phố và công tác quản lí nhà nước theo thẩm quyền, chức năng về thu giao đất trong các vùng nói trên, thường xuyên kiểm tra phát hiện kịp thời mọi hành vi vi phạm, xử lí những đối tượng cố tình làm sai để giữ nghiêm kỉ cương luật pháp./.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Bá Dư