ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 17/CT-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 4 năm 1977

CHỈ THỊ

VỀVIỆC ĐẨY MẠNH PHÒNG CHỐNG DỊCH MÙA NẮNG CHUẨN BỊ CÔNG TÁC VỆ SINH PHÒNG BỆNHPHÒNG CHỐNG DỊCH MÙA MƯA

Đầu năm nay, khi mùa nắng mớibắt đầu, một số trường hợp bệnh truyền nhiễm nguy hiểm đã xảy ra rải rác ở cácQuận, đã sớm hơn các năm trước, mà còn có chiều hướng lan rộng, có nguy cơ biếnthành dịch lớn, đe dọa sức khỏe và tính mạng của các từng lớp nhân dân.

Trước tình hình đó, trong buổihọp ngày 01-3-1977, Ủy ban nhân dân Thành phố đã chỉ thị khẩn trương tăng cườngvà củng cố các Ban Chỉ đạo phòng rào vệ sinh phòng bệnh các cấp, chuyển thànhBan chỉ huy chống dịch, xác định nhiệm vụ của các ban ngành trong việc đẩy mạnhphong trào (nhất là các ngành y tế, vệ sinh, thể dục thể thao, thông tin văn hóa,giáo dục, công nghiệp, nông nghiệp, thương nghiệp, giao thông vận tải, xây dựng,quản lý nhà đất, tài chánh, công an, v.v.., các đoàn thể công nông thanh phụ,và các lực lượng nhân dân vũ trang), đồng thời đề ra những biện pháp vệ sinhphòng bịnh hết sức tính cực, đẩy mạnh vệ sinh hoàn cảnh, vệ sinh phân nước rác,ba sạch ba diệt và đặc biệt nhấn mạnh đến việc tiêm phòng.

Trong hơn một tháng qua, dưới sựlãnh đạo của Ủy ban nhân dân các quận, huyện, các phường xã, có sự đôn đốc nhắcnhở của các Ban chỉ đạo phong trào vệ sinh phòng bịnh, các ngành, các cấp đã nỗlực tham gia vào việc phòng và chống dịch, đem lại kết quả tốt. Việc tiêm phòngđã được xúc tiến tích cực, liên tục, vét đi vét lại, có quận đã đạt tỹ lệ 80-90%số người trong diện phải tiêm. Vệ sinh ngoại cảnh, nhất là vệ sinh rác đã đượcthực hiện thường xuyên. Diệt chuột cũng đã được hết sức chú ý.

Tuy nhiên cho đến nay, cáctrường hợp bịnh dịch vẫn còn tiếp tục xảy ra ở khắp các quận, huyện, phạm virộng hơn và số người cũng đông hơn ; tất cả người mắc bệnh đều thuộc diện chưatiêm phòng, có cả nhân viên cơ quan và bộ đội. Việc tiêm phòng có huyện có xãđạt rất thấp, có những cơ quan còn thờ ơ. Việc tuyên truyền giáo dục, vận độngnhân dân làm chưa thật tốt ; có nơi những phần tử xấu tìm cách xuyên tạc, nêncác biện pháp vệ sinh tích cực chưa được các tầng lớp nhân dân thực hiện mộtcách đầy đủ. Trong lúc đó, mùa mưa sắp đến những bệnh truyền nhiễm mùa mưa như: bại liệt, sốt rét, sốt xuất huyết đã lác đác xuất hiện, nếu không được kịpthời năng chặn, cũng sẽ gây tác hại lớn.

Trước tình hình đó, để bảo vệsức khỏe nhân dân ở mức tốt nhất, để đảm bảo tuyết đối an toàn trong giai đoạncó Đại hội ……(mất dòng) nữa toàn bộ công tác vệ sinh phòng dịch, thành một cao tràorộng khắp trong nhân dân. Trên tình thần đó Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị :

1/ Ủy ban nhân dân các cấp cần thườngxuyên theo dõi đôn đốc nhắc nhở, chỉ đạo sát phong trào, xem việc hạn chế vàdập tắt các trường hợp dịch trong địa phương mình là một trọng tâm đột xuất,tạo mọi điều kiện thuận lợi cho ngành y tế và các ngành có liên quan thực hiệntốt các biện pháp phòng và chống dịch.

2/ Các Ban chỉ đạo phong trào vệsinh phòng dịch phải thật sự là những Ban chỉ huy chống dịch, hoạt động liên tục,có tính chiến đấu cao, chủ động nắm tình hình dịch, kịp thời áp dụng các biệnpháp tích cực nhất, ra sức vận động đông đảo nhân dân thực hiện vệ sinh hoàncảnh (chú ý diệt chuột, diệt bọ chét) nhất là tiêm phòng.

3/ Ngành y tế cần kết hợp chặtchẽ với Hội chữ thập đỏ và các đoàn thể quần chúng tăng cường rộng khắp hơn nữamạng lưới phòng chống dịch, làm cho mọi cán bộ quán triệt đầy đủ yêu cầu và cácbiện pháp phòng chống dịch (nhất là ở các vùng nông thôn) đảm bảo báo dịchnhanh, kịp thời và tập trung ở mức độ cao để bao vây dập tắt dịch trong thờigian nhắn nhất, Cần tổ chức các đội kiểm tra thực hiện trong nhân dân và trongcác cơ quan Nhà nước.

4/ Ngành vệ sinh cần khắc phụcsớm những nhược điểm hiện nay trong việc quản lý phân và rác, đảm bảo các biệnpháp vệ sinh ở mức tốt nhất.

5/ Ngành thông tin văn hóa tăng cườnghơn nữa việc sử dụng các phương tiện thông tin tuyên truyền, giáo dục nhân dâncó ý thức vệ sinh phòng bệnh, và động viên mọi người đi tiêm phòng, xem là biệnpháp tích cực và có hiệu quả nhất để phòng dịch.

6/ Ngành giáo dục cần đảm bảo100% giáo viên và học sinh được tiêm phòng, đồng thời kết hợp với ngành y tế đểgiáo viên và học sinh nắm vững mục đích yêu cầu của công tác vệ sinh phòngdịch, trong đợt này nhằm thực hiện tốt trong trường và góp phần động viên nhândân hưởng ứng tích cực.

7/ Các ngành sản xuất kinh doanh(công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải, xây dựng, thương nghiệp) cần có kếhoạch vệ sinh phòng dịch cụ thể trong ngành mình, trong xí nghiệp, kho tàng vàđộng viên công nhân viên chức hưởng ứng một cách đầy đủ.

8/ Ngành Công an và lực lượng vũtrang của thành phố và của Quân khu 7 đóng trong thành phố cần đảm bảo tiêmphòng 100% cho các đội viên chiến sĩ cán bộ và động viên lực lượng hùng hậu củamình tham gia vào toàn bộ công tác vệ sinh phòng dịch trong Thành phố.

9/ Các cơ quan xí nghiệp cần đảmbảo vệ sinh phòng dịch trong cơ quan xí nghiệp mình, xem việc tiêm phòng 100%không những ( mất dòng).

10/ Các trường đại học, trunghọc y tế và Hội chữ thập đỏ các cấp cần xem việc động viên học sinh và đội viêncủa mình là một yêu cầu đột xuất, duới sự chỉ đạo và phân công bất cứ lúc nàocủa ngành y tế Thành phố.

11/ Các đoàn thể, công đoàn,thanh niên, phụ nữ, nông hội cần tích cực vận động nhân dân hưởng ứng nhiệttình vào phong trào, xem đây là một công tác có lợi ích bậc nhất đến đời sốngcủa quần chúng, làm cho quần chúng tự giác tham gia đông đảo.

12/ Từ nay đến cuối tháng 5/1977toàn thành sẽ xúc tiến 2, 3 đợt tổng vệ sinh theo kế hoạch của Sở Y tế, vừa khơithông cống rãnh chuẩn bị bước sang mùa mưa, vừa đảm bảo vệ sinh toàn thành mộtcách cơ bản. Đợt đầu sẽ thực hiện vào chủ nhựt 17-4-1977.

- Tình hình dịch bệnh hiện naykhá nghiêm trọng, chúng ta hoàn toàn có đầy đủ khả năng khống chế và dập tắtdịch. Ngoài các biện pháp chuyên môn việc giáo dục động viên quần chúng thamgia thực hiện là biện pháp có tính chất quyết định.

Ủy ban nhân dân Thành phố yêucầu các Ủy ban nhân dân các cấp, các Ban chỉ đạo phong trào vệ sinh phòng dịchcác cấp các ban ngành sở, các đoàn thể và toàn thể các cơ quan xí nghiệp trườnghọc, công trường đóng trong phạm vi Thành phố nghiên cứu kỹ chỉ thị này và kếhợp chặt chẽ với ngành y tế để lập kế hoạch cụ thể trong đơn vị mình, quyết tâmgóp phần chống dịch có hiệu quả, chuẩn bị cho công tác vệ sinh phòng bệnh phòngdịch mùa mưa có nhiều thuận lợi.

Nơi nhận:
-A.6 Dân, VP, Thành ủy
-Ban khoa giáo TƯ
-Ban TH Thành ủy
-A. 7 Lý, 6 Nhân, 2 Khiết
-Bộ Y tế
-Các Bộ tổng cục (Bộ phận MN)
-BTL và Quân Y QK 7
-Huyện ủy và UBND các Quận
-Trưởng ban chỉ đạo PC dịch các Quận
-Trưởng phòng y tế Quận
-Các Ban, Ngành, Sở
-BCH các đoàn thể

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Vũ Đình Liệu