ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 17/CT-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 05 năm 1987

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRỢ CẤP GIẢI QUYẾT KHÓKHĂN ĐỜI SỐNG CHOCBCNV, LỰC LƯỢNG VÕ TRANG VÀ NHỮNG NGƯỜI TRONGDIỆN CHÁNH SÁCH TẠITHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Chấp hành nghị quyết của Ban Chấp hành Trungương Đảng lần thứ 2 (khóa 6) và nghị quyết của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minhvề việc giải quyết đời sống cho cán bộ công nhân viên, lực lượng võ trang vànhững người trong diện chính sách tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Để một bước giảm bớt tình trạng quá khó khăn củasố người sống bằng đồng lương.

Ủy ban nhân dân thành phố quyết định trợ cấp chocán bộ công nhân viên chức, lực lượng võ trang, và những người trong diện chínhsách theo cách thức sau:

A. CÁC ĐỐI TƯỢNG TRỢ CẤP.

1) Đối với khu vực sản xuất kinh doanh:

a) Đối với công nhân viên chức trong khu vực sảnxuất quốc doanh và công tư hợp doanh thì tính lại ngay từ 1-5-1985. Sở Lao độngthành phố sẽ hướng dẫn các đơn vị sản xuất tính đúng, tính đủ phần lao độngsống vào giá thành sản phẩm theo cách tính thống nhất như quyết định số 62/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân thành phố

Sau khi áp dụng tính lương mới, Sở Lao độngthành phố cần giúp các đơn vị xem xét lại tổ chức lao động, tiến hành quyếtđịnh mức lao động, tính đơn giá tiền lương, đảm bảo tiền lương của người côngnhân nhận được phù hợp với số lượng và chất lượng lao động đã bỏ ra.

b) Đối với cán bộ công nhân viên các ngành kinhdoanh, tiếp tục áp dụng các hình thức lương khoán và thưởng theo doanh số cóquy đổi theo giá kế hoạch giao đầu năm, mức khoán được tính khác nhau đối vớibán buôn, bán lẻ và đối với từng loại ngành hàng, đảm bảo số thu nhập của côngnhân viên các ngành này phù hợp với số lượng và chất lượng lao động bỏ ra, hạnchế mức chênh lệch bất hợp lý về thu nhập giữa các ngành.

Riêng đối với ngành xuất nhập khẩu cần sửa lạicách tính thưởng (có loại trừ yếu tố tăng giá).

2) Đối với công nhân viên chức của các ngànhtrung ương đóng trên địa bàn thành phố thì thành phố sẽ thỏa thuận với Bộ Tàichánh để giải quyết thống nhứt cho công nhân viên chức thuộc ngân sách trungương sống trên địa phương (nghị quyết Trung ương lần thứ 2), phần trợ cấp chokhu vực nầy do ngân sách trung ương đài thọ.

3) Đối với lực lượng Thanh niên xung phong thìchuyển toàn bộ hoạt động sản xuất sang hạch toán đầy đủ, các đơn vị Thanh niênxung phong phải tự sản xuất để cải thiện đời sống.

4) Đối với lực lượng võ trang, công an, thànhphố sẽ cùng trung ương có biện pháp tích cực chăm lo đời sống. Với quỹ hàng hóađược trung ương giao, thành phố dành ưu tiên đảm bảo đủ số lượng với chất lượngvà giao kịp thời cho các đơn vị.

Các cơ quan lao động quận, huyện, phường, xã cótrách nhiệm làm đúng chính sách hậu phương quân đội, phải tạo công việc làm choanh em bộ đội mãn ngũ.

5) Đối với cán bộ khoa học kỹ thuật: thành phốkhuyến khích và tạo điều kiện để cán bộ khoa học kỹ thuật thâm nhập vào thựctiễn sản xuất kinh doanh ở thành phố bằng nhiều hình thức:

- Chuyển dần các cơ sở nghiên cứu ứng dụng vàtriển khai kỹ thuật vào liên hiệp các xí nghiệp hoặc liên hiệp sản xuất, quathực tiễn năng dần hiệu quả các nghiên cứu và từ đó tạo điều kiện cải thiện đờisống cán bộ khoa học kỹ thuật.

- Khuyến khích việc ký hợp đồng nghiên cứu ứngdụng giữa các cơ sở sản xuất kinh doanh với các viện nghiên cứu hoặc các trườngĐại học và trung học chuyên nghiệp, qua đó trích 1 tỷ lệ trong hiệu quả kinh tếcủa các công trình nghiên cứu để thưởng cho cán bộ nghiên cứu tương xứng vớicông lao đóng góp.

- Khuyến khích các cơ sở sản xuất kinh doanh mờicán bộ khoa học kỹ thuật cộng tác nghiên cứu theo chế độ kiêm nhiệm.

- Chuyển các đơn vị sự nghiệp có thu sang hạchtoán kinh doanh xã hội chủ nghĩa, ngân sách thành phố chỉ còn trợ cấp cho nhữngđối tượng phải thực hiện các nhiệm vụ do thành phố giao nhưng chưa gắng đượcvới sản xuất kinh doanh.

Sở Tài chánh, Sở Lao động và Ủy ban Khoa học kỹthuật thành phố nghiên cứu giải quyết theo hướng trên.

6) Đối với cán bộ công nhân viên hành chánh sựnghiệp do quận, huyện quản lý kể cả cán bộ phường, xã, ngân sách quận, huyệngiải quyết trợ cấp.

7) Đối với cán bộ, công nhân viên làm công tácquản lý hành chánh ở các sở, ban, ngành thành phố có nhiều cơ sở sản xuất kinhdoanh thì sở, ban, ngành tự giải quyết phần trợ cấp hằng tháng bằng nguồn điềuhòa từ các đơn vị sản xuất kinh doanh trực thuộc đóng góp (có thêm phần do xínghiệp đời sống của từng cơ quan đóng góp thêm).

8) Đối với học sinh ở các trường trung học chuyênnghiệp, cao đẳng và đại học: thành phố đề nghị Bộ Tài chánh, Bộ Đại học vàTrung học chuyên nghiệp định lại mức học bổng, trường do cấp nào quản lý thìhọc bổng cho học sinh sẽ do ngân sách cấp đó cấp phát. Trong tình hình khó khănhiện nay thành phố sẽ bàn bạc với các tỉnh để trợ cấp hàng tháng cho con emtỉnh mình.

9) Ngân sách thành phố phải trợ cấp cho các đốitượng còn lại.

B. CÁC TÍNH TRỢ CẤP.

Thành phố áp dụng phương thức bù giá và lươngnhư nghị quyết Trung ương 2 đã đề ra. Cách tính là lấy lương cơ bản nhân với hệsố trượt giá. Đợt này chỉ nâng lên bình quân bằng 8 lần lương cơ bản, nhưng bảođảm mức tối thiểu là 3.000đ/tháng/người. Riêng đối với giáo viên ở các trườngvà nhân viên y tế ở các bệnh viện bảo đảm mức tối thiểu 4.000đ/tháng. Những đơnvị, quận, huyện nào có khả năng trợ cấp thêm bằng nguồn thu nhập chính đáng,hợp pháp thì có thể định mức tối thiểu cao hơn.

Cách tính định mức thu nhập này được thực hiệntừ ngày 1-5-1987. Đến tháng 8-1987 tùy theo kết quả nguồn thu sẽ xem xét điềuchỉnh một bước nữa theo hướng thực hiện mức thu nhập thực tế của tháng 9-1985và giảm bình quân để khuyến khích tăng năng suất và chất lượng lao động

C. NGUỒN THU

Giao chở Sở Tài chánh thành phố nghiên cứu đềxuất với Ủy ban nhân dân thành phố ban hành văn bản về kế hoạch thu và tạo thêmnguồn thu (chủ yếu từ phát triển sản xuất) để tăng ngân sách, Ủy ban nhân dânthành phố sẽ phân chỉ tiêu thu cho các ngành, cơ sở thực hiện số thu thêm.

Từ nay, ngoài các khoản thu đã có quy định (nhưtiền bảo trợ, học đường, phí ở các bệnh viện v.v…) các ngành các cấp không đượcthu khoản nào khác.

D. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1) Với tinh thần trách nhiệm đầy đủ, quận ủy vàỦy ban nhân dân các quận, huyện tìm mọi biện pháp để lo quỹ trợ cấp hàng thángcho cán bộ hành chánh sự nghiệp và các đối tượng trong diện chính sách với mứctối thiểu như trên. Nếu quận, huyện nào mà đã cố gắng hết mức nhưng vẫn chưa đủmức tối thiểu thì ngân sách thành phố sẽ xem xét cụ thể để trợ cấp thêm.

2) Đối với các sở, ban, ngành có đơn vị sản xuấtkinh doanh (ở mục 7 phần A) thì cần định mức để cơ sở đóng góp quỹ trợ cấp chobộ phận hành chánh sự nghiệp của sở, ngành.

3) Khuyến khích các cơ quan, đơn vị tổ chức sảnxuất theo chỉ thị để cải thiện đời sống cho cán bộ công nhân viên. Đây cũng làbiện pháp để giải quyết lao động cho số biên chế dôi ra nhưng phải hoạt độngđúng đắn, không được chạy theo mua bán. Những xí nghiệp đời sống (54) được miễnthuế 1 năm đầu và về sau chỉ nộp thế môn bài và thuế doanh nghiệp.

Để giữ mức thu nhập thực tế của công nhân viên cánbộ, ngành thương nghiệp xã hội chủ nghĩa – trước hết là Sở Thương nghiệp (cáccông ty chuyên doanh), hệ thống thương nghiệp hợp tác xã mua bán, công ty kinhdoanh lương thực thành phố tạo quỹ hàng hóa ngày càng nhiều bảo đảm tương đốinhu cầu sinh hoạt của công nhân viên cán bộ và nhân dân lao động thành phố -góp phần giảm tốc độ tăng giá.

4) Các đơn vị hành chánh sự nghiệp có lập xínghiệp đời sống đã bảo đảm mức thu nhập bằng mức quy định trợ cấp như trên thìkhông nhận tiền trợ cấp của ngân sách. Nếu chưa đạt mức tối thiểu thì ngân sáchsẽ cấp thêm.

5) Ngân hàng thành phố phải bảo đảm tiền mặt đểchi trả lương.

6) Các Sở Lao động, Sở Tài chánh, Sở Giáo dục vàBan Giáo dục chuyên nghiệp thành phố tính toán nguồn thu bảo trợ trường học sátvới từng đối tượng gia đình học sinh và định tỷ lệ trích để lại cho nhà trườngchi vào việc sửa chữa nhỏ, còn đại bộ phận số tiền thu được nộp vào ngân sáchđể giải quyết đời sống cho giáo viên. Định chính sách thu học phí đối với họcsinh học trong và ngoài giờ theo từng cấp và từng ngành, nghề.

Sở Lao động, Sở Tài chánh và Sở Y tế - Sở Thươngbinh và xã hội đề xuất mức thu trợ phí ở các bệnh viện, chế độ mở phòng mạch tưvà mức thuế nộp cho nhà nước (cần rút kinh nghiệp việc thu trợ phí ở bệnh viênAn Bình).

Sở Tài chánh bàn bạc các ngành trình Thường trựcỦy ban nhân dân thành phố giao chỉ tiêu huy động quỹ trợ cấp chung của thànhphố cho từng đơn vị sản xuất, kinh doanh góp vào để kịp thời cấp cho các đốitượng được hưởng.

Các ngành phải có trách nhiệm đảm bảo kế hoạchsản xuất kinh doanh và nộp ngân sách theo kế hoạch được giao.

7) Ban Tổ chức chánh quyền thành phố, Sở Laođộng thành phố và các Sở, ban, ngành khẩn trương xây dựng đề án tiến hành tổchức lại bộ máy, tinh giản biên chế cùng với việc khoán quỹ lương, xây dựng lạiquy chế làm việc cho từng đơn vị, làm cho bộ máy gọn nhẹ hiệu quả cao, kiểm trachặt chẽ và hạn chế việc tuyển dụng biên chế từ các địa phương khác vào thànhphố.

Trợ cấp lương lần nầy chỉ nhằm giải quyết mộtphần khó khăn đời sống của công nhân viên chức và là nổ lực lớn của thành phốtrước những khó khăn chung của đất nước. Trong việc định mức trợ cấp còn có chỗbất hợp lý. Vì vậy, các cơ quan đơn vị, công đoàn và Đoàn thanh niên các cấpcần giải thích sau rộng cho mọi người hiểu rõ sẵn sàng chịu đựng gian khổ phấnđấu vượt khó khăn hoàn thành nhiệm vụ dần dần đưa nền kinh tế phát triển nhưnghị quyết Đại hội 6 đã vạch ra.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT/CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Khắc Bình