UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 17/CT-UBND

Hưng Yên, ngày 23 tháng 11 năm 2007

CHỈ THỊ

VỀVIỆC TRẢ LƯƠNG QUA TÀI KHOẢN CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG LƯƠNG TỪ NGÂN SÁCH NHÀNƯỚC THEO CHỈ THỊ SỐ 20/2007/CT-TTG NGÀY 24/8/2007 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Ngày 24/8/2007 Thủ tướng Chínhphủ đã ký ban hành Chỉ thị số 20/2007/CT-TTg về việc trả lương qua tài khoảncho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách Nhà nước (Chỉ thị 20). Để triển khaihiệu quả Chỉ thị 20 của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủtrưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã vàcác đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh tổ chức thực hiện một số nội dung cụthể sau:

1- Tổ chức quán triệt và triểnkhai thực hiện các nội dung trong Chỉ thị 20 đến các đối tượng hưởng lương từngân sách Nhà nước và các tổ chức, cá nhân có liên quan biết để thực hiện.

2- Phối hợp và chỉ đạo các đơnvị trực thuộc phối hợp với Kho bạc Nhà nước, các tổ chức cung ứng dịch vụ thanhtoán để tổ chức thực hiện tốt việc trả lương qua tài khoản cho các đối tượngquy định tại Chỉ thị 20 của Thủ tướng Chính phủ.

3- Chi nhánh Ngân hàng Nhà nướctỉnh:

- Phối hợp với các sở, ban,ngành, đoàn thể tỉnh, Kho bạc Nhà nước, các tổ chức cung ứng dịch vụ thanhtoán, hướng dẫn sử dụng các phương tiện thanh toán và dịch vụ trả lương qua tàikhoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách; chỉ đạo bố trí mạng lưới máyrút tiền tự động, các điểm chấp nhận thẻ thanh toán (POS) và các hình thứcthanh toán không dùng tiền mặt phù hợp phục vụ việc trả lương qua tài khoản.

- Là đơn vị đầu mối tổng hợptình hình thực hiện Chỉ thị này và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh định kỳ 6 tháng,hàng năm. Tổ chức sơ kết việc thực hiện vào cuối năm 2008, tổng kết vào cuốinăm 2010.

4- Các tổ chức cung ứng dịch vụthanh toán:

- Chỉ đạo các đơn vị trong hệ thống, chuẩn bị tốt các điều kiện về nhânsự, phương tiện và cơ sở vật chất khác để phục vụ việc thanh toán, chủ độngliên hệ và tiến hành mở tài khoản cho các đơn vị, cá nhân, cung cấp các phươngtiện thanh toán và các tiện ích phục vụ việc trả lương qua tài khoản một cáchtích cực và hiệu quả.

- Phối hợp cùng Kho bạc Nhà nướccác cấp, các tổ chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước, các tổ chức cung ứngcác dịch vụ hỗ trợ thanh toán không dùng tiền mặt để thực hiện tốt Chỉ thị 20.

5- Kho bạc Nhà nước tỉnh:

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộcchuẩn bị các điều kiện cần thiết để phối hợp tổ chức tốt việc trả lương qua tàikhoản cho các đối tượng hưởng lương từ NSNN.

- Phối hợp chặt chẽ với chinhánh NHNN tỉnh và các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán triển khai tổ chứctốt việc trả lương qua tài khoản.

- Phối hợp với NHNN trong việctổng hợp, báo cáo UBND tỉnh việc thực hiện Chỉ thị 20 đối với các đơn vị hưởnglương từ NSNN trên địa bàn.

6- Sở Bưu chính Viễn thông: Quảnlý, giám sát và phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật viễn thông nhằm đảm bảo cácđường truyền thông tin ổn định, thông suốt và có tính bảo mật để phục vụ hoạtđộng thanh toán không dùng tiền mặt nói chung và việc trả lương qua tài khoảnnói riêng.

7- Sở Văn hoá Thông tin: Chủtrì, phối hợp với chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, các tổ chức cung ứng dịchvụ thanh toán và các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các cấp trên địa bàn tổchức công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các kiến thức về lợiích và cách thức tiến hành mở, sử dụng tài khoản, các phương tiện thanh toánkhông dùng tiền mặt.

8- Báo Hưng Yên, Đài Phát thanhTruyền hình tỉnh, các Đài Phát thanh huyện, thị xã và Đài Truyền thanh cơ sở:Cần tăng thời lượng phát sóng, đưa các tin, bài tuyên truyền về sự cần thiết vàlợi ích của việc trả lương qua tài khoản trên cơ sở sử dụng các phương tiệnthanh toán không dùng tiền mặt để nhân dân biết ủng hộ đồng thời nâng cao nhậnthức và ý thức chấp hành của các đối tượng hưởng lương từ ngân sách Nhà nước.

9- Lộ trình thực hiện:

- Quý I/2008: Các đơn vị tổ chứctốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn và chuẩn bị những điều kiện cần thiết phụcvụ việc trả lương qua tài khoản.

- Quý II/2008: Tổ chức triểnkhai việc thực hiện trả lương qua tài khoản đối với các đối tượng nêu tại điểma, mục 1 của Chỉ thị 20 tại các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh.

- Quý III/2008: Tổ chức triểnkhai trả lương qua tài khoản cho các đối tượng ở các đơn vị còn lại tại Thị xãHưng Yên và huyện Mỹ Hào.

- Quý IV/2008: Triển khai trảlương qua tài khoản cho các đối tượng ở các đơn vị thuộc huyện Yên Mỹ, Văn Lâm.

Sơ kết việc thực hiện trước khitriển khai ra toàn tỉnh (Đầu tháng 12/2008).

- Từ 01/01/2009: Tổ chức trảlương qua tài khoản cho tất cả các đối tượng hưởng lương từ ngân sách Nhà nướcở các đơn vị còn lại trên phạm vi toàn tỉnh.

- Khuyến khích các đơn vị thuộccác đối tượng quy định thực hiện sớm hơn lộ trình trên, đồng thời khuyến khíchcác đơn vị khác thực hiện việc trả lương qua tài khoản.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành,đoàn thể tỉnh, các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, Chủ tịch UBND cáchuyện, thị xã có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cường