UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 17/CT-UBND

Vinh, ngày 28 tháng 06 năm 2007

CHỈ THỊ

VỀVIỆC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀNƯỚC NĂM 2008

Thực hiện Chỉthị số 733/CT-TTg ngày 12/06/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kếhoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2008; UBNDtỉnh yêu cầu các ngành, các cấp khẩn trương triển khai xây dựng và tổng hợp kếhoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2008 với những nộidung chủ yếu sau đây:

A. MỤC TIÊU,NHIỆM VỤ CHỦ YẾU CỦA KẾ HOẠCH NĂM 2008

I. MỤCTIÊU, NHIỆM VỤ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH NĂM 2008

Năm 2008 lànăm thứ 3 triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm2006-2010, có ý nghĩa rất quan trọng trong việc tạo đà cho thực hiện hoàn thànhthắng lợi các mục tiêu của kế hoạch 5 năm 2006 - 2010. Vì vậy, tăng trưởng kinhtế và thu ngân sách phải có nhịp độ cao hơn năm 2007, gắn với việc nâng caochất lượng và tính bền vững, xử lý tốt các vấn đề xã hội bức xúc, nâng cao đờisống nhân dân và đảm bảo an ninh, quốc phòng. Phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêuchủ yếu sau đây:

- Tốc độ tăngtrưởng tổng SP trong tỉnh (GDP): 11,0% - 12,0%.

- Giá trị sảnxuất nông lâm ngư nghiệp tăng: 5,0% - 5,5%.

- Giá trị sảnxuất công nghiệp - xây dựng tăng: 19,0% - 20,0%.

Trong đó:giá trị sản xuất công nghiệp tăng: 18,0% - 19,0%.

- Giá trị cácngành dịch vụ tăng: 12,0% - 13,0%.

- Tổng kimngạch xuất khẩu tăng: 18,0% - 20,0%.

- Thu ngânsách tăng: 17,0% - 20,0%.

- Tổng nguồnđầu tư phát triển toàn xã hội: 14.500 - 16.000 tỷ đồng.

- Sản lượnglương thực: 1,0 triệu tấn.

- Mức giảm tỷlệ sinh: 0,5%o - 0,6%o.

- Tỷ lệ tăngdân số: 1,1%.

- Tỷ lệ hộđói nghèo: 18,0%.

- Tạo việclàm mới cho lao động tập trung: 9.000 - 10.000 người.

- Tỷ lệ trẻem dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng: 22,0%.

- Tỷ lệ dânđược dùng nước sạch: 78,0%.

- Tỷ lệ chephủ rừng: 50,0%.

UBND tỉnh yêucầu các Sở, ban, ngành, các địa phương và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tậptrung thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ yếu sau:

1.Nhiệm vụ phát triển kinh tế:

1.1. Tạochuyển biến mạnh mẽ về chất lượng tăng trưởng, sức cạnh tranh và hiệu quả của nềnkinh tế. Phát triển sản xuất công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp, tập trung nhữngsản phẩm đóng góp lớn tăng trưởng kế hoạch năm 2007 và năng lực mới tăng thêmtrong năm 2008.

Đẩy nhanhcông nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp - nông thôn, tiếp tục chuyển dịch cơcấu sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn theo hướng tăng nhanh giá trịtrên đơn vị diện tích, hình thành nhiều cánh đồng đạt 50 triệu đồng/năm.

Tổ chức lạisản xuất, chủ động đổi mới công nghệ để huy động năng lực sản xuất công nghiệpđạt hiệu quả, tăng nhanh giá trị sản xuất công nghiệp, hạ giá thành sản phẩm.Đảm bảo tốt các hoạt động dịch vụ sản xuất và đời sống.

1.2. Đổi mớicông tác quản lý đầu tư và xây dựng, cải thiện môi trường đầu tư. Đẩy mạnh thuhút đầu tư gắn phát triển nguồn thu ngân sách theo Nghị quyết số 03/NQ-TU ngày08/6/2006 của Ban chấp hành Tỉnh uỷ. Tranh thủ sự giúp đỡ của Trung ương, tiếptục đổi mới cơ chế chính sách, tạo môi trường đầu tư thuận lợi để thu hút đầutư trực tiếp nước ngoài, ODA, NGO, vốn ngoại tỉnh. Đa dạng hoá các hình thứcthu hút vốn đầu tư và loại hình đầu tư; huy động tốt nội lực để xây dựng hạtầng giao thông, năng lượng, thông tin, cơ sở hạ tầng nông thôn.

Tăng cườngphân cấp quản lý đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện đầu tư, công tác giám sátđánh giá đầu tư. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình mụctiêu Quốc gia.

1.3. Đẩynhanh tiến độ thực hiện các chương trình trong Nghị quyết số 01/NQ-TU ngày26/12/2005 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về chương trình hành động thực hiện Nghịquyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XVI. Rà soát lại tiến độ thực hiện mục tiêu,chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI để xác định chỉ tiêu phấn đấu hàngnăm cao hơn, với các giải pháp quyết liệt hơn.

Đẩy nhanh xâydựng kết cấu hạ tầng đô thị để từng bước đưa thành phố Vinh trở thành trung tâmkinh tế - văn hoá của vùng Bắc Trung Bộ theo Quyết định số 239/2005/QĐ-TTg ngày30/9/2005 của Thủ tướng Chính phủ.

Tiếp tục tậptrung nguồn lực để chuyển mạnh miền Tây Nghệ An theo Quyết định số 147/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 27/2007/NQ-CP ngày 30/5/2007 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hànhđộng của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trungương Đảng khoá X về Chiến lược Biển Việt Nam đến năm 2020. Khẩn trương triểnkhai Quyết định số 85/2007/QĐ-TTg ngày 11/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ vềviệc thành lập khu kinh tế Đông Nam. Phát triển nhanh các khu công nghiệp, cáckhu đô thị, thị xã, thị trấn.

2.Nhiệm vụ về xã hội:

Thực hiện tốtchủ trương xã hội hoá các lĩnh vực xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục, chấtlượng khám chữa bệnh cho nhân dân. Nâng mức hưởng thụ văn hoá thông tin chonhân dân. Thực hiện có hiệu quả các chương trình xoá đói giảm nghèo, chươngtrình xây dựng cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn, chương trình giải quyếtviệc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực... Giải quyết có hiệu quả các vấnđề xã hội bức xúc, nhất là ma tuý, tai nạn giao thông, ô nhiễm môi trường...

Tăng cườnghoạt động khoa học công nghệ và môi trường, đẩy mạnh việc ứng dụng tiến bộ khoahọc công nghệ vào sản xuất kinh doanh để nâng cao năng suất, chất lượng câytrồng vật nuôi trong nông nghiệp và hiệu quả trong sản xuất công nghiệp để cạnhtranh trên thị trường trong và ngoài nước.

3. Đẩymạnh cải cách hành chính:

Xây dựng nềnhành chính phục vụ nhân dân, trong sạch, dân chủ, hiệu lực, hiệu quả; đội ngũcán bộ công chức phải có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu đổi mới và pháttriển đất nước.

Triển khaimạnh mẽ chương trình cải cách hành chính theo Quyết định số 135/2006/QĐ-UBND ngày 27/12/2006 của UBND tỉnh. Trước hết là cải cách thủ tục hành chính, sắpxếp tinh gọn bộ máy quản lý nhà nước ở các ngành các cấp. Tiếp tục đẩy mạnhthực hiện quy chế dân chủ cơ sở, tăng cường tính khả thi, hiệu quả, minh bạchvà nhất quán trong các cơ chế chính sách do tỉnh ban hành.

Đổi mới côngtác chỉ đạo điều hành theo hướng phân công trách nhiệm cụ thể hơn, tăng cườngđôn đốc, chỉ đạo kiểm tra cơ sở.

4. Tăngcường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí:

Tiếp tụctriển khai và thực hiện đồng bộ Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Thực hànhtiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản hướng dẫn. Tăng cường quản lý, giámsát thu nhập của cán bộ, công chức, nhất là những người có chức có quyền.

5. Tăngcường củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đặcbiệt chú trọng an ninh biên giới, vùng biển theo hướng kết hợp quốc phòng anninh với phát triển kinh tế - xã hội. Xử lý giải quyết tốt các mâu thuẫn trongnội bộ nhân dân (tranh chấp đất đai, khiếu kiện...).

II. NHIỆMVỤ XÂY DỰNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2008:

Năm 2008 lànăm tiếp theo của thời kỳ ổn định ngân sách theo Luật Ngân sách Nhà nước. Do đóphân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, định mức chi, bổ sung cân đối của các cấpngân sách, nguyên tắc bổ sung có mục tiêu cơ bản ổn định như năm 2007. Dự toánngân sách nhà nước năm 2008 của các ngành, các cấp, các đơn vị phải được xâydựng và tổng hợp trên cơ sở tuân thủ Luật Ngân sách Nhà nước và quán triệt tinhthần sau đây:

1. Dự toánthu ngân sách phải căn cứ tốc độ tăng trưởng kinh tế và nguồn thu năm 2008,phải được tính đúng, tính đủ theo quy định của pháp luật. Tăng cường phát huynội lực, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh để tạo nguồn thu, đẩy mạnh thực hiện cácbiện pháp tăng cường quản lý thu, chống thất thu, chống buôn lậu và gian lậnthương mại. Tiếp tục khai thác nguồn thu từ cấp quyền sử dụng đất. Tổng thungân sách trên địa bàn phấn đấu tăng 17-20% so với thực hiện năm 2007.

2. Xây dựngdự toán chi ngân sách năm 2008 phải trên cơ sở các nguyên tắc, tiêu chí, địnhmức phân bổ chi ngân sách nhà nước giai đoạn 2007-2010 theo Quyết định số 151/2006/QĐ-TTg ngày 29/6/2006 và Quyết định số 210/2006/QĐ-TTg ngày 12/9/2006của Thủ tướng Chính phủ. Tập trung bố trí ngân sách thực hiện các mục tiêu,nhiệm vụ trọng tâm của năm 2008 và thời kỳ 2008-2010, đồng thời phải thực hànhtiết kiệm, chống lãng phí.

a) Rà soátlại các cơ chế chính sách đã ban hành để cân đối với khả năng bố trí của ngânsách. Việc ban hành các cơ chế chính sách mới phải dựa trên nguyên tắc đảm bảođược nguồn chi, được cấp có thẩm quyền ban hành trước thời điểm lập, quyết địnhdự toán ngân sách nhà nước.

b) Ưu tiên bốtrí chi đầu tư phát triển, đảm bảo thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-TU của BanThường vụ Tỉnh ủy về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảngbộ tỉnh lần thứ XVI, xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, đường giao thôngvùng nguyên liệu, hạ tầng Khu kinh tế Đông Nam, Khu công nghiệp, hạ tầng làngnghề, du lịch, thủy lợi, chuyển đổi cơ cấu trong nông nghiệp, mở rộng xuấtkhẩu, tạo việc làm, xoá đói giảm nghèo, kiểm soát tệ nạn xã hội…

Bố trí đủ vốncho các khoản nợ đến hạn, công tác quy hoạch và chuẩn bị đầu tư, vốn đối ứngcho các dự án ODA theo cam kết.

Đẩy mạnh xãhội hoá trong đầu tư phát triển ở các lĩnh vực xã hội, đặc biệt trong ngànhgiáo dục, y tế, văn hoá để huy động thêm nguồn lực xã hội đầu tư phát triển cáclĩnh vực này.

c) Thực hiệnđầy đủ cơ chế giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế vàkinh phí quản lý hành chính tại Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 củaChính phủ; Cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộmáy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ.

3. Công tácquyết toán ngân sách Nhà nước: cùng với việc xây dựng dự toán ngân sách nhànước năm 2008 và giai đoạn 2008-2010, các Sở, ban, ngành, địa phương, các đơnvị sử dụng ngân sách tiến hành phân tích, đánh giá cụ thể kết quả, hiệu quả chitiêu ngân sách năm 2007. Tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác quyếttoán và kiểm tra phê duyệt quyết toán theo đúng quy định của Luật Ngân sách.Tiến hành xử lý những tồn tại, sai phạm đã được cơ quan thanh tra, kiểm toánphát hiện và kiến nghị.

B. TIẾN ĐỘXÂY DỰNG KẾ HOẠCH VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN:

1. Tiếnđộ:

- Đầu tháng 7năm 2007, UBND tỉnh tổ chức hội nghị các Sở, ban, ngành và các huyện, thành phốVinh, thị xã Cửa Lò phổ biến Chỉ thị và hướng dẫn khung kế hoạch kinh tế - xãhội, lập dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2008 để làm căn cứ xây dựng kếhoạch.

- Trước ngày20/7/2007 các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện (thành phố, thị xã) triển khaixây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách năm 2008 và báo cáo bằng văn bản (theomẫu quy định) cho Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh để trìnhUBND tỉnh, xin ý kiến Thường trực Tỉnh uỷ để báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, BộTài chính trước ngày 30/7/2007.

- Trong tháng8/2007: Các Sở, ban ngành, các huyện (thành phố, thị xã) tiếp tục làm việc vớiSở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính; đồng thời tổ chức làm việc với các Bộ,ngành Trung ương liên quan.

- Cuối tháng9, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính báo cáo UBND tỉnh kế hoạch phát triểnkinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2008 để tiếp tục làm việc với Bộ,ngành Trung ương.

- Tháng10/2007, tiếp tục hoàn chỉnh kế hoạch để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấphành Đảng bộ tỉnh xin ý kiến chỉ đạo.

- Tháng11/2007, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua để quyết định giao kế hoạch đúngquy định của pháp luật.

2. Phâncông thực hiện:

a) Sở Kếhoạch và Đầu tư:

- Chủ trì,phối hợp với Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh hướng dẫn các ngành, địa phương vàdoanh nghiệp tính toán bố trí kế hoạch đạt yêu cầu, bảo đảm cân đối, tích cực,vững chắc và tổng hợp toàn diện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2008.

- Xây dựng,tổng hợp kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư 2008 của tỉnhtrình UBND tỉnh, báo cáo Tỉnh uỷ cho ý kiến chỉ đạo để báo cáo Bộ Kế hoạch vàĐầu tư, Bộ Tài chính, Chính phủ và trình HĐND tỉnh đúng tiến độ quy định.

- Chủ trì,phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan xây dựng nguyên tắc phân bổvốn đầu tư theo Quyết định số 210/2006/QĐ-TTg ngày 12/9/2006 của Thủ tướngChính phủ; dự kiến kế hoạch đầu tư phát triển và phương án phân bổ chi đầu tưphát triển, chi chương trình mục tiêu Quốc gia (phần chi XDCB) trình UBND tỉnh,Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh.

- Tổng hợpbáo cáo kế hoạch năm 2008 của các Sở, ban, ngành, các huyện, thành phố Vinh,thị xã Cửa Lò và một số dự án trọng điểm để làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

b) Sở Tàichính:

- Chủ trì,phối hợp với Cục Thuế tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, hướng dẫn các ngành, địaphương và doanh nghiệp xây dựng dự toán, phương án phân bổ dự toán ngân sáchnhà nước năm 2008 theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

- Chủ trì,phối hợp với Cục Thuế, Cục Hải quan tỉnh tổ chức thảo luận dự toán ngân sáchnhà nước năm 2008 với các huyện, thành thị và một số ngành, đơn vị trọng điểm;tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính, Tỉnh ủy, UBND và HĐND tỉnh.

- Chủ trìtham mưu cho UBND tỉnh trình Bộ Tài Chính, HĐND tỉnh quyết định dự toán thu,chi ngân sách năm 2008, phân bổ ngân sách cấp tỉnh, nhiệm vụ thu, chi ngân sáchvà mức bổ sung từ ngân sách tỉnh cho ngân sách cấp huyện, xã.

- Chủ trì,phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp dự toán và phương án phân bổ dựtoán chi Chương trình mục tiêu Quốc gia (phần chi thường xuyên) do cơ quan quảnlý Chương trình mục tiêu Quốc gia lập.

c) Cục Thuếtỉnh:

- Phối hợp SởTài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng dự toán thu của tỉnh.

- Chỉ đạo cácđối tượng nộp ngân sách xây dựng dự toán thu của đơn vị.

d) Giám đốccác Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phốVinh, thị xã Cửa Lò phối hợp chặt chẽ với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính,Cục Thuế tỉnh tổ chức chỉ đạo triển khai xây dựng kế hoạch kinh tế - xã hội, kếhoạch các chương trình mục tiêu và dự toán ngân sách của đơn vị mình theo đúngcác nội dung và tiến độ trong Chỉ thị này, đồng thời tập trung chỉ đạo các đơnvị trực thuộc và liên quan trên địa bàn hoàn thành việc xây dựng kế hoạch kinhtế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2008 đúng tiến độ và chất lượngcao.

Yêu cầu cácGiám đốc Sở, Ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện thành phố Vinh, thịxã Cửa Lò, Giám đốc các doanh nghiệp, các Ban quản lý đầu tư xây dựng tổ chứcthực hiện nghiêm chỉnh các nội dung đã nêu trong Chỉ thị này./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phan Đình Trạc