ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/CT-UBND

Đắk Nông, ngày 07 tháng 08 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC CHẤN CHỈNHLỀ LỐI LÀM VIỆC VÀ THỰC THI CÔNG VỤ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Những năm qua, cùng với sự chỉ đạo, vào cuộc của cảhệ thống chính trị, công tác cải cách hành chính ở tỉnh được đẩy mạnh, vì vậynhiều khâu, tầng nấc trung gian, thủ tục hành chính rườm rà được cắt bỏ; tínhhiệu lực, hiệu quả trong thực thi công vụ, môi trường đầu tư được cải thiệnđáng kể, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng anninh trong tình hình mới.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còntồn tại nhiều mặt hạn chế, công tác cải cách hành chính ở một số Sở, ngành, địaphương chưa được quan tâm đúng mức, việc triển khai các chủ trương, chính sách,quy định của Trung ương, ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh còn chậm, thụ động, ít cótư duy đột phá, nợ đọng văn bản tham mưu còn nhiều; năng lực, phẩm chất, tráchnhiệm và ý thức phục vụ nhân dân của một số cán bộ, công chức chưa đáp ứng yêucầu; cách ứng xử vô cảm, cửa quyền chậm được khắc phục; kỷ luật, kỷ cương hànhchính, chấp hành sự chỉ đạo điều hành chưa nghiêm, công tác kiểm tra, đôn đốcviệc thực hiện chưa được quan tâm đúng mức làm giảm hiệu lực, hiệu quả quản lýnhà nước, gây phản cảm trong nhân dân và giảm sút lòng tin trong cộng đồngdoanh nghiệp. Nguyên nhân chủ yếu là do Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị còn dễ dãi,chưa gương mẫu, quyết liệt chỉ đạo thực hiện đúng nội quy, quy chế làm việc,cùng với việc buông lỏng công tác quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức.

Để chấn chỉnh và khắc phục những tồn tại, hạn chếnêu trên, phấn đấu vì nền hành chính công khai minh bạch, nâng cao hiệu quảthực thi công vụ, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị:

1. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị:

a) Rà soát lại chức năng nhiệm vụ cơ quan, đánh giáđúng mức chất lượng, trình độ công chức, viên chức làm cơ sở sắp xếp, điềuchuyển, bố trí nhân sự phù hợp với vị trí việc làm để đảm bảo nâng cao hiệu quảhoạt động. Trong sắp xếp, điều chuyển phải vì lợi ích công và hiệu quả thực thicông vụ; trọng dụng nhân tài, không bè phái, cục bộ, vì lợi ích nhóm; không baoche, dung túng và kiên quyết thực hiện tinh giản số công chức thiếu năng lực,không hoàn thành nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật.

b) Đề cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu thựchiện và quán triệt cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan chấp hành nghiêmchỉnh thời gian làm việc theo quy định.

c) Niêm yết công khai bộ thủ tục hành chính thuộcthẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị và toàn bộ quy trình, hồ sơ, thủ tục,phí, lệ phí, thời hạn giải quyết công việc cho tổ chức, công dân; họ tên, chứcvụ của cán bộ, công chức, viên chức có thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết.

d) Nêu cao tinh thần đấu tranh phòng, chống thamnhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; thực hiện tốt quy chế dân chủ, vănminh, văn hoá công sở. Lấy thước đo sự hài lòng của người dân, tổ chức và doanhnghiệp làm cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan.

e) Có biện pháp khuyến khích, khen thưởng xứngđáng, kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức nghiêm túc chấp hành kỷ luậtlao động, làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả; đồng thời thường xuyênkiểm tra việc thực hiện các quy định về sử dụng thời giờ làm việc, về kỷ luậtlao động; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; không xét khen thưởng đối vớicán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

2. Đối với cán bộ, công chức, viên chức:

a) Trong giờ hành chính không làm việc riêng, tậptrung đào sâu suy nghĩ để nâng cao chất lượng công việc; không đi muộn về sớm;không đi uống cà phê, la cà quán xá, chơi trò chơi điện tử, xem video trong giờlàm việc.

b) Nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức uốngrượu, bia trong giờ hành chính, kể cả giờ nghỉ trưa và ngày trực.

c) Nâng cao tinh thần trách nhiệm trong giải quyếtcông việc và ý thức phục vụ nhân dân. Giải quyết nhanh chóng, kịp thời côngviệc cho tổ chức, công dân; không để tổ chức và nhân dân phải chờ đợi, đi lạinhiều lần. Tuyệt đối không được hách dịch, cửa quyền, tự ý đặt ra những quyđịnh trái pháp luật, trái với quy định của cấp có thẩm quyền để gây khó khănphiền hà, nhũng nhiễu cho nhân dân khi thi hành công vụ, nhiệm vụ.

3. Các trường hợp vi phạm lề lối làm việc, thựcthi công vụ phải làm rõ nguyên nhân, xác định trách nhiệm cụ thể để xử lýkỷ luật nghiêm minh theo quy định của pháp luật hiện hành, công bố công khaikết quả xử lý vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng:

a) Đối với người đứng đầu các cơ quan, đơn vị cócán bộ, công chức, viên chức vi phạm thì xử lý trách nhiệm theo các quy địnhtại Nghị định số 57/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ quy định về chế độtrách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của nhà nước trongthi hành nhiệm vụ, công vụ.

b) Đối với cán bộ, công chức vi phạm thì xử lýtrách nhiệm theo các quy định tại Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17/5/2011 củaChính phủ quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức.

c) Đối với viên chức vi phạm thì xử lý theo các quyđịnh của Luật Viên chức và Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 của Chínhphủ quy định về xử lý kỷ luật viên chức.

d) Cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạmvề thời giờ làm việc hoặc có thái độ hách dịch, cửa quyền, gây khó khăn phiềnhà cho tổ chức, công dân khi thi hành nhiệm vụ, công vụ nhưng chưa đến mức phảixử lý kỷ luật theo quy định, thì Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải uốn nắn,chấn chỉnh kịp thời hoặc có hình thức xử lý theo nội quy, quy chế của cơ quan(có thể nhắc nhở, phê bình, kiểm điểm,…) nhằm giáo dục, răn đe, ngăn ngừa táiphạm.

e) Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương nào cócán bộ, công chức, viên chức vi phạm từ 03 lần trở lên trong một năm, sẽ xemxét đánh giá và hạ mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan và người đứng đầu cơquan đó.

4. Giao Sở Nội vụ thường xuyên theo dõi,kiểm tra, giám sát việc các cơ quan, đơn vị nhà nước cấp tỉnh thực hiện Chỉ thịnày; đề xuất các hình thức kỷ luật đối với người đứng đầu cơ quan để xảy rahành vi sai phạm; tổng hợp, báo cáo kết quả xử lý vi phạm về UBND tỉnh và kiếnnghị với Thường trực Tỉnh ủy xử lý cán bộ của các cơ quan Đảng, mặt trận và cáctổ chức chính trị - xã hội có vi phạm.

Đối với UBND cấp huyện: Yêu cầu Chủ tịch UBND cáchuyện, thị xã nghiêm túc tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này; tăng cườngcông tác thanh tra, kiểm tra để phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi sai phạm(nếu có) và báo cáo kết quả xử lý sai phạm về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ).

5. Khuyến khích các cá nhân, tổ chức và doanhnghiệp phản ánh kịp thời những sai phạm của cán bộ, công chức, viên chứclên các cấp có thẩm quyền hoặc lên UBND cấp huyện hoặc tỉnh (thông qua Sở Nộivụ, điện thoại đường dây nóng số: 0501.3545862).

6. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có tráchnhiệm phổ biến, quán triệt Chỉ thị này đến toàn thể cán bộ, công chức, viênchức trong cơ quan, đơn vị được biết, nghiêm túc chấp hành; Thủ trưởng là ngườiđứng đầu phải làm gương trong việc thực hiện, phải thường xuyên kiểm tra, đônđốc việc thực hiện. Định kỳ, hàng quý, 6 tháng, hàng năm báo cáo kết quả triểnkhai thực hiện Chỉ thị này về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ tổng hợp).

7. Báo Đắk Nông, Đài Phát thanh và Truyền hìnhtỉnh, Đài Truyền thanh các huyện, thị xã phải tích cực tham gia, kịp thờinêu gương các điển hình tiên tiến, đồng thời thường xuyên đưa tin, bài (mạnhdạn công khai danh tính) phản ánh các biểu hiện sai phạm về lề lối làm việc vàthực thi công vụ.

8. Chỉ thị này được đăng toàn văn trên BáoĐắk Nông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh ĐắkNông, Đài Truyền thanh các huyện, thị xã để các cơ quan triển khai thực hiện;các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, mặt trận các cấp, nhân dân vàdoanh nghiệp được biết và tham gia giám sát./.

CHỦ TỊCH
Lê Diễn