ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/CT-UBND

Thanh Hóa, ngày 23 tháng 08 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH THỰCHIỆN CÁC BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM TÁI HÒA NHẬP CỘNG ĐỒNG ĐỐI VỚI NGƯỜI CHẤP HÀNH XONGÁN PHẠT TÙ

Thực hiện Nghị định số 80/2011/NĐ-CP ngày 16/9/2011của Chính phủ quy định các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với ngườichấp hành xong án phạt tù, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, cácngành cùng với các cơ quan đoàn thể, tổ chức chính trị, các doanh nghiệp triểnkhai quyết liệt, đồng bộ nhiều biện pháp quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấphành xong án phạt tù về địa phương, tái hòa nhập cộng đồng và đã đạt được nhiềukết quan trọng, nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, đoàn thể, tổchức chính trị xã hội và nhân dân được nâng lên; nhiều người chấp hành xong ánphạt tù trở về địa phương tái hoà nhập cộng đồng đã được chính quyền, đoàn thể,các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và gia đình đón nhận, giúp đỡ, cho vay vốn,tạo việc làm, giải quyết khó khăn, ổn định cuộc sống, chấp hành tốt chính sách,pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương.

Tuy nhiên, cũng có không ít người sau khi được đặcxá, tha tù trở về địa phương vẫn còn mặc cảm, cuộc sống gia đình gặp nhiều khó khăn,không có công ăn việc làm ổn định, dễ bị các đối tượng xấu dụ dỗ, lôi kéo viphạm pháp luật; còn nhiều người tái phạm tội.

Để tạo điều kiện cho những người chấp hành xong án phạttù tái hoà nhập với cộng đồng, cải thiện điều kiện làm việc, cuộc sống, Chủtịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban ngành, Chủ tịch Ủy bannhân dân các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện tốt những nhiệmvụ trọng tâm sau đây:

1.Quán triệt nghiêm túc Nghị định số 80/2011/NĐ-CPcủa Chính phủ đến cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, các cấp, cán bộ, đảngviên, các tầng lớp nhân dân, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của địaphương, đơn vị; xây dựng chương trình công tác, có kế hoạch chỉ đạo, phân côngtrách nhiệm cụ thể cho từng cá nhân, thực hiện nội dung công việc cụ thể theochức trách nhiệm vụ được quy định trong Nghị định số 80/2011/NĐ-CP của Chínhphủ.

2. Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các huyện,thị xã, thành phố phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí, các ban, ngành,đoàn thể cấp tỉnh tổ chức tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối, chínhsách, pháp luật và chỉ đạo của tỉnh về công tác tái hoà nhập cộng đồng chonhững người hết hạn tù nhằm nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, cơ quan,đoàn thể trong việc giúp đỡ, tạo điều kiện cho người chấp hành xong án phạt tùkhắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống tái hoà nhập cộng đồng. Tập trung tuyêntruyền những mô hình, cách làm sáng tạo, có hiệu quả thiết thực về thực hiệnnhiệm vụ nêu trên.

3. Chủ tịch UBND cấp huyện chỉ đạo các xã, phường,thị trấn, các cơ quan, đoàn thể, tổ chức xã hội trên địa bàn chủ động phối hợpchặt chẽ với các trại giam có kế hoạch tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡngười chấp hành xong án phạt tù; chỉ đạo UBND cấp xã tổ chức họp dân, họp nhữngngười chấp hành xong án phạt tù để phổ biến, quán triệt các chính sách củaĐảng, pháp luật của Nhà nước đối với người chấp hành xong án phạt tù để mọingười xóa bỏ thái độ định kiến, kỳ thị đối với người chấp hành xong án phạt tùvà quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù ổn định cuộcsống, góp phần phòng, chống tái phạm tội và vi phạm pháp luật; tổ chức cho họcam kết chấp hành nghiêm túc các quy định về quyền và nghĩa vụ theo quy địnhcủa pháp luật.

4. Thủ trưởng các cấp, các ngành, đoàn thể, Chủtịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ củamình có trách nhiệm chỉ đạo việc xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiêntiến trong công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tùtái hòa nhập cộng đồng. Khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinhdoanh nhận đỡ đầu, quản lý, giúp đỡ, giáo dục, cảm hóa, tiếp nhận những ngườichấp hành xong hình phạt tù vào làm việc trong các doanh nghiệp, tạo việc làm,hỗ trợ vốn để họ làm ăn kinh tế, ổn định cuộc sống hoà nhập cộng đồng.

5. Các tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ quảnlý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hoà nhập cộng đồngphải làm tốt công tác nắm tình hình hoạt động, diễn biến tư tưởng, tâm tư nguyệnvọng của người chấp hành xong án phạt tù để kịp thời giúp đỡ, phản ánh với cơquan Công an, UBND cấp xã trong suốt quá trình kể từ khi họ chấp hành xong ánphạt tù đến khi được xoá án tích.

6. Giao:

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với cáccấp, các ngành tổ chức đào tạo nghề, giới thiệu và giải quyết việc làm, quantâm giúp đỡ về vật chất, tinh thần cho những người chấp hành xong án phạt tù cóhoàn cảnh đặc biệt khó khăn ổn định cuộc sống. Khuyến khích nghiên cứu xây dựngQuỹ tái hoà nhập cộng đồng tại các xã, phường, thị trấn do các tổ chức, doanhnghiệp, cá nhân đóng góp theo quy định của pháp luật.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tham mưu cho UBNDtỉnh bố trí ngân sách theo quy định của Luật ngân sách nhà nước cho công táctái hòa nhập cộng đồng, có giải pháp thu hút nguồn vốn trong và ngoài nước, cácnguồn tài trợ cho Quỹ tái hòa nhập cộng đồng.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Cựu chiếnbinh, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minhtỉnh… trên cơ sở chức năng nhiệm vụ có kế hoạch phối hợp với các cơ quan chứcnăng, chính quyền các cấp quan tâm, tạo điều kiện tiếp nhận, quản lý, giáo dục,giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộngđồng.

Các ngành Tư pháp, Viện Kiểm sát, Tòa án có trách nhiệmphối hợp UBND các cấp tư vấn về pháp lý, tạo điều kiện để người chấp hành xongán phạt tù được xóa án tích, xác định lý lịch tư pháp theo quy định của phápluật.

8. Công an tỉnh có trách nhiệm tham mưu cho UBNDtỉnh thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cấp, các ngànhthực hiện Chỉ thị này; đồng thời tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện giúp UBNDtỉnh sơ kết, tổng kết đánh giá việc thực hiện Nghị định, kịp thời khắc phụcnhững hạn chế, thiếu sót, đảm bảo làm tốt công tác tái hòa nhập cộng đồng tạicơ sở, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàntỉnh./.

CHỦ TỊCH
Trịnh Văn Chiến