ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/CT-UBND

Bắc Kạn, ngày 04 tháng 10 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC LẬP HỒ SƠCÔNG VIỆC VÀ GIAO NỘP HỒ SƠ, TÀI LIỆU VÀO LƯU TRỮ CƠ QUAN, LƯU TRỮ LỊCH SỬ CỦATỈNH

Trong mấy năm gần đây, nhất là sau khi Luật Lưutrữ có hiệu lực thi hành (ngày 01 tháng 7 năm 2013), công tác văn thư, lưu trữtại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh có sự chuyển biến tíchcực; vai trò của công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ được nhận thứcđúng đắn; việc lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ vào lưu trữ cơ quan theo quy địnhcủa Thông tư số: 07/2012/TT-BNV ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướngdẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quanđang được các cơ quan, đơn vị quan tâm, từ đó giá trị của tài liệu lưu trữ đượcphát huy, kịp thời cung cấp thông tin phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điềuhành hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn nhiều cơ quan,đơn vị, địa phương chưa quan tâm đúng mức về công tác văn thư, lưu trữ, đặcbiệt là chưa thực hiện nghiêm túc việc lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ vào lưu trữcơ quan, lưu trữ lịch sử. Thực tế hiện nay việc không lập hồ sơ và không nộplưu hồ sơ vào lưu trữ còn diễn ra khá phổ biến ở các ngành, các cấp trong tỉnh,nguyên nhân chính là do nhận thức về trách nhiệm và việc tuân thủ các quy địnhcủa pháp luật về văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân còn hạnchế; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chưa chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc lập hồsơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử; Công chức,viên chức chưa có thói quen lập hồ sơ trong quá trình theo dõi, giải quyết côngviệc dẫn đến tài liệu bị phân tán, thất lạc, mất, hư hỏng, bó gói, tích đống;việc khai thác sử dụng tài liệu ở lưu trữ cơ quan chưa đáp ứng đầy đủ, kịp thờilàm ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan,đồng thời gây khó khăn cho việc lựa chọn những hồ sơ, tài liệu có giá trị giaonộp vào lưu trữ lịch sử để bảo vệ, bảo quản và phục vụ khai thác sử dụng theoquy định.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trênnhằm thực hiện nghiêm Luật Lưu trữ năm 2011; Nghị định số: 110/2004/NĐ-CP ngày08/4/2004 của Chính phủ về công tác văn thư; Nghị định số: 01/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của LuậtLưu trữ; Thông tư số: 07/2012/TT-BNV ngày 22/11/2012 của Bộ Nội vụ về việcHướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơquan và các văn bản khác có liên quan; đưa công tác văn thư, lưu trữ của tỉnhđi vào nề nếp, hoạt động hiệu quả; đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, nângcao hiệu quả hoạt động của các cơ quan, tổ chức; tiết kiệm chi phí cho việcchỉnh lý tài liệu tồn đọng, Ủy ban nhân dân tỉnh Chỉ thị:

1. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành,Đoàn thể, Giám đốc các Doanh nghiệp Nhà nước thuộc tỉnh và Chủ tịch UBND cáchuyện, thị xã chỉ đạo và tổ chức thực hiện những nội dung sau:

a) Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biếnpháp luật về công tác văn thư, lưu trữ; lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệuvào lưu trữ cơ quan để nâng cao hơn nữa nhận thức, ý thức trách nhiệm cho cánbộ, công chức, viên chức về công tác này.

b) Chỉ đạo, kiểm tra công tác lập hồ sơ và giaonộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ hiện hành và lưu trữ lịch sử đối với các cơquan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý.

c) Chỉ đạo Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Hànhchính hoặc người được giao trách nhiệm có nhiệm vụ: Tham mưu biên soạn Danh mụchồ sơ của cơ quan; hướng dẫn, kiểm tra việc lập hồ sơ, giao nộp hồ sơ theohướng dẫn tại Thông tư số: 07/2012/TT-BNV ngày 22/11/2012 đảm bảo cho tất cảcán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan khi xử lý công việc phải thực hiệnđược kỹ năng “Lập hồ sơ” và “Nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan” đểquản lý theo quy định.

d) Bố trí công chức, viên chức làm công tác vănthư, lưu trữ theo đúng tiêu chuẩn nghiệp vụ để giúp cơ quan, tổ chức thực hiện,hướng dẫn công chức, viên chức lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ vào lưu trữ cơ quan,lưu trữ lịch sử theo quy định.

đ) Bố trí đủ kho tàng để bảo quản hồ sơ, tàiliệu lưu trữ có giá trị hiện hành của cơ quan, tổ chức; mua sắm thiết bị như:Giá; hộp, cặp ba dây; bìa hồ sơ… phục vụ cho công tác lập hồ sơ, bảo quản vàgiao nộp hồ sơ vào lưu trữ cơ quan và lưu trữ lịch sử theo đúng quy định.

2. Sở Nội vụ có trách nhiệm:

a) Hướng dẫn cụ thể hoá về công tác lập hồ sơcông việc và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan và lưu trữ lịch sửcủa tỉnh.

b) Tổ chức kiểm tra đột xuất, định kỳ tại các cơquan, đơn vị, địa phương trong công tác lập hồ sơ công việc và giao nộp hồ sơ,tài liệu vào lưu trữ cơ quan và lưu trữ lịch sử.

c) Tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụvề công tác lập hồ sơ công việc và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quanvà lưu trữ lịch sử trên địa bàn tỉnh.

d) Theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địaphương trong việc triển khai thực hiện công tác văn thư, lưu trữ và hàng nămtổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện Chỉ thị này.

3. Sở Tài chính có trách nhiệm:

Hàng năm cân đối ngân sách, bố trí kinh phí đảmbảo cho các hoạt động của công tác văn thư lưu trữ, trong đó ưu tiên bố tríkinh phí để thực hiện chỉnh lý tài liệu; cải tạo, nâng cấp phòng kho lưu trữ đểbảo quản an toàn hồ sơ, tài liệu tại các lưu trữ cơ quan và lưu trữ lịch sử.

Hướng dẫn các đơn vị, địa phương lập dự toán vàsử dụng kinh phí phục vụ công tác văn thư, lưu trữ theo quy định tại Điều 39Luật Lưu trữ.

4. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Bắc Kạn,Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn có trách nhiệm phối hợp với Sở Nội vụtrong việc tuyên truyền, phổ biến các quy định của Nhà nước về công tác vănthư, lưu trữ đặc biệt là công tác lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưutrữ cơ quan.

Yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban,Ngành, Đoàn thể, Giám đốc các Doanh nghiệp Nhà nước thuộc tỉnh và Chủ tịch UBNDcác huyện, thị xã tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Ngọc Đường