ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/CT-UBND

Quảng Nam, ngày 09 tháng 09 năm 2013

CHỈ THỊ

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁCĐIỀU TRA, RÀ SOÁT HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO HÀNG NĂM

Thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặttrận, đoàn thể đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tácđiều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, góp phần thực hiện có hiệu quả cácchương trình, chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Tuynhiên, ở một số địa phương, việc điều tra, rà soát chưa đúng quy trình, chưathống kê đầy đủ thu nhập, tài sản của hộ dân. Công tác thẩm định kết quả điềutra còn bỏ sót hộ nghèo, khẩu nghèo, hộ cận nghèo, khẩu cận nghèo; còn tìnhtrạng nể nang, phân bổ chỉ tiêu hộ nghèo, hộ cận nghèo cho cấp xã, thôn, vìvậy, kết quả giảm nghèo ở một số địa phương chưa thực chất, chưa phản ánh đúngthực trạng nghèo đói trên địa bàn.

Để triển khai thực hiện tốt công tác điều tra, ràsoát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm, UBND tỉnh yêu cầu:

1. Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện,thành phố xác định công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo là nhiệmvụ quan trọng, có ý nghĩa quyết định trong việc thực hiện có hiệu quả cácchương trình, chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội.

Thời gian điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèođược thực hiện từ ngày 01/10 (cấp xã) và kết thúc vào ngày 15/12 (cấp tỉnh)hàng năm. Quá trình điều tra, rà soát phải thực hiện nghiêm túc theo đúng quyđịnh tại Thông tư số 21/2012/TT-BLĐTBXH ngày 05/9/2012 của Bộ Lao động –Thương binh và Xã hội, niêm yết công khai danh sách hộ dân thuộc diện điều tra,bình xét đảm bảo công bằng, dân chủ, đúng đối tượng, không phân biệt, nể nang,không bỏ sót hộ nghèo, khẩu nghèo, hộ cận nghèo, khẩu cận nghèo hoặc đưa vàodanh sách những hộ không đủ điều kiện.

Kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèohàng năm phải được kiểm tra, thẩm định chặt chẽ về số lượng, danh sách và cácthông tin cơ bản liên quan trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trườnghợp kết quả điều tra, rà soát chưa chính xác thì phải tổ chức phúc tra ngay.Kết quả, tiến độ thực hiện công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèohàng năm là tiêu chí để theo dõi, đánh giá và xét thi đua khen thưởng cuối nămđối với cấp huyện, cấp xã và các cá nhân có liên quan.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp với Cục Thống kê tỉnh xây dựngkế hoạch, biểu mẫu; tổ chức tập huấn, hướng dẫn quy trình và nghiệp vụ điềutra, rà soát cho các địa phương. Thành lập các Tổ công tác liên ngành kiểm tra,giám sát và thẩm định kết quả điều tra, rà soát; xây dựng và hoàn thiện phầnmềm quản lý hộ nghèo, hộ cận nghèo để theo dõi, phục vụ thực hiện các chươngtrình giảm nghèo và an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

- Tổng hợp, báo cáo, xin ý kiến Thường trực Hộiđồng nhân dân tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh về kết quả điều tra, rà soát hộnghèo hằng năm trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt.

3. Cục Thống kê tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn Chi cụcThống kê huyện, thành phố phối hợp với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hộithực hiện tốt cuộc điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm.

4. UBND các huyện, thành phố

- Chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hộichủ trì, phối hợp với Chi cục Thống kê địa phương và các phòng, ban liên quantham mưu xây dựng kế hoạch điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo; tổ chức tậphuấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho điều tra viên, thành viên Ban Chỉ đạo giảm nghèocấp xã và cán bộ thôn, bản, khối phố; phân công cán bộ lãnh đạo và thành viênBan Chỉ đạo giảm nghèo cấp huyện đứng điểm, chịu trách nhiệm về tiến độ, chấtlượng điều tra, rà soát; tổ chức thẩm định kết quả điều tra, rà soát của từngthôn, khối phố và của từng xã, phường, thị trấn; lấy ý kiến Thường trực HĐNDhuyện, thành phố về kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo của địaphương trước khi phê duyệt, báo cáo kết quả với UBND tỉnh (qua Sở Lao động -Thương binh và Xã hội và Cục Thống kê tỉnh) trước ngày 06/12 hàng năm.

- Bố trí kinh phí thực hiện điều tra, rà soát,trong đó ưu tiên hỗ trợ đối với các xã miền núi cao, quy mô hộ dân lớn, đảm bảotổ chức điều tra, rà soát đạt kết quả, hoàn thành đúng tiến độ quy định.

- Chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn tổ chức triểnkhai điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo đúng kế hoạch, quy trình,tài liệu hướng dẫn. Phân công cán bộ xã, thành viên Ban Chỉ đạo giảm nghèo cấpxã đứng điểm từng thôn, khối phố và chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả điềutra, rà soát của thôn, khối phố. Cương quyết loại khỏi danh sách điều tra, ràsoát đối với những hộ: lười lao động; có điều kiện về kinh tế nhưng cố ý táchhộ để đưa vào danh sách hộ nghèo, cận nghèo; cố tình trốn tránh, không phối hợpcung cấp thông tin về tài sản, thu nhập của gia đình cho điều tra viên. Niêmyết công khai danh sách hộ nghèo, cận nghèo theo đúng quy định trước khi trìnhUBND cấp huyện phê duyệt. Quản lý hộ nghèo, cận nghèo trên phần mềm tin học dotỉnh và huyện chuyển giao để xây dựng kế hoạch giảm nghèo theo địa chỉ, nguyênnhân, nguyện vọng của hộ nghèo, cận nghèo.

5. Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh - Truyền hìnhQuảng Nam tổ chức tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọngcủa công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm để các cấp, cácngành, các tầng lớp nhân dân, nhất là người nghèo, hộ nghèo, người cận nghèo,hộ cận nghèo biết, phối hợp thực hiện, góp phần phát huy tinh thần dân chủ,công khai và công bằng.

6. Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Lao động -Thương binh và Xã hội theo dõi tiến độ điều tra, rà soát, tham mưu UBND tỉnhphê duyệt kết quả điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm, báo cáo Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội đúng thời gian quy định.

7. Đề nghị UBMTTQVN tỉnh, các Sở, ban, ngành, hội,đoàn thể tuyên truyền, vận động nhân dân, hội viên tham gia điều tra, rà soáthộ nghèo, hộ cận nghèo ở địa phương, theo dõi, giám sát, không để xảy ra tiêucực, bệnh thành tích trong công tác điều tra, rà soát; tiếp tục vận động cácđơn vị, cá nhân, doanh nghiệp quan tâm hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo về nhà ở,phương tiện sản xuất, giúp người nghèo vượt qua khó khăn, thoát nghèo bền vững.

Yêu cầu các Sở, Ban, ngành, đoàn thể liên quan vàUBND các huyện, thành phố quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thịnày./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Khánh Toàn