UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/CT-UBND

Yên Bái, ngày 03 tháng 12 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNGCƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG ĐÓI, RÉT, DỊCH BỆNH CHO ĐÀN GIA SÚC, GIA CẦM TRONGVỤ ĐÔNG XUÂN 2013 - 2014

Trong những năm vừa qua, thời tiết khí hậu diễnbiến bất thường; rét đậm, rét hại kéo dài; dịch bệnh phát sinh đã gây thiệt hạilớn cho ngành chăn nuôi, ảnh hưởng đến đời sống của người nông dân. Đầu năm2012, dịch bệnh tai xanh xảy ra ở 26 xã, thuộc 07 huyện, thị xã, thành phốtrong tỉnh làm 5.782 con gia súc mắc bệnh, chết 3.422 con, tiêu hủy 3.026 con.Dịch dại xảy ra ở 05 huyện, thị xã; số chó mắc bệnh là 183 con, số người bị chócắn 458 người, số người tử vong 12 trường hợp do bệnh dại. Dịch bệnh cũng ảnhhưởng đến việc triển khai các chương trình, dự án chăn nuôi trọng điểm của tỉnh.

Để chủ động phòng chống đói, rét, dịch bệnh chođàn vật nuôi, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do ảnh hưởng của thờitiết bất lợi, dịch bệnh, bảo vệ an toàn cho đàn gia súc trong vụ Đông Xuân2013-2014, đồng thời đẩy nhanh phát triển chăn nuôi, hoàn thành kế hoạch nhiệmvụ năm 2013-2014, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các ngành liên quan, các địaphương triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

a) Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống đói, rétcho gia súc từ cấp xã trở lên; Ban chỉ đạo cấp huyện, xã phân công cán bộ phụtrách từng xã, thôn, bản và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, vận động nhân dânthực hiện các biện pháp chống đói, rét cho gia súc.

b) Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, các đoànthể và chính quyền các xã, phường, thị trấn tập trung tuyên truyền, vận động,mỗi hộ chăn nuôi chuẩn bị cây rơm, rạ hoặc cỏ khô làm thức ăn cho gia súc trongmùa đông. Hướng dẫn người dân tận dụng diện tích đất không sử dụng trồng cây vụđông, đất hoang để trồng cỏ, trồng ngô dày; đồng thời tận dụng phụ phẩm nông nghiệp,công nghiệp chế biến để dự trữ làm thức ăn cho gia súc trong mùa đông.

c) Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền,phổ biến các biện pháp kỹ thuật, kinh nghiệm trong phòng chống đói rét, dịchbệnh cho vật nuôi đến tận người chăn nuôi; thường xuyên cập nhật diễn biến thờitiết, khí hậu, đặc biệt là các đợt rét đậm rét hại để thông tin kịp thời chongười chăn nuôi biết, chủ động các biện pháp phòng, chống đói rét cho gia súc,gia cầm. Có các phương án hỗ trợ kịp thời nông dân, nhất là các hộ nghèo, hộgia đình chính sách trong việc bảo vệ đàn gia súc trong mùa đông.

Khi nhiệt độ ngoài trời dưới 150c hướng dẫn nôngdân không sử dụng gia súc cày, kéo; không chăn thả trâu bò, dê, ngựa ngoàiđồng, bãi; bổ sung cho gia súc thức ăn tinh và cho uống nước ấm; di chuyển đàntrâu, bò ra khỏi khu vực núi cao; đưa trâu, bò thả rông về chỗ nuôi nhốt và cóthể kiểm soát được.

d) Tăng cường chỉ đạo các phòng, ban chuyên mônvà chính quyền cơ sở phối, kết hợp với ngành Thú y trong việc triển khai côngtác tiêm phòng vắc xin định kỳ cho đàn gia súc vụ Đông Xuân năm 2013-2014; giaotrách nhiệm giám sát dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm ở cơ sở cho chínhquyền cấp xã, phường, trưởng thôn, bản và Thú y cơ sở.

Không hỗ trợ cho gia súc bị chết do đói, rét đốivới các chủ chăn nuôi không thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống nêutrên; đồng thời Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm trước Chủtịch Ủy ban nhân dân tỉnh nếu để xảy ra tình trạng gia súc, gia cầm chết dođói, rét, dịch bệnh trên địa bàn do nguyên nhân chủ quan và chỉ đạo triển khaithực hiện chưa quyết liệt các biện pháp trên.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

a) Chỉ đạo các đơn vị chuyên môn thuộc ngành,Trạm Thú y đóng trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với chínhquyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, vận động và hướng dẫn nhândân các biện pháp phòng, chống đói, rét cho vật nuôi. Tăng cường công tác kiểmtra, giám sát việc triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống đói, rét chogia súc, gia cầm từ huyện tới cơ sở.

b) Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện,thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện tốt công tác tiêm vắc xin phòng bệnh lởmồm long móng trên đàn trâu, bò và đôn đốc vệ sinh tiêu độc khử trùng phòngchống bệnh cúm gia cầm, bệnh tai xanh trên địa bàn toàn tỉnh theo quy định.

c) Kiểm tra, đôn đốc các cơ quan chức năng vàcác địa phương làm tốt công tác phòng chống dịch tại địa phương; công tác kiểmdịch, kiểm soát vận chuyển, kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm, kiểm tra vệsinh thú y và công tác giám sát dịch bệnh tại cơ sở.

d) Thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết,kịp thời đề xuất tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh các biện pháp xử lý khi thờitiết có diễn biến bất thường xảy ra; đồng thời kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp, báocáo Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị này.

3. Sở Tài chính: Chủ động tham mưu, bố trí nguồnkinh phí dự phòng phục vụ công tác phòng, chống đói, rét và dịch bệnh cho giasúc, gia cầm và cây trồng vụ Đông Xuân 2013-2014.

4. Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo Yên Bái:Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đẩy mạnh công tác tuyêntruyền phổ biến, hướng dẫn kiến thức về các biện pháp phòng chống đói, rét;phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân 2013-2014 bằngnhiều hình thức như thông qua các chuyên mục, mô hình, tấm gương cụ thể trêncác phương tiện, thông tin đại chúng.

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, cácđoàn thể và cơ quan liên quan chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với chínhquyền địa phương tuyên truyền vận động, quán triệt các hội viên và người dânchủ động, tích cực tham gia phòng chống đói, rét, dịch bệnh cho vật nuôi và câytrồng có hiệu quả.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉđạo, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra và tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo Ủy bannhân dân tỉnh.

Yêu cầu Giám đốc các Sở, ngành, thủ trưởng cáccơ quan liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thựchiện nghiêm túc nội dung Chỉ thị này./.

Nơi nhận:
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- TT. Tỉnh uỷ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Cục Chăn nuôi;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Sở NN, Sở Y tế;
- Báo Yên Bái, Đài PTTH tỉnh;
- Lưu: VT, NLN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Xuân Nguyên