ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17 /CT-UBND

Bình Thuận, ngày 05 tháng 6 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG KIỂM TRA, XỬ LÝ HÀNH VIPHÁ RỪNG, LẤN CHIẾM ĐẤT LÂM NGHIỆP TRÁI PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN

Trong thời gian qua, các cấp chính quyền địa phương và sở, ngành chức năngđã có nhiều nỗ lực thực hiện các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng và đất lâmnghiệp. Tuy nhiên, tình trạng chặt, phá rừng, lấn, chiếm, sang nhượng đất lâmnghiệp trái phép để trồng cây nông nghiệp ngắn ngày, cây công nghiệp, đào aonuôi trồng thủy sản, khai thác khoáng sản, xây cất công trình trái phép, chốngngười thi hành công vụ vẫn còn diễn ra ở nhiều địa phương nhưng chưa được xửlý, ngăn chặn kịp thời, có hiệu quả; công tác phối hợp xử lý giữa các địaphương với các sở, ngành, các cơ quan bảo vệ pháp luật có việc chưa thật sựthống nhất, chặt chẽ. Tình hình trên đã ảnh hưởng đến kết quả chỉ đạo điềuhành, hiệu lực thực thi pháp luật trong quản lý, bảo vệ rừng và đất lâm nghiệptrên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Thủtướng Chính phủ tại các Chỉ thị số 12/2003/CT-TTg ngày 16 tháng 5 năm 2003 vềviệc tăng cường các biện pháp cấp bách để bảo vệ và phát triển rừng, Chỉ thị số 08/2006/CT-TTg ngày 08 tháng 3 năm 2006 về việc tăng cường các biện pháp cấpbách ngăn chặn tình trạng chặt phá, đốt rừng, khai thác rừng trái phép và Chỉthị số 1685/CT-TTg ngày 27 tháng 9 năm 2011 về việc tăng cường chỉ đạo thựchiện các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng và chống người thihành công vụ, để ngăn ngừa và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luậtvề bảo vệ và phát triển rừng; tăng cường trật tự kỷ cương pháp luật trongcông tác quản lý, bảo vệ rừng và sử dụng đất lâm nghiệp theo quy hoạch; Chủtịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi làỦy ban nhân dân cấp huyện), Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấncó rừng (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp xã), lực lượng Kiểm lâm, đơn vị chủrừng và các cơ quan chức năng có liên quan tăng cường công tác tuyên truyền,giáo dục cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân chấp hành tốt các quy địnhpháp luật của Nhà nước về quản lý, bảo vệ rừng, nâng cao ý thức đấu tranh chốngcác hành vi phá rừng, lấn, chiếm, mua bán, sang nhượng đất lâm nghiệp trái pháp luật; phổ biến rộng rãi, thường xuyên trongnhân dân chủ trương phá bỏ các loại cây trồng, công trình xây dựng trái phéptrên đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất để nhân dân biết,chấp hành.

2. Thủ trưởng các cơ quan chuyên môncấp tỉnh, chính quyền địa phương cấp huyện, cấp xã phải tiếp tục triển khai cóhiệu quả Kế hoạch số 5907/KH-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dântỉnh về tổ chức thực hiện Chỉ thị số1685/CT-TTg ngày 27 tháng 9 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 416/QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Kếhoạch thực hiện một số chính sách tăngcường công tác bảo vệ rừng theoQuyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 08 tháng 02 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủvà tổ chức thực hiện tốt Quy chế phối hợp với các tỉnh, địa phương giáp ranhtrong công tác quản lý, bảo vệ rừng.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm

- Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị chủ rừng tăng cường tuần tra, truyquét, kịp thời phát hiện, lập hồ sơ vi phạm, báo cáo các cơ quan chức năng xửlý theo quy định pháp luật đối với các trường hợp phá rừng, lấn, chiếm, sangnhượng đất lâm nghiệp trái phép; kiên quyết chỉ đạo thực hiện phá bỏ cây trồng,công trình xây dựng trái phép, hủy bỏ các loại phương tiện, dụng cụ dùng đểchặt, phá rừng trên lâm phần được giao quản lý, bảo vệ.

- Chỉ đạo lực lượng Kiểm lâm phối hợp, hỗ trợ đơn vị chủ rừng trong việcxác lập hồ sơ xử lý phá bỏ các loại cây trồng, công trình xây dựng trái phéptheo kế hoạch đã được Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt.

- Chỉ đạo các đơn vị chủ rừng có biện pháp quản lý diện tích đất lâmnghiệp đã xử lý; đồng thời, nhanh chóng phê duyệt phương án trồng lại rừng ngaytrên diện tích bị lấn, chiếm sau khi đã thực hiện phá bỏ cây trồng và côngtrình xây dựng trái phép.

- Chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Sở Kếhoạch và Đầu tư nghiên cứu tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định hỗtrợ kinh phí đối với đơn vị, tổ chức, cá nhân trồng lại rừng sau khi tiến hànhphá bỏ các loại cây trồng, công trình xây dựng trái phép từ kinh phí ngân sáchđịa phương, kinh phí Trung ương hỗ trợ Chương trình bảo vệ và phát triển rừng,Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng hoặc nguồn vốn khác theo quy định và hướng dẫncủa cấp có thẩm quyền nhằm quản lý, sử dụng và bảo vệ đất lâm nghiệp theo đúngmục tiêu quy hoạch.

- Chủ trì, phối hợp Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khaingay một số chính sách tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng theo quy địnhtại Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 08 tháng 02 năm 2012 của Thủ tướng Chínhphủ và Quyết định số 416/QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2013 của Ủy ban nhân dântỉnh; đồng thời, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, bố trí kinh phí sựnghiệp hằng năm đảm bảo cho công tác giao khoán bảo vệ rừng theo chế độ địnhmức quy định.

4. Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm

- Phổ biến, quán triệt nội dung Chỉ thị này đếnỦy ban nhân dân cấp xã để triển khai thực hiện.

- Chỉ đạo Ban Chỉ huy các vấn đề cấp bách trongcông tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng phối hợp các cơ quan chứcnăng tham mưu xây dựng và ban hành Quy chế phối hợp xử lý các hành vi lấn,chiếm, mua bán, sang nhượng đất rừng trái pháp luật tại địa phương; xác định rõtrách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và tăng cường chỉ đạo, kiểm tra tráchnhiệm của các cơ quan chức năng, Ủy ban nhân dân các xã, các đơn vị chủ rừngtrên địa bàn trong việc thực hiện các biện pháp quản lý, ngăn chặn, phát hiện,xử lý các hành vi vi phạm về rừng và đất lâm nghiệp theo quy định.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dâncấp xã chủ động nắm bắt, báo cáo kịp thời cho cơ quan chức năng các đối tượngcầm đầu, xúi giục phá rừng, lấn, chiếm, mua bán, sang nhượng đất lâm nghiệptrái pháp luật để xử lý nghiêm theo quy định.

5. Các đơn vị chủ rừng và Ủy ban nhândân cấp xã có rừng phải triển khai nghiêm túc quy chế phối hợp giữa chủ rừng,Ủy ban nhân dân cấp xã và Hạt Kiểm lâm do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành; thườngxuyên tổ chức lực lượng của đơn vị, phối hợp liên ngành tuần tra, kiểm tra rừngvà đất lâm nghiệp thuộc lâm phần quản lý để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, lậphồ sơ vi phạm làm cơ sở xử lý nghiêm các hành vi phá rừng, lấn, chiếm đất lâmnghiệp, trồng cây, đào ao để nuôi trồng thủy sản, khai thác khoáng sản, xâydựng công trình trái phép và buộc trả lạidiện tích đã lấn, chiếm tráiphép để trồng lại rừng theo đúng tinh thần Chỉ thị số 1685/CT-TTg của Thủ tướngChính phủ. Cụ thể:

- Khi tuần tra, truy quét nếu phát hiện vi phạm quả tang, xác định đượcđối tượng vi phạm thì Chủ rừng, Ủy ban nhân dân cấp xã có rừng lập biên bảnkiểm tra ban đầu, tạm giữ phương tiện, dụng cụ vi phạm và chuyển cho cơ quan cóthẩm quyền lập hồ sơ vi phạm, xử lý theo quy định của pháp luật. Các cơ quanchức năng khi nhận được hồ sơ phải khẩn trương tham mưu xử lý trong thời hạnquy định; áp dụng các hình thức xử phạt nghiêm minh theo quy định của phápluật, buộc trả lại diện tích đất đã lấn, chiếm trái phép cho đơn vị chủ rừnglập phương án trình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt để trồnglại rừng. Trong thời hạn thi hành quyết định xử lý,nếu tổ chức, cá nhân vi phạm không tự giác chấp hành thì cơ quan chức năng báocáo người có thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế và tổ chức thi hành quyết địnhcưỡng chế theo quy định của pháp luật.

- Đối với các trường hợp phát hiện phá rừng, trồng cây hoặc xây dựng côngtrình trái phép nhưng không xác định được đối tượng vi phạm, thì Chủ rừng phốihợp với chính quyền cấp xã và Kiểm lâm địa bàn lập biên bản kiểm tra hiệntrường, đồng thời thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng tạiđịa phương (huyện, xã) và gửi thông báo đến các thôn, xóm. Trong thời hạn đã được thông báo công khai, nếu không có tổchức, cá nhân đến nhận là chủ thể vi phạm thì đơn vị chủ rừng báo cáo người cóthẩm quyền ra quyết định xử lý, để tổ chức thực hiện việc phá bỏ cây trồng,công trình xây dựng trái phép theo đúng quy định pháp luật.

- Đối với các loại phương tiện, dụng cụ dùng để khai thác rừng, phá rừngsan ủi, lấn, chiếm đất lâm nghiệp trái pháp luật được kiểm tra, phát hiện tạirừng nhưng không có đối tượng vi phạm hoặc đối tượng lẩn trốn, không thừa nhận,nếu điều kiện địa hình khó khăn, phức tạp không thể đưa được phương tiện về nơiquy định để xử lý thì đơn vị chủ rừng chủ động hoặc phối hợp với lực lượng Kiểmlâm và Ủy ban nhân dân cấp xã lập biên bản, tiến hành hủy bỏ ngay tại rừng vàbáo cáo cho Ủy ban nhân dân cấp huyện và Sở Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn. Trường hợp, vụ việc vi phạm không có tang vật, phương tiện tại hiệntrường thì Chủ rừng, Ủy ban nhân dân cấp xã phối hợp với các cơ quan liên quantiến hành kiểm tra, lập biên bản, báo cáo kịp thời; đồng thời, tiếp tục điềutra, xác minh chủ thể vi phạm để xử lý.

Nếu chủ rừng buông lỏng công tác quản lý, để xảy ra phá rừng, lấn, chiếmđất lâm nghiệp trái phép trên lâm phần quản lý thì phải bị xử lý nghiêm theoquy định pháp luật về trách nhiệm của từng cá nhân, tập thể có liên quan.

6. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm:

- Đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhậnquyền sử dụng đất trong quy hoạch 3 loại rừng cho các tổ chức, cá nhân là chủrừng theo quy định.

- Đôn đốc, rà soát, hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện còn lại lập vàtrình Phương án bố trí sử dụng đất đối với diện tích đất điều chỉnh đưa rangoài quy hoạch 3 loại rừng theo quy định; khẩn trương tháo gỡ các thủ tục vềhồ sơ địa chính; thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh thu hồi, giao cho địaphương quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật về đất đai.

- Hướng dẫn Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã, thành phốtrong việc xử lý hành vi lấn, chiếm, sang nhượng đất lâm nghiệp trái pháp luật,sử dụng đất sai mục đích của tổ chức, cá nhân; xử lý kiên quyết, nghiêm minhcác trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

7. Sở Thông tin và Truyền thông, BáoBình Thuận, Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Thuận và các địa phương thườngxuyên tuyên truyền, phổ biến, giáodục pháp luật; kịp thời nêu gương những tổ chức, cá nhân làm tốt công tác quảnlý, bảo vệ rừng, đấu tranh ngăn chặn các hành vi lấn, chiếm, mua bán, sang nhượngđất lâm nghiệp trái pháp luật; đồng thời, phê phán, lên án những hành vi đốtrừng, phá rừng, lấn, chiếm đất lâm nghiệp, đưa tin về kết quả xử lý các hành vivi phạm trên phương tiện thông tin để giáo dục, phòng ngừa chung.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, các đoàn thể, các tổ chứcchính trị - xã hội phối hợp tuyên truyền, vận động các đoàn viên, hội viên vànhân dân tích cực tham gia công tác bảo vệ rừng, chống chặt phá, đốt rừng, phárừng, lấn, chiếm đất lâm nghiệp; phối hợp với các cấp ủy đảng, chính quyền vàcác ngành chức năng kiên quyết đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật vềbảo vệ và phát triển rừng và quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp.

9. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đôn đốc, tổng hợp kết quảthực hiện, thường xuyên báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành kể từngày ký./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- BCĐ
TW về các vấn đề cấp báchtrong BVR-PCCCR;
- TT. Tỉnh ủy;
-
TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các cơ quan thuộc tỉnh;
- Cơ quan Mặt trận và các đoàn thể tỉnh;
- Báo Bình Thuận, Đài PT-TH tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm Công báo và Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NCPC, KTN. K( b).

CHỦ TỊCHLê Tiến Phương