ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/CT-UBND

Thái Bình, ngày 07 tháng 10 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TUYÊNTRUYỀN, PHỔ BIẾN VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 79/2013/NĐ-CP NGÀY19/7/2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰCTHỐNG KÊ

Trong những năm qua, thực hiện Luật Thống kê và cácvăn bản pháp luật quy định về công tác thống kê, các cấp, các ngành, các cơquan, đoàn thể và nhân dân trong tỉnh đã thực hiện tốt chế độ báo cáo, điều trathống kê do Nhà nước quy định. Công tác thống kê đã đóng vai trò quan trọng vàtích cực trong việc cung cấp nguồn thông tin số liệu có căn cứ khoa học, giúpcác cấp, các ngành có những thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác để làm căn cứđánh giá, phân tích thực trạng, có cơ sở để xây dựng, điều hành kế hoạch kinhtế - xã hội. Tuy nhiên, trong điều kiện hội nhập ngày càng sâu rộng, thông tinthống kê đã bộc lộ một số hạn chế, bất cập; còn một số cơ quan, đơn vị chưachấp hành tốt Luật Thống kê, chất lượng thông tin thống kê còn nhiều hạn chế,chưa phản ánh kịp thời và sát đúng với tình hình thực tế, làm ảnh hưởng khôngít đến quá trình quản lý và chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành.

Ngày 19 tháng 7 năm 2013, Chính phủ ban hành Nghịđịnh số 79/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vựcthống kê (sau đây gọi tắt là Nghị định số 79) có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05tháng 9 năm 2013 và thay thế Nghị định số 14/2005/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm2005 nhằm chấn chỉnh, củng cố và tăng cường công tác thống kê. Để sớm đưa Nghịđịnh số 79 đi vào cuộc sống nhằm nâng cao hiệu quả công tác thống kê, đảm bảothực hiện Luật Thống kê có hiệu quả trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh yêucầu:

1. Cục Thống kê chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạchvà Đầu tư và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến vàtriển khai thực hiện Nghị định số 79 trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh vàTruyền hình Thái Bình, Báo Thái bình, các cơ quan thông tin đại chúng trên địabàn tỉnh bằng các hình thức khác nhau dành thời lượng, trang, bài viết thíchhợp để tuyên truyền phổ biến Nghị định số 79 trên các phương tiện thông tin đạichúng, nêu gương các tổ chức, đơn vị, cá nhân điển hình thực hiện tốt, phê bìnhcác tổ chức, đơn vị, cá nhân chưa chấp hành tốt các quy định của nhà nước vềcông tác thống kê.

3. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể trongtỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp căn cứ vào Luật phổ biến, giáo dục phápluật ngày 20 tháng 6 năm 2012 để chỉ đạo, làm tốt công tác tuyên truyền, phổbiến Nghị định số 79 một cách sâu rộng, đồng bộ, nghiêm túc tới cán bộ, côngchức, viên chức, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang, các tổ chức, cá nhân và mọitầng lớp nhân dân trong phạm vi quản lý của ngành mình, cấp mình; nội dungtuyên truyền phổ biến phải đầy đủ, chính xác và kịp thời, tập trung vào các nộidung chủ yếu như: Vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê, đối tượng bị xửphạt, thẩm quyền xử phạt; tuyên truyền, phổ biến bằng nhiều hình thức và biệnpháp như đưa thông tin lên trang website, cổng thông tin điện tử của đơn vị,phối hợp lồng ghép với các hội nghị chuyên môn… Việc tổ chức thực hiện phải dễhiểu, dễ tiếp cận, phù hợp với từng nhóm đối tượng.

4. Cục Thống kê chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạchvà Đầu tư, Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thihành; định kỳ 6 tháng/lần báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị về Ủy ban nhân dântỉnh.

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu các sở, ban, ngành,Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các tổ chức đoàn thể khẩn trương triểnkhai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Tổng cục Thống kê;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể;
- Đài PT và TH, Báo Thái Bình;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, TM, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Văn Sinh