ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/CT-UBND

Nghệ An, ngày 12 tháng 9 năm 2014

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Xây dựng nông thôn mới là giải pháp chủ yếu, quan trọng và có tính chiến lược để thực hiện thành công Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; là một chủ trương đúng đắn, phù hợp với lòng dân, được nhân dân cả nước đồng tình và hưởng ứng tích cực. Trong gần 4 năm qua, UBND tỉnh cùng các Sở, ngành, các cấp ủy, chính quyền, cả hệ thống chính trị và đông đảo nhân dân đã chung sức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, và đạt được nhiều kết quả quan trọng, trong đó có sự chuyển biến tích cực phát triển nông nghiệp, nông thôn, cải thiện đời sống của nông dân. Tuy nhiên, tiến độ triển khai Chương trình còn chậm so với mục tiêu, yêu cầu; một số cơ chế, chính sách chưa phù hợp, nhưng bổ sung, điều chỉnh chưa kịp thời.

Để thực hiện tốt Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 15/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới; Công văn số 1447/TTg-KTN ngày 13/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc huy động vốn đóng góp của dân để thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới; Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 24/7/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 06/6/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVII) về Chương trình xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2020. Phấn đấu đạt các mục tiêu, nhiệm vụ của chương trình đến năm 2015 và những năm tiếp theo, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Vinh, thị xã Thái Hòa, thị xã Hoàng Mai khẩn trương tập trung chỉ đạo thực hiện một số công việc trọng tâm sau đây:

1. Nhiệm vụ chung

a) Các ngành, các cấp cần tiếp tục quán triệt sâu sắc tầm quan trọng của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Trung ương 7, Khóa X về nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Do vậy, người đứng đầu cấp ủy và chính quyền các cấp phải trực tiếp chỉ đạo việc triển khai thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới, coi đó là yếu tố quyết định cho sự phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững, trực tiếp góp phần quan trọng vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

b) Tập trung nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, trên cơ sở rà soát quy hoạch tổng thể, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sản xuất nông nghiệp phù hợp với yêu cầu tái cơ cấu nông nghiệp, phát triển hàng hóa nông nghiệp trong điều kiện hội nhập quốc tế. Quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp trên cơ sở xác định thế mạnh và sản phẩm chủ lực, đảm bảo liên kết vùng, hình thành nền sản xuất nông nghiệp hàng hóa bền vững.

c) Thực hiện xây dựng Nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chú trọng đầu tư cho công tác nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, ưu tiên cho các vùng sản xuất các sản phẩm chủ lực, phục vụ xuất khẩu và tiêu dùng, coi đây là khâu đột phá trong sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn.

d) Tập trung chỉ đạo phát triển các hình thức tổ chức sản xuất phù hợp, hiệu quả. Nhân rộng các mô hình liên kết giữa nông hộ với doanh nghiệp và các đối tác kinh tế khác. Củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể, hợp tác xã. Tập trung giải quyết thị trường đầu ra cho nông sản để thúc đẩy sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân.

đ) Triển khai thực hiện đầy đủ các chính sách đã ban hành. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung kịp thời chính sách đủ mạnh để khuyến khích việc ứng dụng khoa học - công nghệ, huy động nguồn lực, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất, chế biến, dịch vụ nông nghiệp, nông thôn, nhất là những vùng khó khăn, miền núi. Mở rộng các hình thức hợp tác công tư trong phát triển sản xuất và xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội. Đa dạng hóa các nguồn lực đầu tư, tăng nguồn vốn tín dụng và tạo điều kiện thuận lợi để người dân, hợp tác xã và doanh nghiệp, dễ tiếp cận vốn tín dụng.

e) Chỉ đạo thực hiện mạnh mẽ các mục tiêu về xây dựng Nông thôn mới, cần lựa chọn các vấn đề bức xúc trên từng địa bàn để tập trung chỉ đạo, tạo chuyển biến rõ rệt, trong đó chú trọng phát triển các công trình hạ tầng thiết yếu cấp xã, thôn, bản gắn với phát triển sản xuất, đời sống hàng ngày của người dân (giao thông, thủy lợi, điện, nước sạch, môi trường, an ninh nông thôn,...). Xây dựng và thực thi các chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất các nông sản chủ lực có tính cạnh tranh cao và đời sống cho người dân ở những vùng khó khăn.

g) Đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với nhu cầu thực tế sử dụng lao động của doanh nghiệp và của địa phương. Chú trọng đào tạo theo các đề án, dự án, mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả trên địa bàn và thông qua các doanh nghiệp có hợp đồng liên kết với nông dân. Khuyến khích hỗ trợ các doanh nghiệp đào tạo nghề gắn với sử dụng lao động tại doanh nghiệp ở địa bàn nông thôn.

h) Tiếp tục tập trung làm tốt công tác giảm nghèo, chú trọng nhất là các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc. Quan tâm tổ chức, hướng dẫn, hỗ trợ nhân dân thực hiện các nội dung về phát triển y tế, văn hóa, xã hội, môi trường, đảm bảo an ninh trật tự ở nông thôn; cải tạo cảnh quan môi trường nông thôn xanh - sạch - đẹp, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa và truyền thống; bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phòng, chống các tệ nạn, giữ vững sự bình yên, hạnh phúc trong cuộc sống gia đình và văn hóa cộng đồng ở nông thôn.

i) Tăng cường các biện pháp tổ chức, chỉ đạo thực hiện, nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ cán bộ trực tiếp chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, nhất là cán bộ cấp xã, thôn, bản. Kiện toàn, nâng cao năng lực, bổ sung cán bộ chuyên trách cho bộ máy giúp việc Ban chỉ đạo các cấp trên cơ sở rà soát, sắp xếp lại nhân sự trong tổng biên chế được giao.

Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong xây dựng Nông thôn mới. Địa phương nào, đơn vị nào để xảy ra tình trạng huy động quá sức dân, gây khó khăn trong việc xác nhận và giải quyết quyền lợi chính đáng của nhân dân theo chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm và phải kiểm điểm nghiêm khắc.

k) Đẩy mạnh việc thực hiện Kế hoạch số 539/UBND-KH ngày 15/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 24/7/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thực hiện tốt Kế hoạch số 372/KH-UBND ngày 22/7/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Kế hoạch công tác năm 2014 của Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới tỉnh Nghệ An.

2. Nhiệm vụ của các Sở, ngành, cơ quan cấp tỉnh

a) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ và hiệu quả Chương trình khoa học công nghệ, phục vụ xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015 theo Quyết định số 27/QĐ-TTg ngày 05/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

- Xây dựng Bộ tài liệu chuẩn để sử dụng cho đào tạo bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp; bổ sung, hoàn thiện Sổ tay hướng dẫn xây dựng Nông thôn mới cấp xã.

- Tổ chức thực hiện tốt, có hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp đã được tỉnh phê duyệt.

- Nghiên cứu, xây dựng và triển khai một số mô hình về bảo vệ môi trường cấp xã, nhất là xử lý rác thải phù hợp với từng vùng để rút kinh nghiệm và nhân rộng trên địa bàn tỉnh.

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Hướng dẫn các ngành, các địa phương lồng ghép Chương trình xây dựng Nông thôn mới vào kế hoạch năm 2015.

- Chủ trì phối hợp với các Sở, ngành tăng cường vận động nguồn vốn của các tổ chức tài chính quốc tế để hỗ trợ, đầu tư cho Chương trình xây dựng Nông thôn mới.

c) Sở Tài chính

- Trên cơ sở quy định của Trung ương, tham mưu bố trí vốn từ ngân sách địa phương để thực hiện Chương trình, trong đó có tỷ lệ tối thiểu ngân sách địa phương (tỉnh, huyện, xã) bố trí thực hiện Chương trình phù hợp với điều kiện thực tế.

- Trên cơ sở quy định của Trung ương, nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh ban hành quy định về lập và sử dụng quỹ xây dựng Nông thôn mới ở địa phương.

d) Sở Giao thông vận tải

- Hướng dẫn, chỉ đạo về mặt kỹ thuật trong làm đường giao thông bằng xi măng theo chính sách của tỉnh. Chủ trì phối hợp với các Sở, ngành kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện về mặt kỹ thuật, chất lượng công trình giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở ngành để lồng ghép các chương trình, dự án do ngành mình phụ trách để đầu tư, hỗ trợ theo các nội dung, tiêu chí quy định cho các xã đăng ký đạt chuẩn năm 2015 theo kế hoạch của tỉnh.

đ) Sở Xây dựng

- Triển khai hướng dẫn của Bộ Xây dựng khi có văn bản Hướng dẫn về tiêu chí nhà ở dân cư của Bộ tiêu chí quốc gia về Nông thôn mới theo Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ; Kiểm tra, tháo gỡ những vướng mắc của địa phương trong quá trình thực hiện công tác quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết.

- Hướng dẫn việc rà soát điều chỉnh bổ sung quy hoạch, đảm bảo chất lượng và phù hợp với yêu cầu tái cơ cấu nông nghiệp.

e) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Trên cơ sở hướng dẫn của Trung ương, chủ trì thiết kế trình ban hành mẫu “Bằng công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới” của tỉnh để tổ chức thực hiện.

- Tăng cường công tác phổ biến, truyền thông về văn hóa Nông thôn mới; đẩy mạnh hoạt động thể thao, văn nghệ trên địa bàn thôn, xã; xây dựng mô hình thôn, bản đạt chuẩn văn hóa nông thôn.

g) Sở Nội vụ

- Cụ thể hóa nội dung, tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo công chức xã (Đề án theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ) gắn với bổ sung kiến thức xây dựng nông thôn mới cho cán bộ cơ sở.

- Chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn thực hiện các thủ tục thi đua khen thưởng; tổng hợp danh sách và đề xuất khen thưởng đối với xã đạt chuẩn Nông thôn mới; nghiên cứu đề xuất hình thức tôn vinh những hộ gia đình, cá nhân, tập thể, doanh nghiệp có đóng góp lớn cho xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn tỉnh để kịp thời khen thưởng vào dịp sơ kết cuối năm.

h) Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo các Báo, Đài tăng cường thông tin, tuyên truyền về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới.

i) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Trên cơ sở các quy định của Trung ương, tham mưu, đề xuất chính sách phát triển hệ thống an sinh xã hội ở nông thôn, chính sách hỗ trợ khuyến khích nông dân mua bảo hiểm y tế; bảo hiểm nông nghiệp; chính sách bảo hiểm xã hội đối với nông dân.

k) Công an tỉnh: Tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp đấu tranh ngăn chặn tệ nạn xã hội, nâng cao chất lượng an ninh nông thôn, đảm bảo cuộc sống thanh bình, an toàn cho người dân nông thôn, giúp họ yên tâm sản xuất, xây dựng nông thôn mới.

l) Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Nghệ An:Đôn đốc các tổ chức tín dụng triển khai thực hiện Quyết định số 1555/QĐ-NHNN ngày 07/8/2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc Kế hoạch hành động của Ngành Ngân hàng thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng Nông thôn mới” nhằm hỗ trợ, đầu tư cho các địa phương theo tinh thần Văn bản số 738/NGA-HCNS ngày 04/9/2012 của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Nghệ An về việc thông báo danh sách tổ chức tín dụng đăng ký hỗ trợ địa phương xây dựng Nông thôn mới.

m) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh: Tăng cường việc kiểm tra, hướng dẫn thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới; tổ chức các buổi tọa đàm trao đổi, tìm hiểu mô hình vận động toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới; phát huy vai trò các báo, tạp chí của Mặt trận, các báo của các tổ chức thành viên trong công cuộc xây dựng đời sống văn hóa nông thôn mới.

n) Các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các đoàn thể cấp tỉnh: Hội Nông dân, Hội liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Liên minh Hợp tác xã, Hội Cựu Chiến binh, Hội Người cao tuổi của tỉnh: Theo chức năng, nhiệm vụ và phạm vi quản lý của đơn vị chủ động lựa chọn những nội dung thiết thực, phối hợp để vận động, khích lệ, động viên các cá nhân, tổ chức cùng đồng lòng chung sức xây dựng nông thôn mới. Thực hiện bình đẳng giới, nâng cao năng lực và vị thế cho phụ nữ nông thôn.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Vinh, thị xã Thái Hòa, Hoàng Mai

a) Trên cơ sở quy hoạch của tỉnh, tập trung rà soát điều chỉnh các quy hoạch trên địa bàn để làm cơ sở cho các xã điều chỉnh, bổ sung quy hoạch hạ tầng và sản xuất.

b) Điều chỉnh, bổ sung cơ chế chính sách của địa phương để huy động tốt hơn các nguồn lực cho xây dựng Nông thôn mới. Hàng năm dành một tỷ lệ ngân sách của địa phương mình cho xây dựng Nông thôn mới. Trong quá trình thực hiện, tuyệt đối không được yêu cầu dân đóng góp bắt buộc. Việc huy động đóng góp phải trên cơ sở khả năng đóng góp tự nguyện của dân tại từng địa bàn, trong mọi trường hợp, không được huy động quá sức dân.

c) Kiện toàn và nâng cao năng lực hoạt động của Ban Chỉ đạo và bộ máy giúp việc Ban Chỉ đạo cấp huyện, xã. Khẩn trương bổ sung cán bộ chuyên trách cho bộ máy giúp việc Ban chỉ đạo các cấp trên cơ sở rà soát, sắp xếp lại nhân sự trong tổng biên chế được giao theo tinh thần Công văn số 477/UBND ngày 21/01/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Văn phòng Nông thôn mới cấp huyện. Đồng thời ưu tiên con người, điều kiện làm việc, trang thiết bị, kinh phí chỉ đạo, tuyên truyền từ nguồn kinh phí tỉnh cấp để Văn phòng Điều phối Chương trình cấp huyện tổ chức thực hiện.

d) Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc; định kỳ tổ chức công tác sơ kết, tổng kết và đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng nơi làm tốt và các tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực vào phong trào. Phát hiện kịp thời những cách làm hay, mô hình tốt để phổ biến ra diện rộng.

đ). Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã thực hiện:

Việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn xã phải căn cứ vào nguồn vốn của ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh, ngân sách huyện hỗ trợ, ngân sách xã và khả năng đóng góp của doanh nghiệp, người dân để xác định lộ trình xây dựng Nông thôn mới cho phù hợp, không nóng vội chạy theo thành tích. Việc huy động đóng góp phải tùy thuộc vào khả năng hoàn thành cụ thể của từng địa phương, không quy định cứng nhắc về tỷ lệ chi của nhà nước và đóng góp của nhân dân. Việc huy động đóng góp của người dân phải được bàn bạc dân chủ, phải được sự đồng tình của người dân tuyệt đối không được yêu cầu nhân dân đóng góp bắt buộc và huy động quá sức dân; không được yêu cầu những hộ nghèo, người già, người tàn tật không nơi nương tựa, hộ khó khăn, gia đình chính sách đóng góp. Đồng thời phải tăng cường tuyên truyền để người dân hiểu và tự nguyện tham gia.

5. Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới tỉnh chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban chỉ đạo tỉnh về kết quả thực hiện các nhiệm vụ trên của các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Vinh, thị xã Thái Hòa, Hoàng Mai.

Tổng hợp, rà soát các xã đăng ký đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2015 để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung. Tham mưu và trình phân bổ kế hoạch năm 2015 cho các địa phương kịp thời, đúng quy định khi có thông báo của Trung ương.

Yêu cầu các Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Vinh, thị xã Thái Hòa, Hoàng Mai có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Đường