ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/CT-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 06 tháng 5 năm 2014

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC BẢO ĐẢM AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG TRÊNĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Trong nhữngnăm qua, cơ sở hạ tầng, ứng dụng và dịch vụ công nghệ thông tin đã được tỉnh vàcác sở, ngành, địa phương triển khai đầu tư xây dựng phục vụ công tác cải cáchhành chính và phục vụ quản lý, chỉ đạo điều hành giữa các cấp và trong nội bộcác cơ quan nhà nước. Cùng với việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin đểtiến đến hình thành và xây dựng chính quyền điện tử hiện đại, các hệ thốngthông tin của các ngành, địa phương được triển khai kết nối trong mạng diệnrộng của tỉnh, mạng internet phục vụ cung cấp thông tin và dịch vụ hành chínhcông trực tuyến cho các cá nhân và tổ chức nhằm nâng cao hiệu quả của các cơquan nhà nước.

Tuy vậy, bêncạnh những mặt tích cực đạt được, nhiều hệ thống, dịch vụ công nghệ thông tinchưa đảm bảo làm ảnh hưởng đến an toàn, an ninh thông tin mạng. Các lỗ hổngmạng thường xuyên được phát hiện, tin tặc đang ngầm tấn công các hệ thống thôngtin của tỉnh, đặc biệt là Cổng/ Trang thông tin điện tử của tỉnh và của cácngành, địa phương; lợi dụng mật khẩu yếu của hộp thư điện tử công vụ để tuyêntruyền các thông tin làm ảnh hưởng đến Đảng và Nhà nước. Các đối tượng xấu có ýđồ xâm nhập, khai thác, lấy cắp thông tin nhà nước phục vụ mưu đồ chống Đảng,Nhà nước.

Để tăng cường công tácbảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh theonội dung Chỉ thị 28-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Kế hoạch 51-KH/TUvề tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng,góp phần hạn chế tối đa sự xâm nhập, làm lộ lọt thông tin trên mạng, Chủ tịchUBND tỉnh yêu cầu:

1. Sở Thôngtin và Truyền thông:

a) Tổ chức tốtviệc tuyên truyền, phổ biến các văn bản của Nhà nước về công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng giúpcán bộ, công chức, viên chức thấy rõ các mặt trái về vấn đề an toàn thông tinnhư: sự nguy hiểm của các đối tượng xấu tấn công các hệ thống thông tin, các kẽhở mà có thể để thông tin dễ bị lộ lọt, các hình thức mà các đối tượng xấutuyên truyền thông tin chống phá Đảng và Nhà nước. Trên cơ sở đó định hướng chocán bộ, công chức, viên chức nâng cao ý thức về an toàn thông tin, sử dụng máytính an toàn, khai thác phần mềm ứng dụng, dịch vụ công nghệ thông tin nhằmthực hiện công vụ đúng cách;

b) Phối hợpvới các sở, ban ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế quản lý tốt cácmạng nội bộ (LAN) tại các đơn vị; mạng diện rộng (WAN) của tỉnh, mạng truyền sốliệu trong cơ quan Đảng và Nhà nước;

c) Hình thànhbộ phận thuộc Sở Thông tin và Truyền thông để sẵn sàng ứng cứu, ứng phó nguy cơmất an toàn, sự cố mạng trên phạm vi toàn tỉnh;

d) Quản lý vàtheo dõi các kết nối đi Internet tại các đơn vị, đặc biệt là tại Trung tâmThông tin dữ liệu điện tử - Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Tin họchành chính - Văn phòng UBND tỉnh;

đ) Chủ trì,phối hợp các ngành, địa phương liên quan tăng cường công tác kiểm tra và đềxuất xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của các cá nhân, tổ chức về an toàn thôngtin mạng.

e) Đề xuấtbiện pháp quản lý việc sử dụng Internet, cung cấp thông tin trên mạng, dịch vụđiện thoại di động trả trước, các trang thông tin điện tử, trang thông tin điệntử tổng hợp, các website của doanh nghiệp, trang thông tin cá nhân (blog) đăngtải thông tin có liên quan đến các tổ chức, cá nhân tại Thừa Thiên Huế. Kiênquyết xử lý, chấm dứt hoạt động các trang thông tin điện tử, trang thông tinđiện tử tổng hợp, các website của doanh nghiệp, blog đăng tải thông tin xấu,độc hại, chống phá Đảng và Nhà nước.

g) Chỉ đạo cácdoanh nghiệp cung cấp dịch vụ kết nối Internet tăng cường giám sát các thôngtin xấu trên mạng, tin nhắn rác, xử lý nghiêm các tổ chức vi phạm;

h) Phối hợpvới Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) dừng các tên miền của các tổ chức, cánhân trên địa bàn tỉnh có nội dung vi phạm quy định;

i) Chú trọngđề xuất UBND tỉnh đầu tư nâng cấp các thiết bị, phần mềm cần thiết để phòngchống tấn công mạng và giám sát an toàn thông tin mạng tại Trung tâm Thông tindữ liệu điện tử, Cổng Thông tin điện tử tỉnh;

k) Hằng nămtham mưu các chương trình đào tạo an toàn, an ninh thông tin mạng cho từng đốitượng của các Sở, ban ngành và các cấp địa phương;

l) Có biệnpháp quản lý hoạt động của các đại lý Internet, các điểm Wifi công cộng trênđịa bàn tỉnh nhằm theo dõi các đối tượng lợi dụng các điểm kết nối này đểtruyền tải thông tin xấu, độc hại, chống phá Đảng và Nhà nước ta.

Định kỳ hàngquý báo cáo UBND tỉnh kết quả triển khai thực hiện.

2. Công antỉnh:

a) Chủ trì,phối hợp với các cơ quan chức năng thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá thựctrạng an toàn thông tin; ngăn chặn các hoạt động lợi dụng Internet vào hoạtđộng vi phạm pháp luật, thực hiện công tác phòng chống tội phạm mạng; phối hợpkiểm tra, đánh giá thực trạng các hệ thống thông tin và các vấn đề liên quanđến an toàn thông tin mạng; kịp thời điều tra làm rõ những vụ tấn công mạng,lộ, lọt bí mật nhà nước qua thông tin mạng để xử lý nghiêm minh theo quy địnhcủa pháp luật.

b) Phối hợpvới Sở Thông tin và Truyền thông trong công tác đảm bảo an toàn thông tin mạngtại Trung tâm Thông tin dữ liệu điện tử - Sở Thông tin và Truyền thông, Trungtâm Tin học hành chính - Văn phòng UBND tỉnh và mạng WAN của tỉnh.

3. Các sở, banngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế, các đơn vị sự nghiệpthuộc tỉnh:

a) Tuyêntruyền, phổ biến cho cán bộ, công chức, viên chức hiểu rõ tầm quan trọng về antoàn thông tin để chủ động phòng ngừa lộ, lọt thông tin qua mạng; Chỉ đạo cácđơn vị địa phương tăng cường công tác đảm bảo an toàn an ninh thông tin. Cử cánbộ tham gia lớp an toàn, an ninh mạng do Sở Thông tin và Truyền thông triệutập;

b) Chú trọngđầu tư nguồn lực và trang thiết bị kỹ thuật đảm bảo, an toàn thông tin mạng;

c) Thườngxuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin đối với hệ thống mạng nộibộ, các hệ thống thông tin của đơn vị mình.

4. Các doanhnghiệp cung cấp dịch vụ Internet, điện thoại di động:

a) Chủ trì,phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông đảm bảo antoàn thông tin mạng đối với hạ tầng kết nối Internet, điện thoại di động trảtrước.

b) Phối hợp với các đơn vị liên quankiểm tra, phát hiện các đối tượng vi phạm an toàn thông tin mạng.

Giám đốc các Sở, ban, ngành, Chủ tịchUBND các huyện, thị xã, thành phố Huế, các cấp chính quyền địa phương và giám đốc các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh, tổ chức và cá nhâncó liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị này. Trong quá trìnhthực hiện nếu có vướng mắc kịp thời báo cáo để UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

Giám đốc Sở Thôngtin và Truyền thông theo dõi, tổng hợp tình hình và báo cáo Ủy ban nhândân tỉnh kết quả thực hiện Chỉ thị này. /.

Nơi nhận:
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- TT. Tỉnh ủy. HĐND tỉnh (b/c);
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Công an tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các cơ quan thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh;
- VP: CVP, PCVP Đặng Ngọc Trân;
- Lưu: VT, DL.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PCT Phan Ngọc Thọ