ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/CT-UBND

Gia Lai, ngày 03 tháng 12 năm 2014

CHỈ THỊ

VỀVIỆC TRIỂN KHAI CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY RỪNG MÙA KHÔ NĂM 2014 - 2015

Mùa khô năm 2013-2014, dưới sự chỉđạo quyết liệt của UBND tỉnh và sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các đơn vịchủ rừng tích cực triển khai thực hiện các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừngnên tình trạng cháy rừng trên địa bàn tỉnh không gây thiệt hại đến tài nguyênrừng. Đây là kết quả cần được duy trì và phát huy.

Theo dự báo của cơ quan Khí tượngThủy văn Trung ương, mùa khô năm 2014 - 2015 tình hình thời tiết diễn biến phứctạp (tình trạng nắng nóng, khô hạn có khả năng xảy ra gay gắt, đặc biệt là khuvực Tây nguyên); do đó nguy cơ cháy rừng xảy ra trong mùa khô năm nay là rất cao.

Để chủ động trong công tác phòngcháy chữa cháy rừng (PCCCR), nhằm giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do cháy rừnggây ra trong mùa khô năm 2014-2015; UBND tỉnh yêu cầu các cấp, ngành, cơ quanliên quan và đơn vị chủ rừng triển khai thực hiện tích cực các biện pháp PCCCRnhư sau:

1.Cáccấp, ngành, cơ quan liên quan và đơn vị chủ rừng tiếp tục thực hiện nghiêm túc:Nghị định số 09/2006/NĐ-CP ngày 16/01/2006 của Chính phủ Quy định về phòng cháyvà chữa cháy rừng; Chỉ thị số 270/CT-TTg ngày 12/02/2010 của Thủ tướng Chínhphủ về việctriển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng;Quyết định số 39/2009/QĐ-TTg ngày 09/03/2009 của Thủ tướng Chính phủ banhành quy chế phối hợp giữa lực lượng Kiểm lâm và lực lượng dân quân tự vệ trongcông tác bảo vệ rừng;Công văn số 8915/BNN-TCLN ngày 05/11/2014 của Bộ Nôngnghiệp và PTNTvề việc tăng cường công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữacháy rừng và các văn bản có liên quan đến công tác PCCCR của Trung ương vàcủa tỉnh.

2. UBNDcác huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi chung là UBND cấp huyện): củng cố,kiện toàn về tổ chức của Ban Chỉ huy (BCH) PCCCR cấp huyện; rà soát, bổ sunghoàn thiện quy chế hoạt động, duy trì chế độ họp của BCH. PCCCR cấp huyện;BCH.PCCCR cấp huyện chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, đôn đốc công tác PCCCRđối với các xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là cấp xã),Hạt Kiểmlâm, các đơn vị chủ rừng và các đơn vị khác đứng chân trên địa bàn; ban hànhcác văn bản chỉ đạo cấp xã, các ngành, đơn vị chủ rừng và các đơn vị khác đứngchân trên địa bàn triển khai tích cực các biện pháp PCCCR; gắn trách nhiệmchính quyền địa phương cấp xã trong việc kiểm tra, đôn đốc chủ rừng, nhân dânvà các đối tượng nhận khoán thực hiện các biện pháp PCCCR; kiểm soát chặt chẽngười ra vào rừng tại những khu rừng phòng hộ, đặc dụng, khu rừng có nguy cơxảy ra cháy trong thời kỳ cao điểm về cháy rừng; chỉ đạo Hạt Kiểm lâm huyện vàcác đơn vị chủ rừng trên địa bàn huyện tăng cường công tác tuyên truyền, phổbiến pháp luật về công tác bảo vệ rừng và PCCCR cho cộng đồng dân cư; chỉ đạocấp xã củng cố, kiện toàn BCH.PCCCR cấp xã trong đó Kiểm lâm địa bàn đóng vaitrò nòng cốt trong công tác bảo vệ rừng và PCCCR; coi công tác PCCCR là nhiệmvụ trọng tâm của BCH PCCCR các cấp trong mùa khô; chỉ đạo Hạt Kiểm lâm xây dựngphương án chữa cháy rừng mùa khô năm 2014-2015 theo hướng dẫn của Chi cục Kiểmlâm (là cơ quan thường trực về PCCCR của tỉnh) tại Công văn số 775/CCKL-QLBVR ngày 19/11/2013 theo phương châm “4 tại chỗ”; phương án chữa cháy rừng phải phùhợp với tình hình thực tế về công tác PCCCR trên địa bàn quản lý, đảm bảo tínhkhả thi cao trong việc tổ chức chữa cháy rừng khi có cháy rừng xảy ra; Chủ tịchUBND cấp huyện phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về việc xảy ra cháy rừngtrên địa bàn huyện.

3. SởNông nghiệp và PTNT chỉ đạo:

3.1. Đối với Chi cục Kiểm lâm:

Chủ động tham mưu cho UBND tỉnhban hành các văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành, các đơn vị chủ rừng triển khaicông tác PCCCR; đồng thời đề xuất các giải pháp PCCCR triển khai kịp thời vàhiệu quả; có trách nhiệm cung cấp số liệu cấp dự báo cháy rừng cho Đài Phátthanh Truyền hình tỉnh (2 lần/tuần) để thông báo kịp thời trong 6 tháng mùakhô; chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh (Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH) kiểmtra, đôn đốc các cấp các ngành, các đơn vị chủ rừng triển khai các biện phápPCCCR và thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, UBND tỉnh về công tácPCCCR; thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo về công tác PCCCR theo quy định choUBND tỉnh, Ban Chỉ đạo những vấn đề cấp bách về bảo vệ rừng và PCCCR của Trungương; chỉ đạo Hạt Kiểm lâm cấp huyện thực hiện xây dựng các công trình PCCCRđảm bảo chất lượng và đưa vào sử dụng trước mùa khô; thường xuyên theo dõithông tin cảnh báo cháy rừng trên hệ thống thông tin cảnh báo cháy sớm của CụcKiểm lâm tại địa chỉ Website: kiemlam.org.vn để kiểm tra, phát hiện sớm điểmcháy rừng; bố trí lực lượng Kiểm lâm trực PCCCR tại cơ quan, tuần tra canh gáclửa rừng ở những vùng trọng điểm cháy 24/24 giờ trong ngày; sẵn sàng huy độnglực lượng, phương tiện, dụng cụ chữa cháy rừng khi có cháy rừng xảy ra; mỗi HạtKiểm lâm thành lập Tổ chữa cháy rừng khoảng 10 người được trang bị dụng cụ vàcác trang thiết bị cần thiết sẵn sàng tham gia chữa cháy rừng khi có cháy rừngxảy ra; Chi cục Kiểm lâm có trách nhiệm báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiệnPhương án PCCCR giai đoạn 2011-2015, những vướng mắc cần bổ sung và hướng dẫncác huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị chủ rừng xây dựng Phương án PCCCRcủa tỉnh giai đoạn 2016-2020.

3.2. Đối với các đơn vị chủrừng:

Các đơn vị chủ rừng phải xây dựngphương án chữa cháy rừng mùa khô năm 2014-2015 theo hướng dẫn tại Công văn số775/CCKL-QLBVR ngày 19/11/2013 của Chi cục Kiểm lâm theo phương châm “4 tạichỗ”; thể hiện việc phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương sở tại trongcông tác PCCCR; phương án phải phù hợp với tình hình thực tế về công tác PCCCRtrên địa bàn quản lý và đảm bảo tính khả thi cao trong việc tổ chức chữa cháyrừng khi có cháy rừng xảy ra. Thực hiện xây dựng các công trình PCCCR đảm bảochất lượng, đưa vào sử dụng ngay từ đầu mùa khô năm 2014-2015; thực hiện nghiêmtúc các biện pháp PCCCR trên địa bàn quản lý; kiểm soát chặt chẽ người ra vàorừng trong thời kỳ cao điểm về cháy rừng; tăng cường quản lý các hoạt động canhtác nương rẫy của người dân ở gần rừng và trong rừng; hướng dẫn người dân kỹthuật PCCCR trong sản xuất nương rẫy không để xảy ra cháy rừng; bố trí lựclượng trực PCCCR tại cơ quan, tuần tra canh gác lửa rừng ở những trọng điểmcháy 24/24 giờ trong ngày; sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị,dụng cụ chữa cháy rừng khi có cháy rừng xảy ra.

4. SởKế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết kinh phíPCCCR năm 2015 cho cấp huyện, các đơn vị chủ rừng theo phương án đã được UBND tỉnhphê duyệt.

5. Côngan tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thực hiện Quychế phối hợp với Chi cục Kiểm lâm trong công tác bảo vệ rừng và PCCCR; chỉ đạocác đơn vị trực thuộc tăng cường phối hợp chặt chẽ với lực lượng Kiểm lâm, chínhquyền các cấp trong việc thực hiện các biện pháp PCCCR và sẵn sàng huy động lựclượng, phương tiện để tham gia chữa cháy rừng khi được cơ quan chức năng, chủ rừng,Ban chỉ huy PCCCR các cấp yêu cầu.

6. ĐàiPhát thanh và Truyền hình tỉnh, huyện, thị xã, thành phố; Báo Gia Lai có tráchnhiệm tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, UBND tỉnh vềcông tác quản lý bảo vệ rừng nói chung và PCCCR nói riêng và có trách nhiệmthông báo kịp thời cấp dự báo cháy rừng 2 lần/tuần trong 6 tháng mùa khô do Chicục Kiểm lâm cung cấp.

UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở Nôngnghiệp và PTNT; Giám đốc Công an tỉnh; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộchỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chicục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban ngành có liên quan;Thủ trưởng các đơn vị chủ rừng và Ban Chỉ huy PCCCR các cấp nghiêm túc tổ chứctriển khai thực hiện./.


Nơi nhận:
- Bộ NN&PTNT (b/c);
-
Cục Kiểm lâm;
-
Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
-
Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
-
UBND các huyện, Tx, Tp;
-
Các Sở: NN&PTNT; TC, KH và ĐT;
-
Công an tỉnh;
-
BCH Quân sự tỉnh;
-
BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh;
-
Báo Gia Lai; Đài Phát thanh-TH tỉnh;
-
Các đơn vị chủ rừng;
-
Lưu: VT, TTTH, VHXH, NL.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH

PHÓ
CHỦ TỊCH

Đào Xuân Liên