ỦY BAN NHÂN DÂNTHÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 17/CT-

Hải Phòng, ngày 13 tháng 07 năm 2016

CHỈ THỊ

VỀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 16/CT-TTG NGÀY 16/5/2016 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG VÀ ĐỔI MỚI CÔNG TÁC DÂN VẬN TRONG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC, CHÍNH QUYỀN CÁC CẤP TRONG TÌNH HÌNH MỚI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

Ngày 16/5/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp ển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

1.

Tập trung tuyên truyền sâu, rộng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân học tập thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Quyết định số 290-QĐ/TW ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp”; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nền các cấp trong tình hình mới; Quyết định số 84-QĐ/TU ngày 04/3/2011 của Ban Thường vụ Thành ủy về “ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị ở thành phố Hải Phòng”; Thông tri số 23-TT/TU ngày 18/9/2015 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện

Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; triển khai có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, h vực trong đời sống xã hội.

Đổi mới nội dung, hình thức công tác tuyên truyền; hướng về cơ sở, kịp thời tuyên truyền những tấm gương người tốt, việc tốt, những cách làm hay, sáng tạo, những mô hình điển hình trong việc thực hiện xây dựng và nhân rộng mô hình dân vận khéo, từ đó nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về vị trí vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận

2. Bổ sung, hoàn thiện các quy định, chính sách về công tác dân vận

Thực hiện nghiêm túc, sáng tạo Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động số 25-CTr/TU ngày 18/12/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (khóa XIV) thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) ối với công tác dân vận trong

Xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực hiện các quy định, chính sách về công tác dân vận; mở rộng hình thức dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện một cách thiết thực, hiệu quả. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, đặc biệt quan tâm củng cố với bước đi vững chắc, thiết thực trong thực hiện Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn.

3. Phối hợp chặt chẽ giữa các cấp chính quyền với tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, các hội quần chúng trong công tác vận động quần chúng

Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức thực hiện việc giám sát, phản biện xã hội theo ổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; ổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; Hướng dẫn số 169-HD/BDVTW ngày 11/6/2013 của Ban Dân vận Trung ương về công tác dân vận tham gia trong quy hoạch, xây dựng và thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất, cấp đất tái định cư.

Tổ chức thực hiện tốt Quyết định số 1737-QĐ/TU ngày 27/01/2015 của Ban Thường vụ Thành ủy trách nhiệm của cấp ủy tổ chức Đảng, chính quyền các cấp trong việc tiếp thu ý kiến của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền”; ố 1584/2008/QĐ-UBND ngày 25/9/2008 của ủ trong đền bù, giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất”.

Các cơ quan, đơn vị rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy chế phối hợp giữa trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. ể chính trị - xã hội cùng ắng nghe và giải quyết kịp thời ý kiến của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phản ánh, kiến nghị với chính quyền những vấn đề nổi cộm, bức xúc mà nhân dân quan tâm; bảo đảm kinh phí hoạt động và tạo ể thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

4. Triển khai thực hiện công tác dân vận gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính

Các cấp, các ngành tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020; Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các y mạnh cải cách hành chính nhà nước thành phố giai đoạn 2011 - 2015; Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐND ngày 20/7/2012 của Hội đồng nhân dân thành phố về đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước thành phố giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020; Chương trình hành động của ện giai đoạn 2013 - 2020; Bộ chỉ số cải cách hành chính đối

Tích cực thực hiện cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, công khai, minh bạch các thủ tục hành chính theo quy định, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong tiếp cận và thực hiện thủ tục hành chính. Bố trí công chức có trình độ chuyên môn, có đạo đức công vụ, có tinh thần trách nhiệm và kỹ năng giao tiếp thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận “Một cửa” để hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính tận tình, đúng pháp luật, khắc phục tình trạng phiền hà, sách nhiễu. Công khai, minh bạch, dân chủ, rõ ràng các thủ tục hành chính tại các cơ quan hành chính; thực hiện có hiệu quả việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân

5. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân

Tăng cường đối thoại, tiếp xúc trực tiếp ắm tình hình và giải quyết những kiến nghị, những bức xúc của nhân dân, bảo đảm quyền lợi chính đáng và

Các cơ quan chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, đảm bảo chính sách, pháp luật được thực hiện nghiêm chỉnh; tập trung thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực: guyên khoáng sản; quản lý xây dựng; giải phóng mặt bằng, thực hiện các dự án đầu tư; thu, chi tài chính; tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ... Tập trung giải quyết tốt những vấn đề nảy sinh, bảo đảm quyền lợi chính đáng và hợp pháp của nhân dân; xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức vi phạm đạo đức, tha ền, ức hiếp quần chúng nhân dân, xâm phạm lợi ích chính đáng và quyền làm chủ của nhân dân. Kiên quyết đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc, kích động của các thế lực thù địch chống phá khối đại đoàn kết dân tộc, chia rẽ giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân; hạn chế đến mức tối đa tình trạng khiếu kiện vượt

6. Chế độ thông tin, báo cáo

Ủy ban nhân dân quận, huyện; các sở, ngành thành phố đánh giá kết quả thực hiện công tác dân vận của địa phương, đơn vị gửi Sở Nội vụ trước ngày 30/11 hàng năm để tổng hợp, báo cáo ộ Nội vụ theo quy định; đồng thời,

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Giám đốc sở, ngành úc triển khai thực hiện./.


- Thường trực TU;CV UB;

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐKT. CHỦ TỊCHPHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Bình