ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/CT-UBND

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2011

CHỈ THỊ

VỀ CÔNG TÁC PHÒNGCHÁY, CHỮA CHÁY RỪNG MÙA KHÔ NĂM 2011-2012 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Hiện nay, đã kết thúc mùa mưa và bắt đầu vào mùakhô, nên thảm thực vật rừng bị khô kiệt nhanh, dẫn đến khả năng xảy ra cháy rừnglà rất cao, nếu không chủ động thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháyrừng tích cực, sẽ gây ảnh hưởng xấu đến đời sống xã hội và môi trường sinh tháirừng.

Để chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng có hiệu quả,góp phần bảo vệ sản xuất nông lâm nghiệp và môi trường, UBND Thành phố giao cácSở ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã có rừng thực hiện tốt nhiệm vụ sauđây:

1. Sở Nông nghiệp và PTNT:

- Hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc các Ban chỉ huycác vấn đề cấp bách trong bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng từ cấp huyệnđến cơ sở triển khai thực hiện ngay Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND ngày18/7/2011 của UBND Thành phố về “Quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng trênđịa bàn thành phố Hà Nội”.

- Tổ chức tập huấn, tuyên truyền về công tác phòngcháy, chữa cháy rừng cho các địa phương có rừng, các chủ rừng và các đơn vịquân đội, các cơ quan nhà nước đóng trên địa bàn có rừng. Chỉ đạo Chi cục Kiểmlâm Hà Nội phối hợp với các chủ rừng tổ chức tuần tra, canh gác bảo vệ rừngtrong suốt các tháng mùa khô.

- Đánh giá, rút kinh nghiệm và biểu dương, khen thưởngcác tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc về phòng cháy, chữa cháy rừng và xửlý nghiêm những hành vi để xảy ra cháy rừng theo quy định của pháp luật.

2. Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy Hà Nội:

Chủ động phối hợp với Công an Thành phố, Bộ Tư lệnhThủ đô, Sở Nông nghiệp và PTNT (Chi cục Kiểm lâm Hà Nội) và các đơn vị liênquan triển khai ngay công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng thựchiện theo Thông tư liên tịch số 144/2002/TTLT /BNNPTNT-BCA-BQP ngày 13/12/2002của Bộ Nông nghiệp và PTNT- Bộ Công an- Bộ Quốc phòng và Quyết định số22/2011/QĐ-UBND ngày 18/7/2011 của UBND Thành phố về “Quy định về phòng cháy,chữa cháy rừng trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

3. Bộ Tư lệnh Thủ đô:

Báo cáo và đề nghị Bộ Quốc phòng chỉ đạo các đơnvị quân đội đóng quân trên địa bàn có rừng trên địa bàn Hà Nội chủ động xây dựngvà tổ chức thực hiện phương án bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng tại chỗ, đặcbiệt là những đơn vị bộ đội đóng quân trên địa bàn huyện Sóc Sơn, nhằm bảo vệcó hiệu quả kho tàng, phương tiện và trang thiết bị quốc phòng. Đồng thời, phốihợp với lực lượng Kiểm lâm và lực lượng khác cùng tham gia chữa cháy rừng tạiđịa phương, khi có cháy rừng xảy ra.

4. Các Sở, ngành liên quan:

Chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, UBNDcác huyện, thị xã có rừng tổ chức triển khai thực hiện công tác phòng cháy,chữa cháy rừng trên địa bàn thành phố Hà Nội có hiệu quả theo chức năng nhiệmvụ được giao.

5. UBND các huyện, thị xã có rừng:

- Tổ chức hướng dẫn, tuyên truyền giáo dục pháp luật,phổ biến chủ trương chính sách của Nhà nước và kiến thức phòng cháy, chữa cháyrừng cho nhân dân, nhằm nâng cao ý thức cộng đồng về phòng cháy, chữa cháy rừngvà thường xuyên thông báo cấp dự báo cháy rừng đến từng thôn xóm, cụm dân cưtại các địa phương có rừng và các đơn vị quản lý, bảo vệ rừng.

- Củng cố Ban chỉ huy các vấn đề cấp bách trong bảovệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng từ cấp huyện đến cơ sở. Chủ động tổ chứctriển khai ngay Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND ngày 18/7/2011 của UBND Thành phốvề “Quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn thành phố Hà Nội”…

- Chỉ đạo, thực hiện công tác cảnh báo, dự báo vàkiểm soát lửa rừng. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc các chủ rừng triển khai các biệnpháp phòng cháy, chữa cháy rừng và chuẩn bị các phương tiện chuyên môn ứng cứutại chỗ. Khi có sự cố xảy ra, phải huy động lực lượng và phương tiện dập tắtngay lửa rừng.

- Giao nhiệm vụ cụ thể cho UBND các xã, các đơn vịcó quản lý rừng và chủ rừng xây dựng, thực hiện phương án phòng cháy, chữa cháyrừng theo Phương châm 4 tại chỗ. Tăng cường tuần tra, canh gác lửa rừng. Ở nhữngđịa điểm rừng có nguy cơ cháy cao, bố trí lực lượng canh gác 24/24 giờ trongcác tháng mùa khô.

- Bố trí kinh phí phục vụ công tác phòng cháy, chữacháy rừng theo hướng dẫn của Sở Tài chính và quy định của Nhà nước.

UBND thành phố yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT chủđộng phối hợp với Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thủ đôcùng các Sở ngành liên quan, các đoàn thể, các tổ chức xã hội và UBND cáchuyện, thị xã có rừng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; đồng thời tổng hợp tìnhhình, kết quả thực hiện, những khó khăn vướng mắc, báo cáo UBND Thành phố./.

Nơi nhận:
- Các Bộ: NN và PTNT, Quốc phòng; (để b/c)
- TT. Thành ủy, TT HĐND TP; (để b/c)
- Đ/c Chủ tịch UBND TP; (để b/c)
- Các đ/c PCT UBND TP;
- Các đ/c thành viên Ban chỉ huy các vấn đề cấp bách trong bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng TP;
- Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở cảnh sát phòng cháy và chữa cháy;
- Công an Thành phố, Bộ tư lệnh Thủ đô;
- Các sở, ngành Thành phố;
- UBND huyện: Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ, Mỹ Đức, Sóc Sơn và thị xã Sơn Tây;
- Vườn quốc gia Ba Vì, Chi cục Kiểm lâm Hà Nội;
- Đài PT và THNH, Báo HN mới, Báo KT và ĐT;
- VPUB: CVP, PVP Nguyễn Ngọc Sơn, NN, TH;
- Lưu: VT.

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHTrần Xuân Việt