BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 179/CT-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2010

CHỈ THỊ

VỀVIỆC TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ TRÍ THỨC NGÀNH VĂNHÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ĐẾN NĂM 2020”

Để thực hiện Đề án “Xây dựng độingũ trí thức ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến năm 2020” đã được Thủ tướngChính phủ phê duyệt tại Quyết định số 958/QĐ-TTg ngày 24 tháng 6 năm 2010, Bộtrưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch chỉ thị:

1. Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ,các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, trong Quý III-IV/2010, tổ chức nghiên cứuquán triệt toàn diện, sâu sắc nội dung của Đề án “Xây dựng đội ngũ trí thức ngànhVăn hóa, Thể thao và Du lịch đến năm 2020”; đặc biệt chú ý những quan điểm, mụctiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu để thực hiện.

2. Căn cứ Chương trình phối hợpchỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng đội ngũ trí thức ngànhVăn hóa, Thể thao và Du lịch đến năm 2020” ban hành theo Quyết định số 3138/QĐ-BVHTTDL ngày 08/9/2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch,các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch khẩn trươngxây dựng chương trình hành động cụ thể, dự án, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độquy định; bám sát các nhiệm vụ, chỉ tiêu thực hiện giai đoạn đến năm 2015 vàgiai đoạn đến năm 2020 để đưa vào kế hoạch công tác hàng năm, 5 năm của cơquan, đơn vị mình.

3. Tổng cục Du lịch, Tổng cụcThể dục thể thao, Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, cácCục, Vụ và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chủ động phối hợp với các cơ quan, đơnvị liên quan của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Laođộng, Thương binh và Xã hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Khoa họcvà Công nghệ, Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao, Bộ Thông tin và Truyền thông, Uỷ banDân tộc, Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Trung ương Đoàn thanh niênCộng sản Hồ Chí Minh, Bộ Công an, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng và các Bộ, ngànhkhác xây dựng các chương trình, đề án về các nội dung sau đây:

a) Xây dựng đội ngũ trí thức củacác cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa nghệ thuật, gia đình, thể dục thể thaovà du lịch ở Trung ương và địa phương; các cơ sở nghiên cứu và đơn vị sựnghiệp; các cơ sở đào tạo văn hoá nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch;

b) Chính sách, cơ chế, quy địnhvà điều kiện để thực hiện việc phát hiện tài năng, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng,tôn vinh, đãi ngộ, kiểm tra và đánh giá trí thức của ngành Văn hoá, Thể thao vàDu lịch; cơ chế, chính sách đặc thù đào tạo tài năng nghệ thuật, thể thao; đàotạo giáo viên dạy nhạc, hoạ, giáo dục thể chất ở các trường phổ thông;

c) Chính sách và quy định về thuhút trí thức, cán bộ khoa học trình độ cao ở trong nước, là người Việt Nam ởnước ngoài và các nhà khoa học quốc tế tham gia đào tạo, nghiên cứu và giáo dụcphổ biến tri thức văn hóa nghệ thuật, gia đình, thể dục thể thao và du lịch; vềsử dụng và trọng đãi chuyên gia, nghệ nhân bậc thầy trong các ngành, nghềtruyền thống, vǎn nghệ sĩ, chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành, nghệ nhân caotuổi tiêu biểu và các trí thức trẻ xuất sắc; về tôn vinh trí thức thực tàithông qua việc xét công nhận học vị tiến sĩ, viện sĩ, học hàm phó giáo sư, giáosư, danh hiệu nghệ sĩ, nghệ nhân danh dự không dựa vào bằng cấp mà dựa vào sựcống hiến;

d) Quy trình tuyển chọn cán bộtrí thức thích ứng với yêu cầu phát triển, có chú ý đến chế độ xét tuyển theođặc thù năng khiếu, đến nữ trí thức trẻ; đối với dân tộc ít người theo tiêu chínăng lực và uy tín đối với cộng đồng;

đ) Nâng cao chất lượng công tácquản lý trí thức ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo hướng nâng cao dân chủcơ sở, khuyến khích, giải phóng sức sáng tạo, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, chúý đặc thù của lao động trí óc và đặc tính của đội ngũ trí thức ngành Văn hóa,Thể thao và Du lịch;

e) Đầu tư trang thiết bị, tăngcường năng lực đào tạo, nghiên cứu, huấn luyện cho 5 cơ sở đào tạo ngang tầmcác trường tiên tiến trong khu vực (mỗi lĩnh vực âm nhạc, sân khấu điện ảnh, mỹthuật, thể thao và du lịch có một cơ sở đào tạo);

g) Phát huy vai trò của các hộitrí thức trong ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch và đề cao trách nhiệm của tríthức. Xác định rõ và điều chỉnh cơ cấu, chức nǎng, nhiệm vụ, phương thức hoạt độngcủa liên hiệp các hội văn học, nghệ thuật, các hội chuyên ngành văn hóa nghệthuật, liên đoàn chuyên ngành trong thể dục thể thao và hiệp hội du lịch từtrung ương đến địa phương, để phối hợp hoạt động có hiệu quả, đại diện cho tríthức và góp phần phát triển đội ngũ trí thức văn hóa nghệ thuật, gia đình, thểdục thể thao và du lịch;

h) Tạo điều kiện cho trí thức điđầu trong các hoạt động nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn, phản biện, đềxuất giải pháp giải quyết các vấn đề liên quan đến văn hóa nghệ thuật, giađình, thể dục thể thao và du lịch; truyền bá các tri thức tiến bộ trong cộng đồngvà nâng cao trách nhiệm của các nhà khoa học đầu ngành, các chuyên gia và nghệnhân trong đào tạo đội ngũ kế cận để huy động tối đa chất xám và nhân tài phục vụtốt sự nghiệp phát triển văn hóa nghệ thuật, gia đình, thể dục thể thao và dulịch, góp phần đẩy mạnh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;

i) Xây dựng các chế độ, chínhsách khen thưởng đối với tập thể và cá nhân có thành tích tham gia xã hội hóacác hoạt động xây dựng đội ngũ trí thức ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

4. Các Sở Văn hoá, Thể thao vàDu lịch chủ động tham mưu cho Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh và phối hợp với BanTuyên giáo tham mưu cho Tỉnh uỷ, Thành uỷ để ban hành những nghị quyết, quyếtđịnh, chỉ thị về chủ trương, chính sách cụ thể, xây dựng và tổ chức thực hiệnkế hoạch xây dựng đội ngũ trí thức ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch 5 năm vàhàng năm phù hợp với Đề án “Xây dựng đội ngũ trí thức ngành Văn hóa, Thể thaovà Du lịch đến năm 2020” và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

5. Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộvà các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm báo cáo tình hình thựchiện Đề án “Xây dựng đội ngũ trí thức ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến năm2020” và định kỳ báo cáo hàng năm cho Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

6. Vụ Đào tạo chủ trì, phối hợpvới các Tổng cục, Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, cácCục, Vụ và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có liên quan hướng dẫn, kiểm tra, giámsát, tổng hợp tình hình thực hiện, có báo cáo trình Bộ trưởng; xây dựng kếhoạch tổ chức sơ kết việc thực hiện Đề án “Xây dựng đội ngũ trí thức ngành Vănhóa, Thể thao và Du lịch đến năm 2020” vào cuối năm 2015 và tổng kết vào đầunăm 2021./.

Nơi nhận:
Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân (để b/c);
Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
Văn phòng Chính phủ;
Uỷ ban VHGDTNTNNĐ của Quốc hội;
Sở VHTTDL các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;
Lưu: VT, ĐT, NVL(200).

BỘ TRƯỞNG
Hoàng Tuấn Anh