ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 1 tháng 12 năm 2008

V/v đơn giá bồi thường khi nhà nước thu hồi đất để sử dụng

vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng.

Kính gửi:- Thủ trưởng các Sở, Ban ngành tỉnh;

- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố,tỉnh Sóc Trăng.

Qua xem xét Công văn số 2110/STC-VG , ngày 14/11/2008 của Giám đốc Sở Tài chính về việc xin ý kiến chấp thuận áp dụng các đơn giá bồi thường về nhà ở, vật kiến trúc và cây trồng, hoa màu trong giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất,

Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng có ý kiến như sau:

1. Trong giai đoạn trước mắt, khi lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, các chủ đầu tư và UBND các huyện, thành phố được vận dụng các bảng đơn giá sau:

a) Đối với đơn giá bồi thường nhà ở, vật kiến trúc, công trình:

- Đối với các loại nhà ở, công trình xây dựng phù hợp với đặc điểm thiết kế điển hình mẫu nhà các cấp được nêu tại Quyết định số 692/QĐ .HC.04, ngày 18/5/2004 về việc ban hành Bảng đơn giá chuẩn 1m2nhà xây dựng mới trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng thì áp dụng đơn giá được quy định tại Quyết định 692/QĐ.HC.04, có nhân với hệ số điều chỉnh được phê duyệt tại Quyết định số 697/QĐHC-CTUBND , ngày 30/6/2008.

- Đối với nhà ở, công trình xây dựng không phù hợp với thiết kế điển hình nêu tại Quyết định số 692/QĐ .HC.04, ngày 18/5/2004 thì áp dụng đơn giá được duyệt tại Phụ lục 1 và Phụ lục 3 ban hành kèm theo Quyết định số 285/QĐ .HC.05, ngày 23/3/2005 về việc phê duyệt đơn giá bồi thường, các chính sách hỗ trợ di dời để giải phóng mặt bằng thi công các các tuyến Quốc lộ Nam Sông Hậu và Quản Lộ - Phụng Hiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; có nhân thêm hệ số điều chỉnh là 1,3.

b) Đối với đơn giá bồi thường cây trồng, hoa màu: áp dụng Quyết định số 420/QĐXD-CTUBT , ngày 13/10/2005 về việc điều chỉnh đơn giá bồi thường cây trồng, hoa màu để giải phóng mặt bằng thi công các tuyến Quốc lộ Nam Sông Hậu, Quản Lộ - Phụng Hiệp, 4 cầu trên Quốc lộ 1A và Bến phà Đại Ngãi trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng và Quyết định số 121/QĐHC-CTUBT , ngày 23/01/2006 về việc phê duyệt bổ sung đơn giá bồi thường vườn tràm tập trung khi giải phóng mặt bằng thi công các tuyến Quốc lộ Nam Sông Hậu, Quản Lộ - Phụng Hiệp, 4 cầu trên Quốc lộ 1A và Bến phà Đại Ngãi trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

2. Giao Giám đốc Sở Xây dựng rà soát lại đơn giá nhà ở, công trình xây dựng được duyệt tại Quyết định số 285/QĐ .HC.05 để đề xuất, trình UBND tỉnh ban hành hệ số điều chỉnh cho phù hợp với thực tế hiện nay.

3. Giao Giám đốc Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các ngành chức năng có liên quan và UBND các huyện, thành phố rà soát trình UBND tỉnh hướng điều chỉnh các bảng đơn giá nếu cần thiết.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Huỳnh Thành Hiệp