UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Số: 17CT/UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2000

CHỈ THỊ

Thực hiện Chỉ thị 09/2000/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiến hành

kiểm tra hoạt động dịch vụ văn hóa và kinh doanh văn hóa phẩm

________________

Những năm qua, thưc hiện Nghị định 87/CP , Nghị định 88/CP của Chính phủ; Chỉ thị 814/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, thiết lập kỷ cương trong các hoạt động văn hoá, dịch vụ văn hoá, bài trừ các tệ nạn xã hội nghiêm trọng; Các cấp các ngành đã có nhiều cố gắng tổ chức thực hiện tạo được sự chuyển biến tiến bộ trong lĩnh vực này, góp phần làm lành mạnh một bước môi trường văn hoá của thành phố.

Tuy vậy, thời gian gần đây công tác quản lý hoat động văn hoá và dịch vu văn hoá trên địa bàn thành phố có biểu hiện buông lỏng, việc thực hiện Nghị định 87/CP , Nghị định 88 /CP của Chính phủ, Chỉ thị số 814/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ chưa thường xuvên, thiếu kiên quyết và triệt để. Thị trường văn hoá phẩm của thành phố đang diễn biến phức tạp, nhất là trong hoạt động dịch vụ văn hoá và kinh doanh văn hoá phẩm, băng đĩa nhạc, băng đĩa hình, bán và cho thuê ấn phẩm.

Ngày 20/4/2000, Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị số 09/CT-TTg về việc tiến hành kiểm tra dịch vụ văn hoá và kinh doanh văn hoá phẩm. Để tăng cường công tác quản lý Nhà nước về văn hoá, thực hiện nghiêm chinh Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Nghị định 87/CP , Nghị định 88/CP của Chính phủ, Chỉ thị số 814/CT-TTg và Chỉ thị số 09 /CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các quy định hiện hành về quản lý hoạt động dịch vụ văn hoá, kinh doanh và sử dụng văn hoá phẩm. Phát động quần chúng tự kiểm tra, phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các hành vi sai phạm trong hoạt động dịch vụ văn hoá và kinh doanh văn hoá phẩm. Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Hải Phòng, Báo An ninh Hải Phòng tăng cường nội dung tin, bài, phản ánh về các hoạt động này, nêu gương người tốt, việc tốt, phê phán đấu tranh kiên quyết với các hành vi tiêu cực.

2. Tổ chức lực lượng kiểm tra, ra quân đồng loạt kiểm tra truy quét, ngăn chặn và triệt phá các tệ nạn xã hội. Tập trung vào các cửa hàng: bán, cho thuê băng, đĩa hình, băng đĩa nhạc, các cơ sở bán và cho thuê sách báo, ấn phẩm, karaoke, vũ trường, tại các cửa hàng trò chơi điện tử, in băng, kinh doanh văn hoá phẩm tại các chợ, lưu thông văn hoá phẩm tại các cửa khẩu.

Sở Văn hoá thông tin Hải Phòng xây dựng kế hoạch tổ chức tốt công tác tuyên truyền, chỉ đạo triển khai trong ngành, phối kết hợp với các cấp, các ngành liên quan tổ chức ra quân kiểm tra đổng bộ trên địa bàn toàn thành phố.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, quận, thị xã; xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm triển khai thực hiện trên địa bàn, chấn chỉnh, sắp xếp lại hoạt động dịch vụ văn hoá và kinh doanh văn hoá phẩm, chỉ đạo lực lượng kiểm tra tiến hành kiểm tra và tổ chức sơ, tổng kết trên địa bàn.

Các ngành chức năng liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể để phối hợp với các lực lượng kiểm tra văn hoá thổng tin, tổ chức kiểm tra xử lý theo chức năng, quyền hạn chuyên ngành: Ngành Công an kiểm tra, điều tra, truy quét các cơ sở, các ổ nhóm vi phạm hình sự về dịch vụ văn hoá, kinh doanh văn hoá phẩm. Ngành Thương mại kiểm tra việc buôn bán trái phép văn hoá phẩm. Hải quan, Biên phòng kiểm soát các loại văn hoá phẩm ở các cửa khẩu. Ngành Du lịch kiểm tra các cơ sở du lịch, khách sạn ...

3. Sở Tư pháp, Sở Văn hoá thông tin phối hợp rà soát các văn bản quản lý Nhà nước do Uỷ ban Nhân dân thành phố ban hành về văn hoá để bổ sung, sửa đối cho phù hợp. Ban Tổ chức chính quyền cùng Sở Văn hoá thông tin phối hợp rà soát hệ thống tổ chức, chức năng nhiệm vụ của các cơ quan quản lý Nhà nước, kinh doanh dịch vụ về văn hoá để quy hoạch và sắp xếp lại cho hợp lý.Các ngành, Uỷ ban Nhân dân các huyện, quận, thị xã rà soát, bổ sung, sửa đổi các quy định của mình. Đồng thời kiến nghị với Ủy ban Nhân dân thành phố, với Bộ Văn hoá thông tin và Chính phủ sửa đổi, bổ sung những chính sách và các quy đinh trong hoạt động dịch vụ văn hoá và kinh doanh văn hoá phẩm.

4. Giao Sở Văn hoá thông tin giúp Uỷ ban Nhân dân thành phố xây dựng kế hoạch kiểm tra hướng dẫn, đôn đốc, tập hợp tình hình, kết quả thực hiện chỉ thị này báo cáo Uỷ ban Nhân dàn thành phố, tổ chức sơ kết, tổng kết.Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành và Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các cấp triển khai ngay việc thực hiện Chỉ thị này và thường xuyên báo cáo kết quả về Uỷ ban Nhân dân thành phố./.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Bùi Thị Sinh