ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2005/CT-UBND

Vị Thanh, ngày 02 tháng 6 năm 2005

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC TRỢ GIÚPPHÁP LÝ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG

Công tác trợ giúp pháp lý (TGPL) miễn phí cho người nghèo,người có công với cách mạng và người chưa thành niên, nhất là TGPL cho các đốitượng chính sách luôn được Đảng, Nhà nước, các ngành và các cấp đặc biệt quantâm, đã góp phần rất lớn vào việc xóa đói giảm nghèo, thực hiện đền ơn đápnghĩa, đem lại công bằng xã hội; tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dụcpháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân; bảo vệ quyền vàlợi ích hợp pháp của Nhà nước, tập thể và nhân dân; làm lành mạnh các mối quanhệ xã hội, kịp thời giải quyết các mâu thuẫn trong nội bộ nhân, giữ đoàn kếttrong cộng đồng, góp phần ổn định an ninh, trật tự xã hội địa phương.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được. Từng lúc,từng nơi công tác TGPL chưa được thật sự coi trọng và quan tâm đúng mức. Việcphối hợp triển khai giữa các ngành, các cấp với cơ quan TGPL chưa được chặt chẽvà thường xuyên, đội ngũ cán bộ trợ giúp pháp lý còn thiếu. Vì vây, việc đápứng nhu cầu TGPL miễn phí cho các đối tượng còn hạn chế.

Để đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động TGPL trong thờigian tới, đáp ứng nhu cầu của nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Các Sở, Ban ngành, Đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân thịxã Vị Thanh và các huyện cần quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng và Nhà nướcvề hoạt động TGPL, xem đây là trách nhiệm của Nhà nước đối với công dân, nhằmmục đích bảo vệ pháp chế, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, của xã hội và của côngdân. Công tác này là một bộ phận quan trọng trong tổng thể chính sách thực hiệndân chủ ở cơ sở, tăng cường kỷ cương phép nước và thực hiện công bằng xã hội.

2. Sở Tư pháp có trách nhiệm:

- Phối hợp với các Sở, Ban ngành, Đoàn thể tỉnh, các cơ quanvà tổ chức có liên quan thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về công táctrợ giúp pháp lý; tập trung chỉ đạo Phòng Tư pháp thị xã Vị Thanh và các huyệntrong việc thực hiện TGPL; tăng cường củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt độngcác tổ TGPL ở cơ sở.

- Thường xuyên tập huấn nghiệp vụ, luôn trau dồi nâng caokiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ, chú trọng việc tu dưỡng đạo đức chochuyên viên và cộng tác viên TGPL, đảm bảo phục vụ tốt lợi ích và nguyện vọngcủa nhân dân.

- Tiến hành sơ kết, tổng kết hàng năm; đề ra phương hướnghoạt động quý, 6 tháng, năm và phương hướng hoạt động năm sau cho công tác TGPLtỉnh.

3. Các Sở, Ban, ngành, Đoàn thể và UBND các cấp trên địa bàntỉnh, khi nhận được văn bản kiến nghị của cơ quan TGPL phải xem xét, giải quyếtkịp thời và trả lời bằng văn bản trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đượcvăn bản kiến nghị.

 4. Sở văn hóa Thông tin - Thể thao, các cơ quan Báo, Đàiphối hợp với Sở Tư pháp tuyên truyền, phổ biến rộng rãi, miễn phí các thông tinvề tổ chức và hoạt động TGPL cho nhân dân biết. Từng bước thiết lập các chuyêntrang, chuyên mục TGPL miễn phí trên Báo, Đài với thời lượng thích đáng.

5. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp hướng dẫnchế độ tài chính, để UBND thị xã Vị Thanh và các huyện đảm bảo kinh phí phù hợpcho hoạt động TGPL ở địa phương, tạo điều kiện cho các tổ TGPL hoạt động, đápứng kịp thời yêu cầu TGPL của nhân dân.

6. Đề nghị các cơ quan tiến hành tố tụng, các tổ chức chínhtrị - xã hội và các Đoàn thể tăng cường phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi đểthực hiện có hiệu quả công tác TGPL ở địa phương.

Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan Ban ngành, Đoàn thể có liênquan, Chủ tịch UBND thị xã Vị Thanh và các huyện có kế hoạch tổ chức, triểnkhai thực hiện./.

Nơi nhận :
- Văn phòng CP (HN-TPHCM)
- Cục trợ giúp pháp lý
- Cục Kiểm tra Văn bản – BTP
- Các cơ quan TW đóng trên địa bàn tỉnh
- TT. TU, HĐND, UBND tỉnh
- Sở, Ban, ngành tỉnh
- UBND TX. Vị Thanh và các huyện
- Các cơ quan Báo, Đài
- Phòng VBTT - Sở Tư pháp
- Lưu VP (2A, 4, LT).

TM. UBND TỈNH HẬU GIANG
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trịnh Quang Hưng