ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2006/CT-UBND

Bến Tre, ngày 14 tháng 8 năm 2006

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN NGHỊĐỊNH SỐ 150/2005/NĐ-CP NGÀY 12/12/2005 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠMHÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC AN NINH VÀ TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI

Ngày 12 tháng 12 năm 2005 Chính phủ đã ban hành Nghị định số150/2005/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh vàtrật tự, an toàn xã hội. Đây là Nghị định rất quan trọng, liên quan trực tiếpđến việc đảm bảo tình hình an ninh và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnhnhà. Vì vậy, ngày 12/01/2006 Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị triểnkhai quán triệt nội dung Nghị định trên đến cán bộ chủ chốt của các Sở, Ban,ngành, Đoàn thể tỉnh, huyện, thị và các xã, phường, thị trấn.

Thời gian qua, công tác triển khai thực hiện Nghị định số150/2005/NĐ-CP ngày 12/12/2005 của Chính phủ đạt được những kết quả bước đầukhá tốt; góp phần giữ vững an ninh và trật tự, an toàn xã hội ở địa phương,được nhân dân đồng tình ủng hộ, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý trật tự xã hộicủa Nhà nước.

Nhằm quán triệt sâu rộng, đầy đủ, sâu sắc và thực hiện thốngnhất đúng nội dung quy định của Nghị định số 150/2005/NĐ-CP ngày 12/12/2005 củaChính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh Chỉ thị:

1. Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhândân các huyện, thị xã; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tiếptục quán triệt sâu rộng, đầy đủ toàn bộ nội dung Nghị định số 150/2005/NĐ-CP ngày 12/12/2005 của Chính phủ đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức của địaphương, đơn vị mình để tổ chức thực hiện; đặc biệt là đối với những người cóthẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, những người có chức năng tham mưu, đềxuất, kiểm tra, hướng dẫn thực hiện Nghị định số 150/2005/NĐ-CP ngày 12/12/2005của Chính phủ. Nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người cóthẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính nắm vững các quy định của Nghị định vàthực thi đúng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

2. Sở Văn hoá – Thông tin; Đài Phát thanh - Truyền hình, BáoĐồng Khởi, tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung Nghị định150/2005/NĐ-CP ngày 12/12/2005 của Chính phủ đến các tầng lớp nhân dân trên địabàn tỉnh biết, nhằm tự giác chấp hành và kiểm tra, giám sát việc thực hiện xửphạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội củacác cơ quan chức năng. Từ đó, hạn chế mức thấp nhất việc vi phạm về an ninh vàtrật tự, an toàn xã hội, góp phần ổn định tình hình trật tự ở địa phương.

3. Người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính trong lĩnhvực an ninh và trật tự, an toàn xã hội có trách nhiệm thực hiện tốt Nghị địnhsố 150/2005/NĐ-CP ngày 12/12/2005 của Chính phủ. Cá nhân, cơ quan, tổ chức cóthành tích sẽ được biểu dương, khen thưởng kịp thời. Các trường hợp lạm dụngquyền hạn để sách nhiễu, dung túng, bao che, không xử phạt hoặc xử phạt khôngkịp thời, không đúng mức; xử phạt vượt quá thẩm quyền thì tuỳ theo tính chất,mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếugây ra thiệt hại cho Nhà nước, tổ chức, công dân thì phải bồi thường theo quyđịnh của pháp luật.

4. Công an tỉnh có trách nhiệm chủ trì phối hợp với Sở Tưpháp hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Nghị định số150/2005/NĐ-CP ngày 12/12/2005 của Chính phủ. Đồng thời tiến hành sơ, tổng kếtđúng quy định.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành,Đoàn thể tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã; Chủ tịch Ủy ban nhândân các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm quán triệt, chỉ đạo thực hiệnnghiêm Chỉ thị này.

Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ban hành./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Cao Tấn Khổng