ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2006

CHỈ THỊ

Về việc tăng cường thực hiện Nghị định số 150/2005/NĐ-CP
ngày 12/12/2005 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội.

__________________

Ngày 12 tháng 12 năm 2005 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 150/2005/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội. Đây là Nghị định rất quan trọng, liên quan trực tiếp đến việc đảm bảo tình hình an ninh và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh nhà. Vì vậy, ngày 12/01/2006 Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai quán triệt nội dung Nghị định trên đến cán bộ chủ chốt của các Sở, Ban, ngành, Đoàn thể tỉnh, huyện, thị và các xã, phường, thị trấn.

Thời gian qua, công tác triển khai thực hiện Nghị định số 150/2005/NĐ-CP ngày 12/12/2005 của Chính phủ đạt được những kết quả bước đầu khá tốt; góp phần giữ vững an ninh và trật tự, an toàn xã hội ở địa phương, được nhân dân đồng tình ủng hộ, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý trật tự xã hội của Nhà nước.

Nhằm quán triệt sâu rộng, đầy đủ, sâu sắc và thực hiện thống nhất đúng nội dung quy định của Nghị định số 150/2005/NĐ-CP ngày 12/12/2005 của Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh Chỉ thị:

1. Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tiếp tục quán triệt sâu rộng, đầy đủ toàn bộ nội dung Nghị định số 150/2005/NĐ-CP ngày 12/12/2005 của Chính phủ đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức của địa phương, đơn vị mình để tổ chức thực hiện; đặc biệt là đối với những người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, những người có chức năng tham mưu, đề xuất, kiểm tra, hướng dẫn thực hiện Nghị định số 150/2005/NĐ-CP ngày 12/12/2005 của Chính phủ. Nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính nắm vững các quy định của Nghị định và thực thi đúng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

2. Sở Văn hoá – Thông tin; Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Đồng Khởi, tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung Nghị định 150/2005/NĐ-CP ngày 12/12/2005 của Chính phủ đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh biết, nhằm tự giác chấp hành và kiểm tra, giám sát việc thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội của các cơ quan chức năng. Từ đó, hạn chế mức thấp nhất việc vi phạm về an ninh và trật tự, an toàn xã hội, góp phần ổn định tình hình trật tự ở địa phương.

3. Người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội có trách nhiệm thực hiện tốt Nghị định số 150/2005/NĐ-CP ngày 12/12/2005 của Chính phủ. Cá nhân, cơ quan, tổ chức có thành tích sẽ được biểu dương, khen thưởng kịp thời. Các trường hợp lạm dụng quyền hạn để sách nhiễu, dung túng, bao che, không xử phạt hoặc xử phạt không kịp thời, không đúng mức; xử phạt vượt quá thẩm quyền thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây ra thiệt hại cho Nhà nước, tổ chức, công dân thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

4. Công an tỉnh có trách nhiệm chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Nghị định số 150/2005/NĐ-CP ngày 12/12/2005 của Chính phủ. Đồng thời tiến hành sơ, tổng kết đúng quy định.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Đoàn thể tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm quán triệt, chỉ đạo thực hiện nghiêm Chỉ thị này.

Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ban hành./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Cao Tấn Khổng