UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2007/CT-UBND

Hải Dương, ngày 31 tháng 7 năm 2007

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNGCÔNG TÁC PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY ĐỐI VỚI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP, CỤM CÔNG NGHIỆP

Từ khi Luật Phòng cháy và chữa cháy được Quốc hộikhoá X kỳ họp thứ 9 thông qua, các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện,thành phố, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đầu tư xây dựng, hoạt động sảnxuất kinh doanh trong các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tổ chức triểnkhai thực hiện nghiêm túc và bước đầu đạt được kết quả tốt, góp phần giữ gìn anninh trật tự, phục vụ đắc lực công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, tình hình cháy nổ trên địa bàn tỉnh còndiễn biến phức tạp, nguy cơ xảy ra cháy nổ còn cao, trong khi đó việc thực hiệncác biện pháp phòng ngừa ở một số nơi nhất là Khu công nghiệp, Cụm công nghiệpcòn nhiều thiếu sót, bất cập: Chưa thực hiện nghiêm việc thẩm duyệt thiết kế vềphòng cháy và chữa cháy trong xây dựng cơ bản, chưa đầu tư trang thiết bị cầnthiết phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy, thiếu phương án phòng cháy, chữacháy....Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng cháy, chữacháy nói chung và đặc biệt là phòng cháy, chữa cháy tại khu công nghiệp, cụmcông nghiệp trên địa bàn tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ thị Uỷ ban nhân dân cáchuyện, thành phố, các sở, ban, ngành; các công ty kinh doanh hạ tầng Khu côngnghiệp, Cụm công nghiệp và các doanh nghiệp đầu tư sản xuất kinh doanh trongcác khu, cum công nghiệp trên địa bàn thực hiện tốt một số công tác chính sauđây:

1. Đối với Ban quản lý Khu công nghiệp, Cụm côngnghiệp và Công ty kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp.

1.1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng cácquy định của Luật Phòng cháy và chữa cháy, Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04tháng 4 năm 2003 của Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liênquan đến công tác phòng cháy, chữa cháy để cán bộ, công nhân viên làm việc tạiKhu công nghiệp, Cụm công nghiệp nâng cao ý thức trách nhiệm của mình, nghiêmchỉnh chấp hành các quy định an toàn về phòng chống cháy, nổ.

1.2. Căn cứ quy định của pháp luật về phòng cháyvà chữa cháy; các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp xây dựng quy định, nội quy vàbiện pháp tổ chức thực hiện công tác về phòng cháy và chữa cháy tại cơ quan, đơnvị mình phổ biến tới toàn thể cán bộ công nhân viên để nghiêm túc thực hiện.

1.3. Các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp có nhữngcơ sở mà nguy cơ cháy nổ cao phải xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể cả trướcmắt và lâu dài nhằm giảm thiểu nguy cơ về cháy nổ. Thực hiện tốt chế độ tự kiểmtra công tác phòng cháy, chữa cháy trong phạm vi đơn vị mình quản lý.

1.4. Hướng dẫn, đôn đốc các doanh nghiệp thuê đấtđầu tư xây dựng trong Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp chấp hành đầy đủ việcthẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với các dự án trước khi xâydựng, nghiệm thu và dự trù kinh phí đầu tư cho hoạt động phòng cháy, chữa cháy,trang thiết bị cần thiết phục vụ cho phòng cháy, chữa cháy.

1.5. Mỗi Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp, các cơsở trong khu, cụm công nghiệp phải xây dựng phương án chữa cháy, thoát nạn, cứungười; phải giả định các tình huống cháy lớn, phức tạp để có phương án huy độnglực lượng, phương tiện và các biện pháp, kỹ thuật chữa cháy đạt hiệu quả caonhất. Định kỳ hàng năm, mỗi khu, cụm công nghiệp, các cơ sở trong khu, cụm côngnghiệp tổ chức cho cán bộ, công nhân viên thực tập phương án chữa cháy trong cơsở mình để chủ động đối phó với mọi tình huống cháy, nổ có thể xảy ra.

1.6. Công ty kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệpphải thành lập đội phòng cháy chữa cháy chuyên trách, được trang bị các phương tiệnchữa cháy cần thiết đáp ứng với yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy ở cơ sở; cácdoanh nghiệp trong Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp phải thành lập đội phòngcháy, chữa cháy cơ sở. Lực lượng này hàng năm phải được tập huấn về nghiệp vụvà thực hành các phương án phòng chống cháy, nổ tại chỗ.

1.7. Phối hợp với các cơ quan chức năng, thực hiệnkiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy tại Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp vàcác doanh nghiệp trong khu, cụm công nghiệp để kịp thời đánh giá về những kếtquả đạt được và những tồn tại, vướng mắc cần khắc phục. Đồng thời xử lý nghiêmnhững hành vi vi phạm các quy định, nội quy an toàn phòng cháy, chữa cháy.

2. Đối với các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân cáchuyện, thành phố:

2.1. Ban Quản lý các khu công nghiệp và Ủy ban nhândân các huyện, thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xâydựng, Công an tỉnh xây dựng quy chế phối hợp trong việc triển khai áp dụng cáctiêu chuẩn, quy chuẩn về phòng cháy, chữa cháy đối với các dự án, công trìnhđầu tư xây dựng trong Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp trên địa bàn.

2.2. Các sở, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thànhphố, Ban quản lý Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp phối hợp với Công ty TNHH mộtthành viên kinh doanh nước sạch Hải Dương triển khai xây dựng mạng lưới đườngống cấp nước phục vụ việc sản xuất, sinh hoạt và đáp ứng nhiệm vụ chữa cháy khicó tình huống xảy ra.

2.3. Công ty Điện lực Hải Dương phối hợp với Côngan tỉnh, Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp trong việc hướng dẫnvề an toàn phòng cháy, chữa cháy trong sử dụng điện, thực hiện cắt điện kịp thờikhi có tình huống cháy nổ, đảm bảo công tác chữa cháy đạt hiệu quả, an toàn.

2.4. Sở Văn hoá thông tin, Báo Hải Dương, Đài Phátthanh và truyền hình tỉnh phối hợp với Công an tỉnh đưa các tin, bài tuyên truyềnvề công tác phòng cháy và chữa cháy, các nguy cơ về cháy nổ có thể xảy ra nhằmnâng cao ý thức chấp hành các quy định về phòng cháy, chữa cháy của cán bộ, côngnhân lao động trong các khu, cụm công nghiệp.

3. Công an tỉnhthực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về phòng cháy và chữa cháy, có kế hoạchhướng dẫn cụ thể và tổ chức thanh tra, kiểm tra chấp hành pháp luật về phòngcháy, chữa cháy tại các khu, cụm công nghiệp và những đơn vị đầu tư xây dựng,sản xuất kinh doanh trong khu, cụm công nghiệp theo quy định hiện hành. Đồngthời xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm quy định về an toàn phòng cháy vàchữa cháy.

Nhận được Chỉthị này, yêu cầu Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thủ trưởng các sở, ban, ngành,các Công ty kinh doanh cơ sở hạ tầng khu, cụm công nghiệp và các doanh nghiệpđầu tư sản xuất, kinh doanh trong khu, cụm công nghiệp triển khai thực hiện.Công an tỉnh giúp Uỷ ban nhân tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiệnvà tập hợp kết quả báo cáo theo quy định.

T.M ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phan Nhật Bình