ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18 / 2007/CT-UBND

Vũng Tàu, ngày 08 tháng 6 năm 2007

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC CHỐNG ĐƯA TẠP CHẤT VÀO NGUYÊN LIỆUTHỦY SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Thời gian gần đây, tình trạng đưa tạp chất vào nguyên liệu thủy sản xảy rangày càng nhiều với quy mô rộng lớn làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượngvà vệ sinh an toàn thực phẩm thủy sản, đặc biệt là ảnh hưởng đến uy tín củahàng thủy sản Việt Nam trên thị trường thế giới, tác động xấu đến kế hoạch pháttriển xuất khẩu của ngành thủy sản tỉnh, đồng thời làm giảm kim ngạch xuất khẩuthủy sản của nước ta. Để ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào nguyên liệu thủysản, giữ vệ sinh an toàn thực phẩm thủy sản, bảo vệ uy tín của sản phẩm thủysản Việt Nam và thực hiện nghiêm túc các văn bản của Chính phủ, của Bộ Thủy sảnvề việc cấm đưa tạp chất vào trong nguyên liệu thủy sản, Ủy ban nhân dân tỉnhBà Rịa - Vũng Tàu chỉ thị:

1. Nghiêm cấm mọi tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh kinh doanh thủy sảnđưa các loại tạp chất như: kim loại, que tre, cọng dừa, bơm chích nước, agar,tinh bột, phụ gia và các loại hóa chất vào nguyên liệu thủy sản gây thiệt hạivề kinh tế và sức khỏe của người tiêu dùng.

2. Sở Thủy sản nghiên cứu ý kiến chỉ đạo của Bộ Thủy sản và các tài liệucó liên quan, khẩn trương biên soạn tài liệu tuyên truyền về tác hại của việcđưa tạp chất vào nguyên liệu thủy sản để giáo dục nhận thức cho các đối tượngliên quan. Sở Thủy sản phải hoàn thành xong nội dung tài liệu trong thời giansớm nhất và cung cấp cho các sở, ban, ngành, các địa phương liên quan để phụcvụ tốt công tác tuyên truyền.

Sở Thủy sản có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với Ủyban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiến hành kiểm tra về điều kiện vệsinh an toàn thực phẩm các cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sản; tăng cường côngtác tập huấn kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm, tuyên truyền về tác hại củatạp chất vào nguyên liệu thủy sản cho các đối tượng sản xuất, kinh doanh thủysản. Thực hiện công nhận về điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sởđạt tiêu chuẩn theo đúng qui định của pháp luật. Chủ trì, phối hợp với SởThương mại, Sở Y tế, Sở Khoa học và Công nghệ thành lập các Đoàn kiểm tra liênngành nhằm triển khai kiểm soát, ngăn chặn, phát hiện, xử lý các trường hợp đưatạp chất vào nguyên liệu thủy sản, thiết lập duy trì hệ thống đường dây nóng đểtiếp nhận và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm. Thực hiện đầy đủ chươngtrình lấy mẫu kiểm tra tạp chất, hóa chất độc hại trong nguyên liệu thủy sản. Thammưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo công tác kiểm tra, xử lýviệc đưa tạp chất vào nguyên liệu thủy sản trong lĩnh vực bảo quản, thu mua,chế biến thủy sản của tỉnh theo hướng: Trưởng ban là Phó Chủ tịch Ủy ban nhândân tỉnh, thành viên là lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và địa phươngliên quan. Định kỳ, tổ chức họp Ban Chỉ đạo để đánh giá tình hình, rút kinhnghiệm để triển khai tốt nhiệm vụ được giao.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệmchỉ đạo các cơ quan chức năng, đoàn thể của địa phương tổ chức lực lượng đếntận các cơ sở thu mua, các tàu cá và ngư dân khai thác tuyên truyền, giáo dục,yêu cầu các đối tượng viết cam kết không vi phạm việc đưa tạp chất vào nguyênliệu thủy sản; nếu vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

4. Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và Báo Bà Rịa –Vũng Tàu thường xuyên đưa tin, hình ảnh, phản ánh kịp thời, tích cực về côngtác tuyên truyền, giáo dục của các cơ quan, ban ngành, chính quyền địa phương;chú ý tránh đưa những thông tin lệch lạc, thiếu chính xác, gây ảnh hưởng khôngtốt đến hoạt động sản xuất của địa phương.

5. Công an tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp vớicác cơ quan liên quan tổ chức rà soát, theo dõi, phát hiện để xử lý nghiêm cácđối tượng vi phạm về mua bán, tiêu thụ và sử dụng hóa chất cấm trong thu mua,bảo quản và chế biến thủy sản.

6. Yêu cầu các doanh nghiệp chế biến thủy sản trong tỉnh, quán triệt thốngnhất các doanh nghiệp chế biến thủy sản tích cực phối hợp cùng các cơ quan chứcnăng và chính quyền địa phương triển khai thực hiện tốt các nội dung chỉ đạocủa Ủy ban nhân dân tỉnh; cam kết không thu mua nguyên liệu đã phát hiện hoặcnghi ngờ có tạp chất. Kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng phối hợp xử lýcác lô nguyên liệu đầu vào đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; xây dựng và duytrì mạng lưới cung cấp nguồn nguyên liệu sạch cho đơn vị mình.

Yêu cầu các tổ chức, các cá nhân kinh doanh thủy sản, các sở, ban, ngànhcó liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nghiêmtúc thực hiện chỉ thị này để nhanh chóng chấm dứt tình trạng đưa tạp chất vàonguyên liệu thủy sản trên địa bàn tỉnh.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Thủy sản,
- Cục KTVB QPPL- Bộ Tư pháp;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- UBMTTQ tỉnh;
- TT. Tỉnh ủy; HĐND tỉnh;
- CT, các phó CT UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban , Ngành ;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo , Đài PTTH tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Các DN chế biến thủy sản tỉnh;
- Lưu VT, TH
S2 31/5/2007 TS-P43

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHTrần Ngọc Thới