ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 18/2007/CT-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 07 năm 2007

CHỈ THỊ

VỀXÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂNSÁCH THÀNH PHỐ NĂM 2008

Năm 2008 là năm thứ ba thực hiệnNghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần X và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phốlần thứ VIII, trên cơ sở những kết quả đạt được về kinh tế - xã hội năm 2006 vàdự báo khả năng hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu Kế hoạch phát triển kinhtế - xã hội thành phố năm 2007 với tốc độ tăng trưởng kinh tế và các chỉ tiêuvề xã hội tiếp tục phát triển, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng -an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Thực hiện Chỉ thị số 733/CT-TTg ngày 12 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạchphát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách thành phố năm 2008; nhằmtận dụng tốt thời cơ, vượt qua những khó khăn thách thức, phấn đấu tiếp tục duytrì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững.

Ủy ban nhân dân thành phốchỉ thị Thủ trưởng các sở - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận -huyện, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Tổng Công ty Nhà nước trựcthuộc thành phố khẩn trương thực hiện những nội dung sau:

1. Mục tiêu chung của Kế hoạchphát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách thành phố năm 2008 là:

1.1. Tiếp tục duy trì tốc độtăng trưởng kinh tế nhanh, tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng tăng trưởng,sức cạnh tranh và hiệu quả của nền kinh tế, thúc đẩy chuyển dịch nhanh cơ cấukinh tế, phát triển mạnh các ngành dịch vụ cao cấp, từng bước nâng cao tỷ trọngdịch vụ trong cơ cấu kinh tế thành phố, tăng dần tỷ trọng các sản phẩm côngnghiệp có hàm lượng khoa học và công nghệ cao, giảm dần các ngành công nghiệpthâm dụng lao động, tạo mọi điều kiện thuận lợi để tăng nhanh xuất khẩu, thuhút vốn, công nghệ cao của nước ngoài cho sự phát triển kinh tế thành phố;

1.2. Huy động tối đa và sử dụngcó hiệu quả các nguồn vốn đầu tư toàn xã hội cho phát triển kinh tế - xã hội,trên cơ sở phát triển mạnh và quản lý tốt các hình thức đầu tư gián tiếp để đadạng hóa nguồn vốn đầu tư, thu hút mạnh hơn vốn đầu tư nước ngoài và vốn đầu tưcủa khu vực dân doanh; nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách Nhànước. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển mạnh khoa học công nghệ.

1.3. Tăng cường trật tự, kỷcương trong quản lý đô thị; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư nângcấp hạ tầng kỹ thuật, góp phần làm cho công tác chống ngập nội thị, chống ùntắc giao thông, bảo vệ môi trường mang lại hiệu quả cao; đảm bảo trật tự, antoàn giao thông đường bộ, phấn đấu kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 mặt:số vụ, số người chết, số người bị thương.

1.4. Đẩy mạnh xã hội hóa nhằm tạo điều kiện khuyến khích tư nhân đầu tưvào các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, thể dục thể thao, phát triển hệ thốngan sinh xã hội, qua đó, từng bước nâng cao mức sống và chất lượng sốngcủa nhân dân. Tiếp tục xây dựng kết cấu hạ tầng xã hội bền vững và giải quyếtcó hiệu quả những vấn đề xã hội bức xúc, phấn đấu kéo giảm đến mức thấp nhất tệnạn xã hội và phạm pháp hình sự.

1.5. Đẩy mạnh cải cách hànhchính là khâu đột phá, trong đó trọng tâm là cải tiến thủ tục hành chính, đổimới về tổ chức, nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của các cơ quan Nhànước; phát huy dân chủ cơ sở, tăng cường đối thoại giữa chính quyền địa phươngvới cộng đồng doanh nghiệp và dân cư; tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vữngổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

2. Để thực hiện mục tiêu chungkế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách thành phố năm 2008, các ngành,các cấp, các đơn vị trong quá trình xây dựng kế hoạch kinh tế - xã hội và dựtoán ngân sách của ngành, địa phương, đơn vị mình phải bám sát vào những nhiệmvụ và chỉ tiêu phấn đấu của thành phố, cụ thể như sau:

2.1. Duy trì tốc độ tăngtrưởng tổng sản phẩm nội địa (GDP) năm 2008 tăng 12% trở lên, hướng đếnphát triển bền vững.

2.2. Thu ngân sách trên địa bàn 81.222tỷ đồng (không kể thu từ dầu thô) tăng 10,02% so với ước thực hiện năm 2007;trong đó thu nội địa 47.722 tỷ đồng, tăng 12,61% (không kể thu từ dầu thô vàthu tiền sử dụng đất), thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 33.500 tỷ đồng, tăng 8,77%so với ước thực hiện năm 2007. Chi ngân sách địa phương 16.657 tỷ đồng, giảm20,79% so với ước thực hiện năm 2007.

2.3. Về đầu tư, tiếp tụctriển khai nhiều biện pháp để cải thiện môi trường đầu tư trong và ngoàinước nhằm huy động các nguồn lực trong xã hội cho đầu tư phát triển kinhtế - xã hội thành phố, phấn đấu huy động vốn đầu tư trên địa bàn84.000 tỷ đồng trở lên, bằng 30,9% GDP.

2.4. Phát triển và nâng cao hiệuquả hoạt động khoa học và công nghệ phục vụ cho công nghiệp hóa, hiện đại hóavà thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế. Ứng dụng những thành tựu khoa học côngnghệ tiên tiến vào các lĩnh vực của đời sống xã hội; từng bước xây dựng ngànhcông nghệ thông tin và công nghệ sinh học, cơ khí - tự động, vật liệu mới thànhnhững ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố, có tốc độ tăng trưởng cao. Đẩy mạnhxã hội hóa hoạt động khoa học và công nghệ theo hướng hỗ trợ phát triển thị trườngkhoa học và công nghệ, khuyến khích và tôn vinh các nhà khoa học có tài, cónhiều đóng góp cho thành phố.

2.5. Về văn hóa - xã hội,tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa các lĩnh vực y tế, văn hóa, giáo dục, thể dụcthể thao, đồng thời tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vựcnày; tiếp tục mở rộng quyền chủ động, tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị sự nghiệp;nâng cao chất lượng dạy nghề, đào tạo học sinh giỏi, góp phần nângcao chất lượng nguồn nhân lực, tạo thêm việc làm mới cho người lao động,đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội thành phố. Giải quyếttích cực và có hiệu quả các vấn đề phát sinh trong quá trình thực thi cam kếtWTO.

Hoàn thành phổ cập bậc trung họcvào năm 2008; phổ cập tin học, ngoại ngữ cho học sinh phổ thông; quy hoạch xâydựng các khu đại học gắn với các khu nghiên cứu triển khai công nghệ, khu công nghiệp;khuyến khích sự liên kết đào tạo giữa các trường; tăng cường hợp tác quốc tếtrong giáo dục đào tạo.

Triển khai, nâng cao và đổi mớitính hiệu quả của các phong trào thi đua, tiếp tục thực hiện các chươngtrình xóa đói giảm nghèo, nhà tình nghĩa, nhà tình thương, chươngtrình 3 giảm; tập trung triển khai tốt đề án tổ chức dạy nghề, giảiquyết việc làm cho người sau cai nghiện; xây dựng trật tự kỷ cương,nếp sống văn hóa mới; thực hiện tốt các chương trình quốc gia trênđịa bàn.

2.6. Tăng cường quản lý đôthị, quản lý xây dựng, tập trung hoàn thành công tác lập và điều chỉnhquy hoạch; tiếp tục tổ chức thực hiện chương trình nhà ở, xây dựng chínhsách hỗ trợ khuyến khích đầu tư nhà ở cho dân, người tái định cư, nhà lưutrú cho công nhân, ký túc xá cho sinh viên và nhà ở xã hội; phát triểngiao thông vận tải, giảm ùn tắc giao thông; giảm tai nạn giao thông;phát triển nguồn và mạng cấp nước đô thị.

2.7. Tiếp tục thực hiện chươngtrình chống ngập nước, xóa ngập nước trên địa bàn thành phố; cải thiện mứcđộ ô nhiễm môi trường; sử dụng hợp lý, có hiệu quả và bền vững tài nguyênthiên nhiên, môi trường ở các lưu vực sông Sài Gòn, sông Đồng Nai, bảo đảm cânbằng sinh thái, bảo tồn thiên nhiên và giữ gìn đa dạng sinh học. Chủ động phốihợp với các tỉnh trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam thực hiện đề án bảo vệmôi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai; phối hợp kiểm tra, kiểm soát ô nhiễmcông nghiệp, ô nhiễm kênh rạch, nước thải y tế, chất lượng vệ sinh đô thị; phốihợp trong đầu tư xây dựng nhà máy xử lý chất thải nguy hại; tăng cường hợp tác quốctế về bảo vệ môi trường. Nâng cao khả năng phòng tránh và hạn chế tác động xấucủa thiên tai; ứng cứu kịp thời và khắc phục hậu quả xấu do thiên tai gây ra.

2.8. Tạo bước chuyển biếnmạnh mẽ trong quản lý Nhà nước; đẩy mạnh cải cách và hoàn thiện thể chếhành chính, nâng cao đạo đức và năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức và cảicách tài chính công. Thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động cải cách hànhchính, chống quan liêu, Chương trình hành động phòng, chống tham nhũng; Chương trìnhhành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Chương trình hành động hộinhập kinh tế quốc tế. Xử lý nghiêm khắc những hành vi lợi dụng chức vụ, quyềnhạn để tham nhũng, gây thất thoát, lãng phí tài sản và vốn của Nhà nước.

2.9. Tăng cường củng cố quốc phòng,an ninh kết hợp giữa quốc phòng - an ninh với phát triển kinh tế - xãhội; đẩy mạnh trấn áp các loại tội phạm có tổ chức, giữ vững ổnđịnh an ninh - chính trị và trật tự an toàn xã hội; tăng cường kỷcương, kỷ luật trong quản lý xã hội, tạo môi trường chính trị - xãhội ổn định cho phát triển kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế.

3. Nội dung kế hoạch kinh tế -xã hội và dự toán ngân sách thành phố năm 2008 cần được chuẩn bị khẩn trương,nghiêm túc.

3.1. Nội dung kế hoạch phải baoquát hoạt động của các ngành, các thành phần kinh tế trên địa bàn,kết hợp chặt chẽ giữa kế hoạch phát triển kinh tế với kế hoạch pháttriển văn hóa - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng -an ninh. Những giải pháp và biện pháp tổ chức thực hiện phải cụ thể, phâncông trách nhiệm rõ ràng cho từng cơ quan đơn vị; xác định rõ phương thức,điều kiện và thời gian tổ chức thực hiện.

3.2. Trên cơ sở tình hìnhthực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội thành phố 6 tháng đầu năm, dự ướccả năm 2007 và các chỉ tiêu chủ yếu còn lại của kế hoạch 5 năm 2006 - 2010,từng ngành, từng địa phương, đơn vị phải đánh giá sơ bộ kết quả thực hiện nhiệmvụ kinh tế - xã hội 2 năm (2006 - 2007) của ngành, địa phương, đơn vị mình. Báocáo đánh giá phải nêu rõ những mặt làm được, mặt chưa làm được, những khókhăn, tồn tại, phân tích đầy đủ những nguyên nhân, rút ra những bài học kinhnghiệm trong chỉ đạo, điều hành; đồng thời khẩn trương xây dựng kế hoạch pháttriển kinh tế - xã hội và ngân sách 2008 của ngành, địa phương, đơn vị.

4. Về tổ chức thực hiện:

4.1. Ủy ban nhân dân thành phốtổ chức hướng dẫn khung Kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2008cho các sở - ngành, quận - huyện, Tổng Công ty Nhà nước trực thuộc thànhphố trong tháng 7 năm 2007.

4.2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tưchủ trì phối hợp Sở Tài chính, Cục Thuế dự thảo sơ bộ Kế hoạch phát triển kinhtế - xã hội và dự toán ngân sách thành phố năm 2008 trình Ủy ban nhân dân thànhphố để báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Kiểm toán Nhà nước trướcngày 20 tháng 7 năm 2007.

4.3. Trên cơ sở khung hướng dẫn,các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội vàdự toán ngân sách năm 2008, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chínhtrước ngày 01 tháng 8 năm 2007 để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân thànhphố báo cáo các cơ quan Trung ương theo quy định.

4.4. Ủy ban nhân dân thànhphố quyết định phương án phân bổ, giao kế hoạch nhiệm vụ và dự toán ngân sáchnăm 2008 cho sở - ngành, quận - huyện và các doanh nghiệp trực thuộc thànhphố theo quy định trước ngày 10 tháng 12 năm 2007.

4.5. Căn cứ quyết định giao chỉtiêu dự toán thu chi ngân sách năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố, Thủtrưởng các sở - ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, Chủ tịch Hộiđồng quản trị, Tổng Giám đốc các doanh nghiệp trực thuộc phân bổ và giao dựtoán thu chi ngân sách cho từng đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc trước ngày31 tháng 12 năm 2007.

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Thủ trưởng các sở - ngành,Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, Chủ tịch Hội đồng quản trị vàTổng Giám đốc các Tổng Công ty trực thuộc thành phố thực hiện nghiêm túc Chỉthị này, nhằm đảm bảo công tác xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xãhội và dự toán ngân sách thành phố năm 2008 đạt được mục tiêu, yêu cầuvà đúng tiến độ quy định của Thủ tướng Chính phủ./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân