UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2013/CT-UBND

Nghệ An, ngày 26 tháng 7 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO THUHỒI NỢ THUẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

Tình hình nợ thuế những tháng đầu năm 2013 có xu hướng giatăng và kéo dài, nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh vì nguyên nhân và động cơkhác nhau đã chiếm dụng tiền thuế của Nhà nước, vi phạm pháp luật về thuế. Tổng nợ thuế đến30/6/2013 tăng 19,6% so với thời điểm cuối năm 2012. Mặc dù ngành thuế đã thựchiện nhiều biện pháp để thu hồi nợ thuế nhưng số nợ thuế ngày càng tăng cao làmảnh hưởng đến nguồn thu, gây khó khăn trong cân đối thu chi ngân sách Nhà nước.

Để khắc phụctình trạng nợ thuế nêu trên, chấp hành nghiêm pháp luật về thuế và hoànthành tốt nhiệm vụ thu ngân sách năm 2013, Ủy ban nhân dântỉnh chỉ thị:

1. Các doanh nghiệp, hộ gia đình, cánhân sản xuất kinh doanh (gọi chung là người nộp thuế): Ngoài các khoản thuếđược miễn, giảm, giãn thời gian nộp thuế theo quy định của Chính phủ và Bộ Tàichính, người nộp thuế phải thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về thuế,nâng cao ý thức trong việc kê khai, tính thuế và nộp đầy đủ, kịp thời các khoảnthuế phát sinh vào ngân sách Nhà nước, hạn chế tối đa tình trạng nợ đọng thuế.

2. Cục Thuế Nghệ An có trách nhiệm:

a) Chỉ đạo các phòng, ban liên quanvà các Chi cục Thuế rà soát, phân tích nguyên nhân tình trạng nợ thuế của từngđối tượng nợ thuế; tổ chức đôn đốc thu nộp ngân sách ngay khi phát sinh số thuếphải nộp. Công khai thông tin các trường hợp nợ thuế chây ì trên các phươngtiện thông tin đại chúng theo quy định của Luật Quản lý thuế. Củng cố hồ sơ cáctrường hợp có nợ thuế lớn, kéo dài để tổ chức cưỡng chế thu nợ thuế vào ngânsách Nhà nước theo quy định của pháp luật;

b) Đôn đốc các tổ chức quản lý chitrả thu nhập nộp ngay tiền thuế thu nhập cá nhân vào ngân sách nhà nước theođúng quy định.

3. Cục Hải quan Nghệ An: có tráchnhiệm đôn đốc thu ngay các khoản thuế phát sinh thuộc lĩnh vực phụ trách vàthực hiện các biện pháp theo quy định của pháp luật để tập trung thu nợ đọngthuế, không để tình trạng nợ thuế kéo dài.

4. Kho bạc Nhànước Nghệ An: có trách nhiệm phối hợp với cơ quan Thuế, cơ quan Hải quan trongcông tác thu nợ thuế, cung cấp kịp thời thông tin về người nộp thuế theo yêucầu của cơ quan Thuế, Hải quan. Khi nhận được quyết định cưỡng chế thuế, lệnhthu NSNN do cơ quan Thuế, Hải quan hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền banhành, Kho bạc Nhà nước nơi tổ chức, cá nhân mở tài khoản thực hiện trích tàikhoản tiền gửi của tổ chức, cá nhân đó nộp vào ngân sách Nhà nước hoặc áp dụngcác biện pháp khác theo quy định của pháp luật để thu nợ thuế cho ngân sách Nhànước.

5. Các Ngân hàng thương mại, tổ chứctín dụng khác trên địa bàn: có trách nhiệm phối hợp với cơ quan Thuế, cơ quanHải quan trong công tác thu nợ thuế, cung cấp kịp thời thông tin về người nộpthuế theo yêu cầu của cơ quan Thuế, Hải quanvàthực hiện cácquyết định cưỡng chế nợ thuế của cơ quan Thuế, Hải quan thông qua tài khoản vàtài sản thế chấp của người nợ thuế có tại ngân hàng mình, theo quy định củapháp luật.

6. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh NghệAn: có trách nhiệm chỉ đạo các Ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụngkhác trên địa bàn phối hợp với cơ quan Thuế, cơ quan Hải quan trong công tácthu nợ thuế, cung cấp kịp thời thông tin về người nộp thuế theo yêu cầu của cơquan Thuế, Hải quanvàthực hiện các quyết định cưỡng chế nợ thuếcủa cơ quan Thuế, Hải quan thông qua tài khoản và tài sản thế chấp của người nợthuế theo quy định của pháp luật.

7. Các Sở: Tài chính, Kế hoạch vàĐầu tư, Tài nguyên và Môi trường và các Sở, ngành có liên quan: trong phạm vichức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao tạo mọi điều kiện thuận lợi hỗ trợvà phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thuế trong việc tổ chức thu thuế và thu hồi nợthuế.

8. Công an tỉnh Nghệ An: chỉ đạo cácphòng, ban chức năng và Công an huyện, thành phố, thị xã thực hiện tốt Quy chếphối hợp giữa hai ngành Công an và Thuế đã được ký kết, đảm bảo trật tự, antoàn và hỗ trợ cơ quan Thuế trong quá trình cưỡng chế thu nợ; các tổ chức, cánhân nợ thuế, vi phạm nghiêm trọng pháp luật về thuế nếu có đủ yếu tố cấu thànhtội phạm hình sự thì khởi tố, điều tra để truy tố, xét xử theo quy định.

9. Sở Thông tinvà Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An và Báo Nghệ An tuyêntruyền, phổ biến chính sách pháp luật thuế, công khai thông tin người nợ thuếtrên các phương tiện thông tin đại chúng theo đề nghị của cơ quan Thuế.

10. Ủy ban nhân dân các huyện, thànhphố, thị xã: chỉ đạo Chi cục Thuế phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, phường,thị trấn, Ban Quản lý các chợ thành lập các đoàn kiểm tra đôn đốc thu nợ thuếvà phải thu ngay các khoản nợ thuế mới phát sinh. Các trường hợp chây ỳ, nợthuế phải thực hiện cưỡng chế thu hồi nợ thuế vào ngân sách Nhà nước theo quyđịnh của pháp luật.

Yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởngcác ban, ngành liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thịxã; Giám đốc các doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh tổ chức triển khaithực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCHThái Văn Hằng