ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2013/CT-UBND

Đồng Xoài, ngày 22 tháng 10 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀVIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ VÀ QUẢN LÝ HỘ TỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Thực hiện Bộ Luật Dân sự năm 2005;Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lýhộ tịch; Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ về sửa đổi,bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình, chứng thực; Nghị định số 24/2013/NĐ-CP ngày 28/3/2013 của Chính phủquy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệhôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài, các văn bản hướng dẫn thi hành.Trong những năm qua, công tác đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh BìnhPhước đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tng bước đivào nnếp. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về hộtịch được chú trọng trin khai đến tận các cơ sở. Nhậnthức của các cấp, các ngành cũng như ý thức chấp hành pháp luật về hộ tịch củanhân dân có sự chuyển biến, được nâng lên một bước. Đội ngũ công chức làm côngtác Tư pháp - Hộ tịch từ tỉnh đến cơ sở được quan tâm củng cố cả về số lượng vàchất lượng. Các yêu cầu hợp pháp của công dân về hộ tịch được giải quyết kịpthời, nhanh chóng, đúng pháp luật.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được,công tác hộ tịch trên địa bàn tỉnh vẫn tồn tại những hạn chế như: Ở một số địaphương công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về đăng ký hộ tịch vẫn chưa đượcthực hiện thường xuyên; nhận thức của đội ngũ công chức, người dân đối với việcđăng ký hộ tịch ở một số nơi còn hạn chế, chưa thấy được ý nghĩa của việc đăngký và quản lý hộ tịch nên vẫn còn trường hợp người chết không khai tử kịp thời,nam nữ chung sống với nhau nhưng không đăng ký kết hôn, tỷ lệ đăng ký khaisinh, khai tử quá hạn còn cao, vẫn còn tình trạng sai sót khi cấp các giấy tờhộ tịch cho công dân hoặc giải quyết đăng ký hộ tịch chưa đúng thẩm quyền; sựphối hợp giữa các ngành có liên quan trong đăng ký hộ tịch chưa thật đồng bộ...Nhằm khắc phục những hạn chế nêu trên và để tiếp tục nângcao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác đăng ký và quản lý hộtịch trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Sở Tư pháp

a) Chủ trì, phối hợp với các cấp, cácngành tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về hộ tịch. Tập trungphổ biến, giáo dục trong các cơ quan, các tổ chức đoàn th,cán bộ và nhân dân trong toàn tỉnh dưới nhiu hình thức;từ đó, tạo sự chuyn biến về ý thức tôn trọng và chấp hànhtốt các quy định của pháp luật về đăng ký và quản lý hộ tịch trong các cơ quannhà nước, cán bộ và nhân dân trong tỉnh.

b) Chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Tư phápcác huyện, thị xã, công chức Tư pháp - hộ tịch các xã, phường, thị trấn tham mưu cho UBND cùng cp thực hiện tt công tác đăng ký, quản lý hộ tịch theo quy định của pháp luật. Tăngcường công tác thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ nhằm phát hiện, khắcphục, sửa chữa kịp thời những sai sót, hạn chế trong hoạt động nghiệp vụ hộtịch; thu hồi và hủy bỏ những giấy tờ hộ tịch cấp trái quy định pháp luật; đồngthời kiên quyết xử lý mọi trường hợp làm trái quy định của nhà nước trong việccp, sao giy tờ hộ tịch.

c) Xây dựng kế hoạch tổ chức các lớpbồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu về quản lý, đăng ký hộ tịch cho UBNDcấp huyện, cấp xã và công chức làm công tác tư pháp hộ tịch cơ sở trên địa bàntoàn tỉnh, nhằm nâng cao kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao ý thức tráchnhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chốngmọi biểu hiện gây phiền hà, sách nhiễu trong việc thực hiện đăng ký hộ tịch chocông dân.

d) Chủ động phối hợp với các cơ quan,ban ngành đoàn thể có liên quan nhằm xác minh làm rõ vấnđề cần giải quyết, tháo gỡ các vướng mắc về công tác hộ tịch đảm bảo đúng phápluật, tạo điều kiện giải quyết nhanh chóng, thuận lợi các công việc, yêu cầucủa công dân.

đ) Đảm bảo điều kiện tốt nhất về vấnđề công nghệ thông tin, mạng internet nhằm tạo thuận lợi cho việc tra cứu cácvăn bản, lưu trữ dữ liệu hộ tịch, tài liệu để phục vụ cho công tác đăng ký vàquản lý hộ tịch.

2. Sở Ni v

Chủ trì, phốihợp với Sở Tư pháp và UBND cấp huyện tiến hành rà soát thực trạng đội ngũ cánbộ, công chức tư pháp cấp huyện, công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã; tham mưuUBND tỉnh phương án kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức tư pháp cấp huyện, côngchức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã theo Quyết định số 2917/QĐ-UBND ngày 20/12/2010của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Đề án kiện toàn tư pháp xã, phường, thị trấngiai đoạn 2010-2020; thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ nhằmnâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức tưpháp cấp huyện, công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã; thay thế, bố trí nhữngngười có năng lực, trình độ đạt tiêu chuẩn theo quy định để đảm nhiệm công việc.

3. Sở Tài chính

Đảm bảo cân đối ngân sách để bố tríkinh phí cho việc cung cấp sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch, trang bị cơ sở vậtchất từng bước hiện đại để phục vụ cho việc đăng ký và quản lý hộ tịch.

4. Sở Giáo dục và Đào to

Tăng cường tổ chức thực hiện công tácphổ biến, giáo dục pháp luật trong toàn ngành. Tập trung tuyên truyền các quyđịnh của pháp luật về đăng ký và quản lý hộ tịch, cấp bản sao từ sổ gốc, chứngthực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký phù hợp với từng đối tượng học sinh, sinh viên, giáo viên và cán bộ, công chức trong ngành. Hướngdẫn các đơn vị trong ngành giáo dục thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận bản saogiấy tờ theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 củaChính phủ về việc cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứngthực chữ ký và việc cấp bản sao các giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch theo quy địnhtại Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về công tác đăngký và quản lý hộ tịch, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công dân.

5. Các Sở, ban, ngành

a) Các sở, ban, ngành của tỉnh, đặcbiệt là các ngành có các quy trình giải quyết công việc liên quan đến hồ sơ,giấy tờ của cá nhân như: Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảohiểm Xã hội tỉnh... có trách nhiệm quán triệt, nghiên cứu kỹ Nghị định số158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về công tác đăng ký và quản lý hộtịch; Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 sửa đổi, bổ sung một số điềucủa các nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực của Chính phủvà các văn bản hướng dẫn thi hành; không tự đặt ra quy định yêu cầu cá nhânphải cung cấp bản chính giấy tờ hộ tịch trong các giao dịch hoặc yêu cầu cánhân phải tiến hành thủ tục cải chính hộ tịch trong trường hợp có sự khác biệtgiữa giấy tờ, hồ sơ của cá nhân với Giấy khai sinh.

b) Trong giải quyết công việc, khi cơquan, tổ chức cần xác minh, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân được điều chỉnhcác giấy tờ, hồ sơ cá nhân theo đúng nội dung của Giấy khai sinh đảm bảo quyđịnh; Giấy khai sinh là giấy tờ gốc của mỗi cá nhân; các thông tin trong mọi hồsơ, giấy tờ của cá nhân phải phù hợp với Giấy khai sinh của cá nhân; mọi quytrình giải quyết công việc liên quan đến giấy tờ, hồ sơ cá nhân đều phải dựatrên cơ sở Giấy khai sinh của cá nhân.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trậnTổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức, đoàn thể

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyêntruyền, phổ biến rộng rãi, thường xuyên Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch; Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sungmột số điều của các nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thựccủa Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành để không ngừng nâng cao nhậnthức và ý thức tự chấp hành pháp luật về đăng ký và quản lý hộ tịch cho cán bộ,nhân dân.

7. Đài Phát thanh - Truyền hình,Báo Bình Phước

Phối hợp với Sở Tư pháp trong việcthực hiện việc triển khai, phổ biến Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch và các văn bản pháp luật liên quanthông qua hệ thống Đài truyền thanh, truyền hình đến người dân trên địa bàntỉnh, sắp xếp thời lượngtrong chương trình, chuyên trang, chuyên mục về pháp luật hợp lý, phát sóng vào khung giờphù hợpđể người dân có thể dễ dàngtiếp nhận được các thông tin về đăng ký và quản lý hộ tịch.

8. UBND các huyện, thị xã

a) Chỉ đạo thực hiện tốt các quy địnhcủa pháp luật về đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn. Thực hiện công tácphổ biến, giáo dục pháp luật vhộ tịch đến từng khu phố, từng ấp... nhất là những nơi đặc biệt khó khăn, xã biêngiới, đối tượng là đng bào dân tộcthiểu số; đồng thời, tăng cường chỉ đạo chính quyền cấp xã trong việc tổ chức,thực hiện công tác đăng ký và quản lý hộ tịch.

b) Chủ động phối hợp với Sở Tư pháptổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ hộ tịch cho đội ngũ công chức Tư pháp -Hộ tịch cấp xã; kiện toàn Phòng Tư pháp đảm bảo đủ về số lượng, chất lượng; chỉđạo Phòng Nội vụ thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ nhằm nâng caotrình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức Tư pháp - Hộ tịch; đảm bảo thườngxuyên có người trực, tiếp nhận giải quyết kịp thời các yêu cầu đăng ký hộ tịchcủa người dân.

c) Tăng cường công tác kiểm tra vềnghiệp vụ đăng ký và quản lý hộ tịch ở cấp xã, giải quyết khiếu nại, tố cáo; xửlý nghiêm các vi phạm về hộ tịch theo thẩm quyền, đặc biệt những trường hợp cảichính hộ tịch của cán bộ, công chức, viên chức.

d) Chỉ đạo UBND cấp xã bố trí nơi làmviệc, trang bị cơ sở vật chất, phương tiện để tiếp công dân và giải quyết cácyêu cầu về hộ tịch. Đảm bảo kinh phí phục vụ cho công tác hộ tịch và công tác lưutrữ tài liệu, bảo quản sổ hộ tịch theo đúng quy định của pháp luật.

9. UBNDcác xã, phường, thị trấn

a) Thực hiện nghiêm các quy định củapháp luật về thẩm quyền, hồ sơ, trình tự, thủ tục, thời hạn, lệ phí đăng ký hộtịch; xử lý kịp thời, nghiêm minh các vi phạm về đăng ký và quản lý hộ tịch; thựchiện việc lưu trữ sổ sách, giấy tờ hộ tịch, sử dụng sổ hộ tịch và biểu mẫu hộtịch đúng theo quy định.

b) Tổ chức thực hiện tốt công tácđăng ký và quản lý hộ tịch; sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức có đủ trình độthực hiện việc tiếp nhận yêu cầu đăng ký hộ tịch; thường xuyên kiểm tra cáchoạt động của công chức tư pháp - hộ tịch; định kcử cánbộ xuống các ấp, khu phố... rà soát, nắm bắt các sự kiện hộ tịch để kịp thời đăngký các sự kiện hộ tịch phát sinh ở địa phương; phát hiệnvà xử lý kịp thời các hành vi vi phạm trong công tác đăngký và quản lý hộ tịch ở địa phương; thực hiện nghiêm túc công tác báo cáo,thống kê số liệu hộ tịch theo quy định của pháp luật.

Yêu cầu Giám đốc các Sở, ngành, Thủtrưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các cấp tổ chức thực hiện nghiêm Chỉthị này.

Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp vớicác cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này,báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh theo quy định.

Chỉ thị này được thông báo rộng rãitrên các phương tiện thông tin đại chúng và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày,kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:- Văn phòng Chính phủ;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Cục công tác phía Nam (BTP);
- TTTU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT. UBND tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận T quốc Việt Nam tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các Sở, Ban ngành, Đoàn thể tỉnh;
- Sở Tư pháp (5 bản);
- Trung tâm Công báo - Tin học;
- UBND các huyện, thị xã;
- UBND các xã, phường, thị trấn;
- LĐVP, Phòng NC-NgV;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm