UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Số: 18 CT/ĐĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 1994

CHỈ THỊ

Về việc xử lý những trường hợp vi phạm luật đất đai

____________________

Trong qúa trình chuyển đổi cơ chế quản lý về đất đai, Thủ trưởng một số ngành, cấp độ nhận thực không đúng, thậm chí có một số lợi dụng những sơ hở trong công tác quản lý đã bán thanh lí vật kiến trúc, công trình trên đất kèm đất, hoặc giao đất do đơn vị đang quản lý cho cán bộ - công nhân viên không đúng thẩm quyền, sai mục đích sử dụng, vi phạm nghiêm trọng Luật đất đai.

Những việc làm sai trái trên đã gây thất thu lớn cho ngân sách; một bộ phận lợi dụng mua đi bán lại lô dất được giao thu lợi bất chính, gây mất đoàn kết nội bộ, các ngành chức năng mất nhiều công sức để giải quyết các đơn khiếu nại - tố cáo…

Qua kết quả bước đầu thực hiện chỉ thị 77/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về một số biện pháp cấp bách ngăn chặn việc giao đất, mua bán chuyển nhượng và sử dụng đất trái phát luật, BCĐ thanh tra đất đai thành phhố đã báo cáo đề nghị xử lý hành chính vi phạm luật đất đai ở 13 đơn vị.

Do tính chất phức tạp về nội dung, thời gian xẩy ra sự việc vi phạm và mức độ sai phạm để xử lý thấu tình đạt lý, giữ nghiêm kỷ cương pháp luật đưa công tác quản lý đất đai ngày càng đi vào nề nếp, UBND thành phố chỉ thị:

1- Ban chỉ đao thanh tra đất đai các cấp tiếp tục tổ chức thanh tra theo kế hoạch. Các ngành thành viên của Ban chỉ đạo thanh tra đất đai cần tăng cường cán bộ có chất lượng để tham gia đều ở các tổ thanh tra, đủ năng lực phát hiện những hành vi sai phạm và đề xuất những biện pháp xử lý sát đúng.

2- Thành lập Tổ xử lý thuộc Ban Quản lý đất đai thành phố do Trưởng ban Quản lý đất đai làm Tổ trưởng. Thành viên của Tổ gồm cán bộ các ngành: Thanh tra, Công An, Tư pháp mỗi ngành cử một cán bộ có năng lực phụ trách về xử lí khiếu – tố, Sở Xây Dựng một cán bộ phụ trách về quản lý qui hoạch – xây dựng; Sở Tài chính một cán bộ phụ trách về giá trị đất và mức đền bù, Ban Quản lý đất đai 1 cán bộ phụ trách lập hồ sơ địa chính…

Ban Quản lý đất đai được trưng dụng 8-10 cán bộ thông thạo về nghiệp vụ về quản lý đất đai từ các Sở, ngành và quận, huyện, thị xã, nhận công tác từ Tổ xử lý.

3- Nhiệm vụ của Tổ xử lý:

a. Tổ xử lí trình UBND thành phố duyệt nội dung và mức độ xử lý tất cả những vụ vi phạm đã và sẽ thanh tra theo nguyên tắc sau:

- Những công trình xây dựng vi phạm qui hoạch, vi phạm chỉ giới hành lang bảo vệ các công trình giao thông, công trình kỹ thuật đầu mối… đều phải tháo dỡ để giải phóng mặt bằng; chỉ xem xét xử lý những trường hợp không vi phạm các nội dung trên.

- Phải đo đạc lập hồ sơ địa chính để có cơ sở hợp pháp cho việc xem xet và quản lý.

- Các doanh nghiệp phải có giải trình kế hoạch sử dụng đất còn lại được cấp có thẩm quyền phê duyệt thay cho luận chứng kinh tế kĩ thuật.

- Giá trị đất được tính tại thời điểm thanh lí theo văn bản qui định đương thời của UBND thành phố cộng với hệ số trượt giá.

b. Tập trung xem xét và đề nghị xử lý những sai phạm Luật đất đai tại Công ty Công trình đô thị (thuộc Sở Giao thông công chính) đề trình UBND thành phố xét quyết định ( trước ngày 15/7/1994). Từ điểm này sẽ rút ra những kết luận để làm cơ sở xem xét những vụ vi phạm tại các đơn vị khác.

4- Kinh phí phục vụ cho Tổ xử lý hoạt động do Tổ lập tờ trình, UBND thành phố duyệt giao Sở Tài chính cấp./.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Bá Dư