UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Số: 18/CT-KH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 1996

CHỈ THỊ

Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội

và dự toán ngân sách Nhà nước năm 1997

___________________________

Để thực hiện Nghị quyết kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân thành phố khoá XI vể nhiệm vụ kế hoạch năm 1996. Thực hiện Chỉ thị số 442/ Ttg của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ kế hoạch và đầu tư về việc xâv dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 1997, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các sở, ngành, địa phương triển khai ngay một số công việc sau đây:

1. Căn cứ vào kế hoạch năm 1996 được Ủy ban Nhân dân thành phố giao, nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố khoá XI kỳ họp thứ 6, phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 1996. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch các mục tiêu, chương trình, dự án của ngành, cấp mình cần xác định rõ những mặt làm được, những nhân tố tích cực; những mặt chưa làm được, phân tích rõ nguyên nhân tồn tại, khuvết điểm làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 1997.

2. Tiến hành xây dựng kế hoạch phát triến kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 1997. Năm 1997 là năm thứ 2 của kế hoạch 5 năm 1996 - 2000 và là năm đầu triển khai sâu rộng Nghị quyết Đại hội VIII trong cả nước và Nghị quyết Đại hội XI của thành phố. Những mục tiêu phát triển của kế hoạch năm 1997 phải thể hiện tính liên tục của sự tăng trưởng kinh tế cao và bền vững, đồng thời phải phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của thành phố đã được Chính phủ phê duyệt. Kế hoạch năm 1997 tiếp tục được thể hiện và bố trí theo nhiệm vụ và tư tưởng chỉ đạo của kế hoạch 5 năm 1996 - 2000 do Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI đề ra, cần tập trung giải quyết các vấn đề sau:

- Duy trì nhịp độ tăng trưởng kinh tế cao, bền vững và tăng đều trong mọi lĩnh vực: kinh tế đối ngoại, công nghiệp, xây dựng cơ bản, nông nghiệp và dịch vụ; nâng cao hiệu quả của nền kinh tế thành phố trên cơ sở thực hiện các chương trình kinh tế đã đề ra trong kế hoạch 5 năm 1996 - 2000.

- Trên cơ sở thực hiện Luật Ngân sách Nhà nước, khuyến khích tăng thu. tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu, kiên quyết đôn đốc các đơn vị nộp hết các khoản thu còn tồn đọng vào ngân sách Nhà nước và từng bước tạo điều kiện chủ động cho các địa phương bố trí kế hoạch ngân sách ổn định theo nguyên tắc tốc độ tăng chi thấp hơn tốc độ tăng thu ngân sách, tốc độ tăng chi thường xuyên thấp hơn tốc độ tăng chi đầu tư phát triển. Cùng với cả nước, hình thành các cơ chế chính sách huy động tốt nguồn lực đầu tư phát triển toàn xã hội, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của nền kinh tế thành phố.

- Bảo đảm sự hài hoà giữa phát triển kinh tế và xã hội, thực hiện tốt 10 chương trình kinh tế - xã hội, trong đó có 4 chương trình xã hội Đại hội Đảng bộ thành phố lẩn thứ XI đã đề ra. Chú trọng mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo bước chuyển biến đáp ứng yêu cầu trước mắt và nhu cầu phát triển sau năm 2000.

- Tiếp tục củng cố, đổi mới bộ máy quản lý Nhà nước ở các ngành, các cấp. Thiết lập trật tự kỷ cương trong quản lý kinh tế, quản lý xã hội, giữ vững ổn định chính trị và an toàn xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng vững mạnh nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế.

3. Phân công trách nhiệm:

- Ủy ban kế hoạch tổ chức hướng dẫn và chủ trì làm việc với các sở, ngành, địa phương để xây dựng và tổng hợp kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 1997 trình Ủy ban nhân dân thành phố thông qua và báo cáo với Bộ kế hoạch và đầu tư.

- Sở tài chính thống nhất với Ủy ban kế hoạch thông báo số kiểm tra về thu, chi ngân sách Nhà nước; tổ chức hướng dẫn và chủ trì làm việc với các sở, ngành, địa phương xây dựng và tổng hợp dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 1997 trình Ủy ban nhân dàn thành phố thông qua. Cùng Ủy ban kế hoạch thành phố báo cáo với Bộ kế hoạch và đầu tư, Bộ tài chính dự toán ngân sách và tỉ lệ điều tiết của thành phố năm 1997.

- Các sở, ngành, địa phương theo hướng dẫn, tổ chức triển khai việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 1997 trong các đơn vị trực thuộc và tổng hợp thành kế hoạch chung của ngành, cấp mình gửi về Ủy ban nhân dân, Ủy ban kế hoạch và Sở tài chính thành phố theo tiến độ quy định.

4.Tiến độ và thời gian:

- Ủy ban kế hoạch thành phố tổ chức hội nghị ngành kế hoạch để phổ biến, hướng dẫn xây dựng kế hoạch năm 1997, chậm nhất trong tuần đầu tháng 8 năm 1996.

Ủy ban kế hoạch chủ trì cùng Sở tài chính khởi thảo kế hoạch sơ bộ, sau khi xin ý kiến Ủy ban nhân dân thành phố, gửi Bộ kế hoạch và đầu tư, Bộ tài chính trước ngày 15 tháng 8 năm 1996.

- Kế hoạch của các ngành, các địa phương được xây dựng, tổng hợp và gửi về Ủy ban nhân dân, Ủy ban kế hoạch, Sở tài chính thành phố trước ngày 20 tháng 8 năm 1996.

Từ 20 đến 30 tháng 8 năm 1996, Ủy ban kế hoạch thảnh phố tổng hợp thành kế hoạch chung, trình Ủy ban Nhân dân thành phố thông qua đế báo cáo chính thức với Bộ kế hoạch và đầu tư trước ngày 15 tháng 9 năm 1996

Thời gian đòi hỏi hết sức khẩn trương, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các ông Giám đốc các sở, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã chỉ đạo sát sao, chặt chẽ quá trình xây dựng và tổng hợp kế hoạch năm 1997, bảo đảm thực hiện phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu đã để ra trong kế hoạch 5 năm 1996-2000 và theo đúng tiến độ quy định./.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Trần Huy Năng