ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/CT-UBND

Đồng Hới, ngày 02 tháng 10 năm 2007

CHỈ THỊ

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁCPHÒNG CHỐNG DỊCH CÚM GIA CẦM, LỞ MỒNG LONG MÓNG Ở GIA SÚC, TAI XANH Ở LỢN VÀBỆNH DẠI

Trong thời gian qua, nhờ thực hiện tốt công tácphòng chống nên trên địa bàn tỉnh đã khống chế một số dịch bệnh ở gia súc, giacầm. Thời gian từ nay đến cuối năm là khoảng thời gian dịch bệnh gia súc, giacầm dễ phát sinh do thời tiết chuyển mùa, việc chăn nuôi, vận chuyển, buôn bángia súc, gia cầm gia tăng trong những tháng cuối năm tăng.

Để ngăn chặn dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; thựchiện Chỉ thị số 2560/CT-BNN-TY ngày 17/9/2007 về việc phòng chống dịch cúm giacầm, lở mồm long móng gia súc và tai xanh ở lợn từ nay đến hết năm 2007; Chỉthị số 2502/CT-BNN-TY ngày 11/9/2007 về việc tăng cường phòng chống bệnh dạiđộng vật của Bộ Nông nghiệp và PTNT, UBND tỉnh chỉ thị:

1. UBND các huyện, thành phố duy trì hoạt động Ban chỉđạo phòng chống dịch các cấp, tăng cường công tác quản lý, giám sát tình hìnhdịch bệnh, áp dụng đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của cơquan chuyên môn về thú y để ngăn chặn không cho dịch xảy ra và xử lý kịp thờikhi có dịch. Chủ động sử dụng ngân sách địa phương để phòng chống dịch và hỗtrợ kịp thời cho người chăn nuôi bị thiệt hại theo quy định. Khẩn trương tổ chứctriển khai tiêm phòng đợt II năm 2007 nhằm đảm bảo an toàn dịch bệnh cho đàngia súc, gia cầm. Tổ chức triển khai tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng sau khihoàn tất công tác tiêm phòng đợt II năm 2007. Khuyến khích người dân thực hiệnchăn nuôi có kiểm soát, chăn nuôi với quy mô lớn, chăn nuôi an toàn. Chấn chỉnhlại hệ thống buôn bán giết mổ gia súc, gia cầm. Tổ chức giám sát việc thực hiệnQuyết định 17/2007/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và PTNT về điều kiện ấp trứng vàchăn nuôi thủy cầm, nơi nào không đủ điều kiện thì không cho phép hoạt động.

Chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc UBND các xã, phường, thị trấn,các tổ chức, các hộ gia đình chăn nuôi tích cực phòng chống đói, rét cho đàngia súc, gia cầm trong vụ Đông Xuân. Đặc biệt là các xã miền núi trong nhữngđợt mưa, rét đậm, tuyệt đối không thả rông trâu bò, không để trâu bò ngủ lạiđêm trong rừng.

2. Sở Nông nghiệp và PTNT tăng cường chỉ đạo, hướngdẫn các địa phương triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch LMLM, dịchcúm gia cầm và tai xanh ở lợn và bệnh dại có hiệu quả. Quy định cụ thể các vùngtiêm phòng, các loại vacxin bắt buộc tiêm phòng để tiêm phòng đúng kế hoạch vàđảm bảo chất lượng. Nơi nào tiêm phòng chưa đạt kế hoạch cần tổ chức tiêm bổsung trong tháng 10/2007 đảm bảo đạt tỷ lệ tiêm phòng theo quy định. Chỉ đạoChi cục Thú y tăng cường hoạt động đội kiểm dịch lưu động liên ngành, Trạm kiểmdịch động vật trên địa bàn, thực hiện tốt việc kiểm dịch tận gốc, đặc biệt tổchức kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển gia súc, gia cầm và các sản phẩm giasúc, gia cầm từ các địa phương khác vào tỉnh ta, kiên quyết thực hiện việc tiêuhủy gia súc, gia cầm và các sản phẩm gia súc, gia cầm nhập lậu, không rõ nguồngốc vận chuyển trái phép, không có giấy chứng nhận kiểm dịch.

3. Sở Giao thông - Vận tải, Sở Thương mại và Dulịch, Công an tỉnh, các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ vớiSở Nông nghiệp và PTNT trong việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch có hiệuquả nhất và công tác kiểm dịch thú y, kiểm soát giết mổ và kiểm dịch vận chuyểngia súc, gia cầm và sản phẩm của gia súc, gia cầm.

4. Sở Y tế, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh tăng cườnggiám sát dịch bệnh có nguy cơ lây lan sang người từ gia súc, gia cầm như bệnh cúmA(H5N1), bệnh do nhiễm liên cầu khuẩn từ lợn, bệnh dại.

5. Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Bình, BáoQuảng Bình phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT tăng cường công tác tuyên truyềnvề sự nguy hiểm, nguyên nhân, triệu chứng, các biện pháp về phòng chống dịchbệnh ở gia súc, gia cầm, đặc biệt đối với bệnh lở mồm long móng gia súc, bệnhcúm gia cầm, bệnh tai xanh ở lợn, bệnh dại để mọi người dân tự giác, chủ độngphòng chống dịch bệnh, ngăn chặn dịch tái phát lây lan ngay từ cơ sở, ngăn ngừadịch bệnh lây lan từ gia súc, gia cầm sang người.

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban,ngành liên quan Chủ tịch UBND các huyện, thành phố nghiêm túc quán triệt, khẩntrương tổ chức triển khai thực hiện. Sở Nông nghiệp và PTNT theo dõi, tổng hợptình hình báo cáo UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và PTNT theo đúng quy định.

Nơi nhận:
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Cục Thú y;
- Thường vụ Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các P.CT tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Đài PT-TH, Báo QB;
- Lưu VT, NN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Hoài