ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/CT-UBND

Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY MẠNHCÔNG TÁC BẢO VỆ RỪNG VÀ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY RỪNG MÙA KHÔ NĂM 2013 - 2014 TRÊNĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI.

Để chủ động chỉ đạo, thực hiện công tác bảo vệ rừngvà phòng cháy, chữa cháy rừng trong mùa khô năm 2013 - 2014 có hiệu quả, gópphần bảo vệ sản xuất nông lâm nghiệp và môi trường, UBND Thành phố yêu cầu Chủtịch UBND các huyện, thị xã có rừng, Giám đốc các Sở, ngành, các cơ quan, đơnvị, các tổ chức xã hội thực hiện tốt nhiệm vụ sau:

1. UBND các huyện, thị xã có rừng:

- Tuyên truyền kiến thức pháp luật và chính sách củaNhà nước về công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng cho nhân dân tạiđịa phương.

- Chỉ đạo, thực hiện Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND ngày 18/7/2011 của UBND Thành phố về "Quy định về phòng cháy, chữa cháyrừng trên địa bàn thành phố Hà Nội". Tăng cường kiểm tra, đôn đốc các chủrừng triển khai các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng và chuẩn bị các phươngtiện chuyên môn ứng cứu tại chỗ. Khi xảy ra cháy rừng, phải huy động lực lượngvà phương tiện dập tắt ngay lửa rừng, nhằm giảm thiểu tác hại do cháy rừng gâyra.

- Giao nhiệm vụ cụ thể cho UBND các xã có rừng, cácđơn vị quản lý rừng và các chủ rừng: xây dựng, thực hiện Phương án phòng cháy,chữa cháy rừng theo Phương châm 4 tại chỗ. Tăng cường tuần tra, canh gác lửarừng. Ở những địa điểm rừng có nguy cơ cháy cao, bố trí lực lượng canh gác24/24 giờ trong các tháng mùa khô năm 2013 - 2014 tại địa phương.

- Bố trí kinh phí phục vụ công tác bảo vệ rừng vàphòng cháy, chữa cháy rừng theo quy định của Nhà nước và hướng dẫn của Sở Tàichính.

2. Sở Nông nghiệp và PTNT (Cơ quan Thường trực Banchỉ đạo thực hiện Kế hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng thành phố Hà Nội, giaiđoạn 2011 - 2020):

- Hướng dẫn, đôn đốc UBND các huyện, thị xã có rừngthực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND Thành phố về "Quy định phòng cháy,chữa cháy rừng trên địa bàn thành phố Hà Nội" (Quyết định số22/2011/QĐ-UBND ngày 18/7/2011).

- Xây dựng và thực hiện Phương án huy động lựclượng liên ngành tại địa phương có rừng thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữacháy rừng theo phương châm: "Phòng cháy rừng là chính; chữa cháy rừng phảikhẩn trương, kịp thời, triệt để, an toàn và hiệu quả".

- Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm Hà Nội phối hợp với cácđơn vị chức năng thuộc UBND các huyện, thị xã có rừng: tập huấn, tuyên truyềnvề công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng cho các chủrừng, các đơn vị quân đội, các cơ quan nhà nước đóng trên địa bàn và tổ chứctuần tra, canh gác bảo vệ rừng tại những vị trí trọng điểm hay xảy ra cháy rừngtrong suốt các tháng mùa khô.

- Đánh giá, rút kinh nghiệm và biểu dương, khenthưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc về thực hiện công tác quảnlý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; kiên quyết xử lý nghiêm nhữnghành vi chặt phá rừng và để xảy ra cháy rừng theo quy định của pháp luật.

3. Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy Hà Nội:

Chủ động phối hợp Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chứcchỉ đạo, thực hiện có hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy rừng theo Quyếtđịnh số 22/2011/QĐ-UBND ngày 18/7/2011 của UBND Thành phố về "Quy định vềphòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn thành phố Hà Nội".

4. Công an Thành phố:

Xây dựng và thực hiện tốt nhiệm vụ của ngành; đồngthời chỉ đạo cơ quan chức năng trực thuộc phối hợp với Chi cục Kiểm lâm Hà Nộitiếp nhận Hồ sơ các vụ cháy rừng nghiêm trọng, phức tạp để điều tra, làm rõ vàxử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật.

5. Bộ Tư lệnh Thủ đô:

Chủ động phối hợp với các đơn vị quân đội thuộc BộQuốc phòng, đóng quân trên địa bàn các huyện, thị xã có rừng thuộc thành phố HàNội, xây dựng và tổ chức thực hiện Phương án bảo vệ rừng và phòng cháy, chữacháy rừng tại chỗ, đặc biệt là những đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn cáchuyện Sóc Sơn, Ba Vì, nhằm bảo vệ có hiệu quả kho tàng, phương tiện và trangthiết bị quốc phòng. Đồng thời, phối hợp với lực lượng Kiểm lâm và lực lượngliên quan khác cùng tham gia chữa cháy rừng tại địa phương, khi có cháy rừngxảy ra.

6. Sở Tài chính:

- Cân đối, bố trí đủ kinh phí phục vụ công tác bảovệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn thành phố Hà Nội theo quyđịnh của Nhà nước.

- Hướng dẫn UBND các huyện, thị xã có rừng sử dụngkinh phí phục vụ cho công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháytheo đúng quy định của Nhà nước và tình hình thực tế tại địa phương.

7. Các Sở, ngành liên quan:

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động phốihợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND các huyện, thị xã có rừng tổ chức triểnkhai thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn thành phố HàNội có hiệu quả.

UBND Thành phố giao các Sở, ngành liên quan, cácđơn vị, các tổ chức xã hội, UBND các huyện, thị xã thực hiện tốt nhiệm vụ đượcgiao. Sở Nông nghiệp và PTNT tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện, những khókhăn vướng mắc, thường xuyên báo cáo UBND Thành phố./.

Nơi nhận:- Các Bộ: NN và PTNT, Quốc phòng, Công an; (để báo cáo)
- TT Thành ủy, TT HĐND TP; (để báo cáo)
- Đ/c Chủ tịch UBND TP; (để báo cáo)
- Các đ/c PCT UBND TP;
- Các sở, ngành Thành phố;
- UBND các huyện, thị xã;
- Vườn quốc gia Ba Vì, Chi cục Kiểm lâm Hà Nội;
- Đài PT và TH HN, Báo HN mới, Báo KT và ĐT;
- VPUB: CVP, các PVP, NN (Túy, Hùng), TH;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Xuân Việt