ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 18/CT-UBND

Quảng Nam, ngày 02 tháng 10 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY MẠNHCÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 79/2013/NĐ-CP NGÀY19/7/2013 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THỐNG KÊTRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM

Luật Thống kê được Quốc hội nước Cộng hòa xã hộichủ nghĩaViệt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 17/6/2003, có hiệu lựcthi hành từ ngày 01/01/2004 và Nghị định số 14/2005/NĐ-CP ngày 04/02/2005 củaChính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê đạt được nhữngkết quả tích cực: Khẳng định được vị trí quan trọng của công tác thống kê, làcông cụ quản lý vĩ mô, có vai trò cung cấp thông tin thống kê một cách trungthực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời phục vụ các cơ quan lãnh đạo ĐảngNhà nước, các cấp, các ngành trong việc đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiếnlược, chính sách, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đáp ứng nhucầu sử dụng thông tin thống kê của các tổ chức, cá nhân.

Tuy nhiên, việc thực hiện còn những hạn chế, bấtcập: Mức xử phạt vi phạm hành chính trong Nghị định 14/2005/NĐ-CP quá thấp,không đủ răn đe và không còn phù hợp với thực tế. Bên cạnh đó, trong điều kiệnngày càng hội nhập sâu rộng, thông tin thống kê đã bộc lộ một số hạn chế, bấtcập chưa đáp ứng được yêu cầu của xã hội, cũng như nhu cầu ngày càng tăng củangười dùng tin... Để khắc phục tình hình trên và tiếp tục thực hiện nghiêm LuậtThống kê, Nghị định số 79/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định vềxử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê (thay thế Nghị định số14/2005/NĐ-CP); Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng cácSở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các cấp, các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, tổchức và cá nhân thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, thựchiện Luật Thống kê và nội dung Nghị định số 79/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 củaChính phủ với các hình thức phù hợp bảo đảm hiệu quả nhằm nâng cao ý thức chấphành của các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng tin trên địa bàn tỉnh.

a) Tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị địnhsố 79/2013/NĐ-CP

- Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục phápluật tỉnh (Sở Tư pháp) chủ trì, có kế hoạch đưa Nghị định số 79/2013/NĐ-CP vào chươngtrình phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn. Hướng dẫn, chỉ đạo cho cácthành viên Hội đồng và các Sở, Ban, ngành về việc triển khai thực hiện Nghị địnhsố 79/2013/NĐ-CP .

- Các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố xâydựng kế hoạch cụ thể và tổ chức phổ biến Nghị định số 79/2013/NĐ-CP đến toàn bộcán bộ công chức, viên chức, người lao động của đơn vị và các đơn vị trực thuộctrong phạm vi quản lý.

- Giao Cục Thống kê xây dựng kế hoạch, nội dung, tổchức hội nghị tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 79/2013/NĐ-CP cho Chi cụcThống kê các huyện, thành phố và lồng ghép cho đối tượng tham gia điều tratrong các đợt tập huấn điều tra thống kê do đơn vị tổ chức; Chỉ đạo Chi cụcThống kê các huyện, thành phố lồng ghép nội dung Nghị định số 79/2013/NĐ-CP trong các đợt tập huấn nghiệp vụ và điều tra thống kê; có trách nhiệm cung cấpthông tin, tài liệu để các đơn vị liên quan thực hiện tuyên truyền, phổ biến.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo UBNDcác xã, phường, thị trấn có kế hoạch tổ chức phổ biến Nghị định 79/2013/NĐ-CP đến bộ công chức, viên chức và người lao động của đơn vị và các tổ chức, cánhân cung cấp thông tin thống kê trên địa bàn xã.

- Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuấtkinh doanh và người cung cấp thông tin nghiêm túc chấp hành các nội dung theoNghị định số 79/2013/NĐ-CP .

b) Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đạichúng

Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Nam,Đài phát thanh phát lại truyền hình các huyện, thành phố xây dựng chương trình,kế hoạch phát sóng, đăng tải nội dung của Chỉ thị này và Nghị định79/2013/NĐ-CP ;

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, chỉ đạo UBND xã,phường, thị trấn có kế hoạch tuyên truyền trên hệ thống phát thanh của địa phươngđến tận người dân để nắm vững nội dung Nghị định này.

c) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến bằng các hìnhthức khác

Cục Thống kê thường xuyên cập nhật, đăng tải thôngtin tuyên truyền trên Website Cục Thống kê và tổ chức các hình thức tuyêntruyền phù hợp, hiệu quả.

2. Kinh phí thực hiện nội dung tuyên truyền, phổbiến Nghị định số 79/2013/NĐ-CP được bố trí từ ngân sách thường xuyên hàng năm.

3. Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dụcpháp luật tỉnh phối hợp Cục Thống kê kiểm tra, giám sát việc thực tuyên truyềncủa các đơn vị, địa phương. Cục Thống kê có trách nhiệm theo dõi báo cáo UBNDtỉnh về tình hình và kết quả triển khai Nghị định số 79/2013/NĐ-CP trên địa bàntỉnh để tiếp tục chỉ đạo thực hiện.

Yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngànhthuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường,thị trấn, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tổ chức thực hiện tốt các nội dungcủa Chỉ thị này./

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Quang