ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/CT-UBND

Long An, ngày 29 tháng 07 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀVIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ VÀ NỢ ĐỌNG XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGUỒN VỐN NGÂNSÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN

Thực hiện các Nghị quyết của Quốchội, Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trong thời gian qua, UBNDcác cấp, các ngành đã có nhiều cố gắng trong việc chấn chỉnh lại công tác quảnlý, cơ cấu lại đầu tư từ ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ theo hướngtập trung hiệu quả, giảm dần tình trạng nợ đọng trong xây dựng cơ bản. Tuynhiên, vẫn còn tình trạng phê duyệt nhiều dự án vượt quá khả năng cân đối vốn,dẫn đến phân bổ vốn dàn trải, kéo dài thời gian thi công, gây lãng phí thấtthoát,… Nợ đọng xây dựng cơ bản chưa được xử lý triệt để.

Để nâng cao hiệu quả đầu tư từnguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban,ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã Kiến Tường, thành phố Tân An (sau đây gọitắt là UBND cấp huyện) tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm các quyđịnh của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 về tăngcường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ, Chỉthị số 27/CT-TTg ngày 10/10/2012 về những giải pháp chủ yếu khắc phục tìnhtrạng nợ đọng xây dựng cơ bản tại các địa phương, Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày24/5/2013 về việc tăng cường chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính -ngân sách nhà nước năm 2013; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 28/6/2013 về tăng cườngquản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước,trong đó tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp sau đây:

1. Tăng cường quản lý công táclập, thẩm định, phê duyệt các dự án đầu tư và quản lý chi các dự án đầu tư sửdụng nguồn ngân sách nhà nước bảo đảm chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả.

a) Chấn chỉnh và tăng cường tráchnhiệm của các cơ quan lập, thẩm định, phê duyệt các dự án đầu tư thuộc thẩmquyền. Đối với các dự án khởi công mới, các cấp có thẩm quyền chịu trách nhiệmkiểm soát chặt chẽ phạm vi, quy mô của từng dự án đầu tư theo đúng mục tiêu,lĩnh vực, chương trình đã được phê duyệt; chỉ được phê duyệt quyết định đầu tưkhi đã xác định rõ nguồn vốn và khả năng cân đối vốn ở từng cấp ngân sách.

- Đối với các dự án đã được Bộ Kếhoạch và Đầu tư thẩm định nguồn vốn, chỉ được phê duyệt quyết định đầu tư phầnvốn ngân sách trung ương theo đúng mức vốn đã được thẩm định.

- Đối với các dự án tỉnh hỗ trợhuyện phải có ý kiến thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính vềnguồn vốn và khả năng cân đối phần vốn tỉnh hỗ trợ trước khi UBND cấp huyện phêduyệt dự án theo đúng quy định và tỉnh chỉ hỗ trợ tối đa phần vốn đã thẩm định.Phần vốn huyện thực hiện vượt mức tỉnh đã thẩm định do ngân sách huyện cân đốithanh toán.

b) Tập trung đẩy nhanh tiến độ thicông và giải ngân vốn đầu tư phát triển đã được bố trí trong kế hoạch, nhất làđối với nguồn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu Chínhphủ, vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, vốn ODA; Kịp thời giải ngân khi cókhối lượng đủ điều kiện thanh toán và thu hồi tạm ứng khi đã đủ điều kiện. Cácchủ đầu tư phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh theo cơ chế trách nhiệm ngườiđứng đầu cơ quan, tổ chức nếu không giải ngân hết kế hoạch vốn đã được bố trí.

c) Về điều chỉnh tổng mức đầu tưcủa các dự án đang triển khai thi công dở dang.

- Đối với các dự án được phê duyệtquyết định đầu tư sau khi Nghị định số 83/2009/NĐ-CP có hiệu lực thi hành: Chủđầu tư phải rà soát các nội dung đầu tư, cắt giảm các chi phí, hạng mục khôngthật cần thiết trên nguyên tắc vẫn bảo đảm mục tiêu chủ yếu của dự án, hiệu quảđầu tư nhằm giảm chi phí đầu tư, bảo đảm không vượt tổng mức đầu tư đã được phêduyệt. Sau khi áp dụng các giải pháp trên, nếu dự án vẫn phải điều chỉnh tăngtổng mức đầu tư từ các nguyên nhân do biến động giá nguyên, nhiên, vật liệu;chính sách tiền lương và chi phí giải phóng mặt bằng; trên cơ sở sắp xếp thứ tựưu tiên thực hiện các dự án, người có thẩm quyền quyết định đầu tư xem xétquyết định dừng những dự án không bảo đảm hiệu quả đầu tư, chưa thật cấp báchđể tập trung vốn cho các dự án cấp bách và hiệu quả cao hơn.

- Trong phạm vi cân đối ngân sáchcủa cấp mình, người có thẩm quyền quyết định đầu tư theo phân cấp của tỉnh hiệnhành xem xét, quyết định điều chỉnh dự án; Việc điều chỉnh dự án phải bảo đảmhiệu quả đầu tư, mục tiêu đầu tư, khả năng cân đối nguồn vốn và khả năng hoànthành dự án đúng tiến độ; đồng thời làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các tổchức, cá nhân trong việc lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư, dẫn đến việctăng tổng mức đầu tư các dự án không thuộc các trường hợp được phép điều chỉnhtheo quy định; Chịu trách nhiệm bố trí vốn ngân sách của cấp mình để thực hiệndự án đối với phần điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư ban đầu hoặc tổng mức đầu tưđiều chỉnh đã đăng ký với tỉnh.

- Đối với các dự án tỉnh quyết địnhđầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét trình UBND tỉnh quyết định điều chỉnhtổng mức đầu tư hoặc ký quyết định điều chỉnh tổng mức đầu tư theo phân cấp;Đồng thời bảo đảm khả năng bố trí vốn đối với phần tổng mức đầu tư tăng thêmsau khi điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư so với quyết định đầu tư ban đầu.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phốihợp Sở Tài chính rà soát chặt chẽ việc hỗ trợ vốn cho các huyện tối đa theotổng mức đầu tư ban đầu. Tham mưu UBND tỉnh chỉ hỗ trợ cho các dự án huyện quảnlý thực sự bức xúc ngoài khả năng cân đối của huyện.

d) Do việc cân đối vốn đầu tư xâydựng cơ bản của tỉnh hiện nay đang gặp nhiều khó khăn nên trước mắt tạm dừngviệc cho chủ trương thi công trước bố trí vốn trả sau. Đối với các dự án thựcsự bức xúc mà việc đầu tư sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinhtế - xã hội của tỉnh nhưng chưa cân đối được nguồn vốn thực hiện, giao Sở Kếhoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Tài chính tổng hợp các dự án báo cáoUBND tỉnh trình Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh cho chủ trương thựchiện nhưng phải đảm bảo nguyên tắc cân đối được nguồn vốn và khả năng cân đốivốn thanh toán sau này.

2. Tăng cường quản lý nhằm giảmnợ đọng xây dựng cơ bản

a) Tiếp tục đẩy mạnh việc xử lý nợđọng xây dựng cơ bản theo Chỉ thị 27/CT-TTg ngày 10/10/2012 của Thủ tướng Chínhphủ về những giải pháp chủ yếu khắc phục nợ đọng xây dựng cơ bản tại các địaphương; Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 24/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việctăng cường chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nướcnăm 2013; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 28/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăngcường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhànước, trái phiếu Chính phủ.

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trìphối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn các Sở, ngành và địa phương xử lý dứt điểmtình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản. Định kỳ hàng quý các chủ đầu tư báo cáo Sởkế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính tình hình xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản củacác công trình thuộc mình quản lý, trong đó làm rõ trách nhiệm việc phát sinhnợ đọng xây dựng cơ bản. Hàng quý Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp tình hình xửlý nợ đọng trên địa bàn tỉnh báo cáo UBND tỉnh.

3. Tổ chức thực hiện

a) Các Sở, ban, ngành, tỉnh, Chủtịch UBND các huyện, thị xã Kiến Tường, thành phố Tân An có trách nhiệm nghiêmtúc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị này.

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư có tráchnhiệm theo dõi, kiểm tra tình hình và kết quả triển khai thực hiện của các Sở,ban, ngành tỉnh và địa phương; tổng hợp, đề xuất trình UBND tỉnh các giải phápgiải quyết khó khăn, vướng mắc./.

Nơi nhận:
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở ban ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã Kiến Tường, Tp. Tân An;
- Phòng NCKT;
- Lưu: VT, SoKHĐT, Th.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đỗ Hữu Lâm