UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/CT-UBND

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 7 năm 2013

CHỈ THỊ

V/V TĂNG CƯỜNG TRÁCH NHIỆM VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁCTIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

Trong những năm qua,các cấp ủy đảng, chính quyền và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức trên địa bàntỉnh đã nêu cao trách nhiệm tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp công dân, xử lýđơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo; đã đạt được nhiều kết quả tích cực,góp phần làm ổn định chính trị, phục vụ xây dựng, phát triển kinh tế, xã hội ởđịa phương.

Tuy nhiên, công táctiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo vẫn còn những tồn tạinhất định cần khắc phục, đó là: Hiệu lực, hiệu quả trong giải quyết khiếu nại,tố cáo chưa cao; tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn tỉnh còndiễn biến phức tạp, còn có vụ việc kéo dài, công dân đến trụ sở tiếp công dâncủa tỉnh khiếu nại, tố cáo nhiều lần và làm đơn gửi nhiều nơi, nhiều cấp. Mộtsố vụ việc sau khi có quyết định giải quyết của cơ quan nhà nước có thẩm quyềnvẫn tiếp tục khiếu nại; chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa cao; việcphối hợp giữa các cơ quan chức năng trong việc tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tốcáo chưa chặt chẽ, thường xuyên.

Tình hình trên donhiều nguyên nhân, chủ yếu do công tác quản lý nhà nước ở một số lĩnh vực cònnhiều hạn chế, nhất là trong lĩnh vực đất đai, đầu tư xây dựng, việc thực hiệncác chính sách xã hội; một số cấp ủy, chính quyền cơ sở chưa thật sự quan tâm,chú trọng đến công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của côngdân. Việc giải quyết đơn thư của công dân còn chậm, mang tính hình thức, chưađảm bảo trình tự, thủ tục; công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục, thuyếtphục, hướng dẫn người khiếu nại, tố cáo và công tác hoà giải ở cơ sở thực hiệnchưa tốt, chưa phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trongviệc ngăn ngừa và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Đểkhắc phục tình trạng trên, nhằm tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quảcông tác tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ cơ sở, Chủtịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1.Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thànhphố, thị xã tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ sau:

-Quán triệt nghiêm túc Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tố tụng hành chính,Luật Trách nhiệm bồi thường nhà nước; Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày03/10/2012, Nghị định 76/2012/NĐ ngày 03/10/2012 của Chính phủ về Quy định chitiết một số điều của Luật Khiếu nại và Luật Tố cáo; Quyết định số 858/QĐ-TTg ngày 14/6/2010, Chỉ thị số 14/2012/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chínhphủ và các chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Nghị quyết của Quốchội và Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh TháiNguyên về công tác tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Nângcao trách nhiệm của người đứng đầu, xác định công tác tiếp công dân, xử lý đơnvà giải quyết khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyênđặt dưới sự lãnh đạo của cấp uỷ, sự chỉ đạo trực tiếp của chính quyền.

- Tập trung chấn chỉnhnhững tồn tại, yếu kém trong công tác quản lý nhà nước đặc biệt là các lĩnh vựcvề đất đai, đầu tư xây dựng và thực hiện các chính sách xã hội, phải tạo đượcsự đồng thuận của nhân dân cùng tham gia thực hiện, nhằm hạn chế phát sinhkhiếu nại, tố cáo; giải quyết kịp thời thoả đáng, đúng pháp luật những kiếnnghị, thắc mắc của công dân; khi triển khai thực hiện thu hồi đất, giao đất,bồi thường giải phóng mặt bằng thuộc các dự án đầu tư cần triệt để chấp hànhđúng luật pháp, đảm bảo công khai, dân chủ nhất là phương án bồi thường, hỗtrợ, tái định cư.

- UBND cấp huyện phảitập trung giải quyết dứt điểm khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; khắc phục,hạn chế khiếu nại kéo dài, vượt cấp. Trong quá trình tiếp dân và giải quyếtkhiếu nại, tố cáo chú trọng thực hiện công tác hoà giải ở cơ sở; trong công táchoà giải, chú ý kết hợp các biện pháp giáo dục, vận động, thuyết phục để giảiquyết các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân hoặc giữa chính quyền với nhân dân,hạn chế tối đa khiếu nại, tố cáo.

- Người đứng đầu cơquan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo phải có biện pháp, giải quyếtphù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo khả thi. Khi thụ lý, phân loại đơnthư và giải quyết khiếu nại, tố cáo thực hiện đúng trình tự, thủ tục quy địnhcủa Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và giải quyết đúng thẩm quyền. Trong quá trìnhgiải quyết phải xem xét kỹ từng nội dung, yêu cầu của người khiếu nại, kết hợptiến hành thẩm tra, xác minh, đối thoại trực tiếp, trên cơ sở đó có quyết địnhgiải quyết khiếu nại thoả đáng, hợp tình, hợp lý. Không dùng thông báo hoặc cáchình thức văn bản khác thay thế quyết định giải quyết khiếu nại.

- Tiếp tục tổ chứcthực hiện tốt Đề án 858/QĐ-TTg ngày 14/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về đổimới công tác tiếp công dân; tăng cư­ờng số lượng và chất lượng cán bộ làm côngtác tiếp công dân ở các cấp, các ngành; thực hiện phân loại đơn thư, vụ việckhiếu nại, tố cáo chính xác để chỉ đạo xử lý kịp thời, đúng thẩm quyền.

- Đối với những vụviệc khiếu nại, tố cáo có nội dung, tình tiết phức tạp và các vụ việc khiếu nạilần 1, lần 2 phải tổ chức việc đối thoại với công dân trước khi ra Quyết địnhgiải quyết; nghiên cứu thành lập Hội đồng tư vấn trong giải quyết khiếu nại lầnhai để tham khảo ý kiến (nếu thấy cần thiết).

- Đốivới các vụ việc phải cưỡng chế, chỉ tổ chức sau khi tuân thủ chặt chẽ các quyđịnh của pháp luật và đã làm đầy đủ các biện pháp vận động, thuyết phục nhưngcông dân vẫn không chấp hành quyết định đã có hiệu lực của cơ quan có thẩmquyền. Không được sử dụng vũ khí và lực lượng quân đội trong tổ chức cưỡng chếtheo đúng quy định của Chỉ thị 14/2012/CT-TTgngày18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công táctiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

-Trường hợp khiếu nại, tố cáo đã có quyết định giải quyết theo đúng quy định củapháp luật; các cấp, các ngành, kể cả các cơ quan Trung ương đã xem xét và có ýkiến giải quyết thì Thủ trưởng đơn vị có thẩm quyền ban hành Thông báo chấm dứtgiải quyết khiếu nại, tố cáo theo hướng dẫn tại công văn số 2695/TTCP-VP ngày19/10/2012 và công văn số 171/TTCP-VP ngày 18/01/2013 của Thanh tra Chính phủ.

-Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 26/2001/CT-TTg ngày 09/10/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc tạo điều kiện để Hội Nông dâncác cấp tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân. Chủ tịch UBND cáccấp, Thủ trưởng các ngành khi triển khai các Dự án liên quan đến thu hồi đấtcủa nông dân và khi giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân có trách nhiệmmời các cấp Hội Nông dân tham gia tạo đồng thuận trong tổ chức thực hiện và đểổn định tình hình ở cơ sở.

-Tăng cường công tác thanh tra trách nhiệm trong tiếp dân và giải quyết khiếunại, tố cáo, kịp thời chấn chỉnh quản lý và xử lý nghiêm các trường hợp thiếutrách nhiệm trong công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

-Thực hiện nghiêm túc lịch tiếp công dân định kỳ theo đúng quy định của phápluật.

- Tổchức thực hiện nghiêm túc các kết luận của Lãnh đạo UBND tỉnh tại các buổi tiếpcông dân định kỳ; các vụ việc khiếu nại, tố cáo, đề nghị, phản ánh do Lãnh đạotỉnh giao và do Trụ sở Tiếp công dân tỉnh chuyển về để giải quyết theo thẩmquyền. Sau khi giải quyết phải báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

- Khicông dân tập trung khiếu nại, tố cáo đông người ở các cơ quan tỉnh và Trungương, yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã có công dân khiếu nại,tố cáo phân công Lãnh đạo và cán bộ có thẩm quyền phối hợp với các cơ quan chứcnăng của tỉnh bàn biện pháp giải quyết và đưa công dân về địa phương. Không đểcông dân tập trung gây mất an ninh, trật tự công cộng, nhất là trong thời giandiễn ra các sự kiện quan trọng của tỉnh và của đất nước.

-Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ tình hình tiếp công dân; giải quyết khiếu nại,tố cáo: tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng và hàng năm về Thanh tra tỉnh để tổng hợpbáo cáo UBND tỉnh.

2.Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Công an cáccấp làm tốt công tác nắm tình hình liên quan đến khiếu nại, tố cáo và chủ độngtham mưu cấp ủy đảng, chính quyền để giải quyết khiếu nại, tố cáo có hiệu quả,tích cực bảo vệ an ninh, trật tự, không để bị động bất ngờ, không để phần tửxấu lợi dụng khiếu nại, tố cáo làm phức tạp tình hình.

3.Giám đốc Sở Nội vụ phối hợp với Thanh tra tỉnh,Văn phòng UBND tỉnh kịp thời xem xét kiến nghị cấp thẩm quyền biểu dương khenthưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác tiếp dân, xử lý đơn vàgiải quyết khiếu nại, tố cáo; đồng thời, xử lý kỷ luật nghiêm minh theo quy địnhcủa pháp luật đối với tập thể, cá nhân đã được hướng dẫn nhắc nhở mà thiếu tráchnhiệm không thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời các quy định của pháp luật về tiếpcông dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo hoặc để xảy ra hậu quả nghiêm trọng gâythiệt hại lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức.

4.Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục phápluật về khiếu nại, tố cáo (Luật khiếu nại, Luật tố cáo và các Nghị định hướngdẫn thi hành) các quy định của pháp về khiếu nại tố cáo nhằm nâng cao nhận thứctrong cán bộ, công chức cũng như trong nhân dân để giảm bớt vụ việc khiếu nại,tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo không đúng quy định. Thông tin trên cácphương tiện thông tin đại chúng phải bảo đảm chính xác, khách quan, đúng phápluật.

5.Văn phòng UBND tỉnh:

-Tham mưu UBND tỉnh xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra, đôn đốccác sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện thành phố, thị xã trong công táctiếp công dân và xử lý đơn thư.

- Ràsoát, theo dõi, đôn đốc và tổng hợp kết quả thực hiện các kết luận của Lãnh đạoUBND tỉnh tại các buổi tiếp công dân định kỳ; các vụ việc khiếu nại, tố cáo, đềnghị, phản ánh do Lãnh đạo UBND tỉnh giao các đơn vị.

- Chỉđạo Trung tâm Thông tin tỉnh xây dựng chuyên mục tiếp công dân và giải quyếtkhiếu nại tố cáo trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

6.Thanh tra tỉnh:

-Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương thực hiện việc xem xét, giảiquyết chấm dứt khiếu nại hoặc chấm dứt thụ lý các vụ việc tồn đọng, kéo dàitheo Kế hoạch 1130/KH-TTCP ngày 10/5/2012. Đồng thời tiếp tục chỉ đạo thực hiệnrà soát các vụ việc tồn đọng khác và đẩy mạnh giải quyết các vụ việc mới phátsinh, hạn chế để phát sinh thêm các vụ việc quá hạn tồn đọng trong những nămtiếp theo.

-Tăng cường tham mưu UBND tỉnh tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác quản lýnhà nước về khiếu nại, tố cáo; tổ chức có hiệu quả công tác thanh tra tráchnhiệm và chấp hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo, thực hiện nghiêm chế độ báocáo về tình hình tiếp công dân và công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Chỉ đạo Thanh tracấp dưới chủ trì phối hợp cùng các ngành chức năng chủ động tham mưu với cấpuỷ, chính quyền các cấp, thường xuyên bám địa bàn, hướng dẫn nghiệp vụ giảiquyết các vụ việc từ khi mới phát sinh đơn để hạn chế phát sinh đơn thư vượtcấp và điểm nóng về khiếu nại, tố cáo.

-Chánh Thanh tra tỉnh có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc việcthực hiện Chỉ thị này, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo định kỳ về công tác giảiquyết khiếu nại, tố cáo theo quy định. Trường hợp cần thiết phải có báo cáonhanh, đột xuất đến UBND tỉnh để xử lý kịp thời.

Yêu cầu Thủ trưởng cácsở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thànhphố, thị xã thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (b/c);
- Thanh tra Chính phủ (b/c);
- TT.Tỉnh uỷ, TT.HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên;
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- MTTQVN tỉnh và các tổ chức đoàn thể;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- CVP và các PCVP. UBND tỉnh;
- Báo Thái Nguyên, Đài PTTH Thái Nguyên;
- Trung tâm thông tin;
- Lưu VT, TCD,NC .

CHỦ TỊCHDương Ngọc Long