UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/CT-UBND

Sơn La, ngày 31 tháng 10 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆNCÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Trong những năm qua, thực hiện Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề ánđơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn2007 - 2010; Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủvề kiểm soát thủ tục hành chính, Tổ công tác của UBND tỉnh thực hiện Đề án 30tại tỉnh Sơn La và Văn phòng UBND tỉnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; Vềcơ bản, thủ tục hành chính (sau đây viết tắt là TTHC) trong các lĩnh vực quảnlý nhà nước đã được đơn giản hóa và kiểm soát, bước đầu được người dân,cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận.

Trước yêu cầu nâng cao chất lượng xây dựng thểchế, gắn công tác xây dựng thể chế, theo dõi thi hành pháp luật với công táckiểm soát thủ tục hành chính, bảo đảm thực hiện quản lý nhà nước về kiểm soátthủ tục hành chính thống nhất, hiệu quả trên phạm vi cả nước, ngày 14 tháng 5năm 2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14tháng 5 năm 2013 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liênquan đến kiểm soát thủ tục hành chính (sau đây gọi tắt là Nghị định số48/2013/NĐ-CP ) Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp đã ban hành các văn bản hướngdẫn, tổ chức thực hiện công tác Kiểm soát TTHC; Để tổ chức thực hiện công tácKiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngànhthuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm:

a) Quán triệt đến các cơ quan, đơn vị trực thuộctổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản có liên quan tới công tác Kiểm soátTTHC:

- Nghị định số 48/2013/NĐ-CP về sửa đổi, bổsung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính.

- Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 05 tháng 7 năm 2013của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức thực hiện Nghị định số 48/2013/NĐ-CP vềsửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến kiểm soát TTHC (sau đây gọi tắt làChỉ thị số 15/CT-TTg).

- Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp.

- Quyết định số 945/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm2011, Chỉ thị số 1722/CT-TTg ngày 17 tháng 9 năm 2010, Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh chương trìnhtổng thể về cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020.

- Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng7 năm 2013 (Nghị quyết số 96/NQ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2013); Thông báo Kếtluận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị giao ban trực tuyến vềcông tác cải cách hành chính và cải cách chế độ công vụ, công chức (Thông báosố 305/TB-VPCP ngày 12 tháng 8 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ).

Các Văn bản số 4618/VBHN-BTP Văn bản số 4619/VBHN-BTP Văn bản số 4620/VBHN-BTP và Văn bản số 4621/VBHN-BTP ngày 12tháng 6 năm 2013 của Bộ Tư pháp về xác thực các văn bản hợp nhất có liên quantới công tác Kiểm soát TTHC.

(Các văn bản trên đã được đăng tải trên trangtin điện tử của Cục Kiểm soát TTHC - Bộ Tư pháp tại địa chỉ:WWW.thutuchanhchinh.vn).

b) Rà soát, kiện toàn hệ thống cán bộ đầu mốikiểm soát TTHC

Để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm soátTTHC tới các cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh, việc thiết lập và duy trì hệthống cán bộ đầu mối thực hiện công tác kiểm soát TTHC là cần thiết và có vịtrí, vai trò rất quan trọng.

- Căn cứ vào tình hình thực tế tại cơ quan, địaphương, Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện,thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn quyết định việc cử cán bộ đầu mối thựchiện kiểm soát thủ tục hành chính tại cơ quan, địa phương thuộc phạm vi chứcnăng quản lý và thông báo cho Sở Tư pháp (qua phòng Kiểm soát TTHC) theo dõi,tổng hợp chung.

- Cán bộ đầu mối kiểm soát TTHC tại các cơ quan,đơn vị thực hiện theo Điều 4 Nghị định số 48/2013/NĐ-CP và Nghị định quy địnhchức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế được hợpnhất tại Văn bản số 4618/VBHN-BTP ngày 12 tháng 6 năm 2013 của Bộ Tư pháp vềxác thực văn bản hợp nhất, Quyết định số 945/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2011của Thủ tướng Chính phủ:

+ Đối với các sở, ban, ngành thuộc UBND cấp tỉnhkhông (hoặc chưa) thành lập tổ chức pháp chế (trừ Sở Tư pháp), bố trí mỗi đơnvị tối thiểu từ 02 cán bộ đầu mối là lãnh đạo đơn vị và 01 lãnh đạo cấp phòngvà tương đương; Đối với các sở, ban, ngành đã thành lập phòng pháp chế, bố trítừ 02 cán bộ đầu mối là lãnh đạo đơn vị và 01 cán bộ lãnh đạo phòng pháp chế.

+ Đối với UBND cấp huyện: Bố trí ở mỗi đơn vịtối thiểu từ 02 cán bộ đầu mối là lãnh đạo Văn phòng UBND huyện và 01 lãnh đạophòng Tư pháp.

+ Đối với cấp xã bố trí 01 cán bộ đầu mối làCông chức Tư pháp cấp xã.

- Cán bộ đầu mối có trách nhiệm tham mưu với Thủtrưởng đơn vị trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động cải cách hành chínhvà kiểm soát TTHC tại đơn vị; đồng thời phối hợp với các bộ phận có liên quancủa đơn vị tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ kiểm soát TTHC theo quyđịnh của pháp luật.

c) Bảo đảm kinh phí thực hiện Kiểm soát TTHC

Căn cứ quy định của Bộ Tài chính về việc hướngdẫn lập, quản lý và sử dụng kinh phí cho hoạt động kiểm soát thủ tục hànhchính, Nghị quyết số 39/2012/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2012 của HĐND tỉnhSơn La về quy định mức chi thực hiện các hoạt động Kiểm soát TTHC trên địa bàntỉnh Sơn La, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, UBND xã, phường,thị trấn có trách nhiệm bố trí đủ và kịp thời kinh phí cho hoạt động kiểm soátthủ tục hành chính.

d) Chế độ thông tin báo cáo

Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo,định kỳ 6 tháng, hàng năm báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) tình hình thựchiện công tác kiểm soát TTHC và thực hiện TTHC trước ngày 15 tháng 6 và ngày 15tháng 12 hàng năm để tổng hợp báo cáo tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh và Bộ Tưpháp.

2. Giao Sở Tư pháp

a) Tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý nhànước về công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh.

b) Giao Giám đốc sở Tư pháp chủ trì và chỉđạo, xây dựng dự thảo, trình UBND tỉnh ban hành trong Quý IV năm 2013 các nộidung:

- Quyết định ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lýphản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàntỉnh Sơn La.

- Quyết định về việc ban hành Quy chế phối hợptrong việc công bố, công khai minh bạch TTHC.

- Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Quy chếsoạn thảo và ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Sơn La.

- Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung chức năng,nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Sơn La.

Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch UBND cáchuyện, thành phố nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện. Giám đốc Sở Tư phápgiúp UBND tỉnh kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện Chỉ thị này./.

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND (b/c);
- Thường trực UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Cổng TTĐT tỉnh, đăng Công báo;
- Lưu: VT, NC (50b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Toa