ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/CT-UBND

Thanh Hóa, ngày 27 tháng 08 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀ NHIỆM VỤ TRỌNGTÂM NĂM HỌC 2013 - 2014

Để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2013-2014, tiếp tục đưa sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh nhà phát triển vững chắc,Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, các Sở, ban, ngành,đoàn thể; các huyện, thị xã, thành phố và cán bộ, giáo viên, học sinh, sinhviên ngành Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụtrọng tâm sau:

1. Về công tác quản lý giáo dục

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dụctheo Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, Kết luận số 51-KL/TW ngày29/10/2012 của Ban chấp hành Trung ương Đảng và Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày22/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục vàđào tạo gắn với việc tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển giáo dụcở các địa phương; tập trung thực hiện Chương trình hành động của ngành Giáo dụctriển khai Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1268/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thanh Hóa về thực hiện Nghị định 115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010của Chính phủ; Thông tư số 47/2011/TT-BGDĐT-BNV của liên Bộ Giáo dục và Đàotạo, Bộ Nội vụ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát các điều kiện đảmbảo chất lượng; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ tại các cơ sở giáodục đào tạo, xử lý nghiêm các vi phạm gắn với việc xem xét trách nhiệm quản lývà danh hiệu thi đua của tập thể, cá nhân Thủ trưởng cơ sở giáo dục để xảy racác tiêu cực và thông báo công khai trước công luận.

- Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đầu tưcơ sở vật chất, mua sắm thiết bị và tổ chức các hoạt động giáo dục; tăng cườngcông tác quản lý, thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm minh, kịp thời tập thể,cá nhân vi phạm.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong côngtác quản lý, tổ chức hội nghị, hội thảo của các cơ quan quản lý giáo dục, cáccơ sở giáo dục.

- Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác phổbiến, giáo dục pháp luật trong các nhà trường.

2. Về tổ chức hoạt động giáo dục

2.1. Nhiệm vụ chung của các cấp học, bậc học

- Tiếp tục triển khai học tập và làm theo tấm gươngđạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc thiết thực kỷ niệm 45 năm ngày Bác Hồ gửi bứcthư cuối cùng cho ngành Giáo dục (15/10/1968-15/10/2013) Đưa nội dung cáccuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”,“Hai không” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinhtích cực” thành hoạt động thường xuyên của ngành.

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày05/12/2011 của Bộ Chính trị về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cốkết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, nâng cao chất lượng giáodục phổ cập. Thực hiện tốt phân luồng sau trung học cơ sở và liên thông giữacác chương trình giáo dục, cấp học và trình độ đào tạo; đa dạng hóa phương thứchọc tập đáp ứng nhu cầu nâng cao hiểu biết và tạo cơ hội học tập suốt đời chongười dân.

- Đặc biệt chú trọng vấn đề chất lượng giáo dục ởcác cấp học và đối với giáo dục dân tộc, giáo dục vùng khó khăn. Tăng cườngcông tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, giáo dục thể chất, chăm sócsức khoẻ và giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh.

- Tiếp tục triển khai tự đánh giá và đánh giá ngoàicác cơ sở giáo dục, công nhận các cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn chất lượng.

- Đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ đào tạo và bồidưỡng giáo viên, đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, xâydựng các chương trình dạy học dựa theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng choViệt Nam để thực hiện có hiệu quả Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thốnggiáo dục quốc dân giai đoạn 2008- 2020.

- Thực hiện đầy đủ và kịp thời các chế độ, chínhsách ưu đãi đối với học sinh diện chính sách xã hội, học sinh ở miền núi, vùngkinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

- Tăng cường công tác thông tin, truyền thông vềcác hoạt động giáo dục; đổi mới công tác thi đua, khen thưởng gắn với hiệu quảtổ chức các hoạt động giáo dục.

- Triển khai có hiệu quả đề án “Nâng cao chất lượnggiáo dục - đào tạo miền núi Thanh Hóa đến năm 2020”; Kế hoạch củng cố và pháttriển hệ thống các trường DTNT Thanh Hóa giai đoạn 2011-2015 và Đề án thành lậptrường THPTDTNT số

2 Thanh Hóa, đáp ứng yêu cầu về học tập của nhândân các dân tộc miền núi trong tỉnh.

2.2. Giáo dục mầm non

- Củng cố, mở rộng mạng lưới cơ sở giáo dục mầm nonphù hợp với tình hình thực tiễn của từng địa phương trong tỉnh, tăng tỷ lệ huyđộng trẻ đến trường học 2 buổi/ngày. Tăng cường đầu tư xây dựng trường mầm nonđạt chuẩn quốc gia; tăng cường hiệu quả quản lý các cơ sở giáo dục mầm nonngoài công lập.

- Tập trung nâng cao chất lượng chăm sóc và giáodục trẻ nhà trẻ và mẫu giáo, chuẩn bị tiếng Việt cho trẻ mẫu giáo vùng dân tộcthiểu số, hỗ trợ thực hiện chương trình giáo dục mầm non ở các vùng khó khăn,phấn đấu 100% các trường thực hiện Chương trình giáo dục mầm non.

- Ưu tiên các nguồn lực thực hiện phổ cập giáo dụcmầm non cho trẻ 5 tuổi đảm bảo chất lượng; phấn đấu đến tháng 7/2014 đề nghị BộGiáo dục và Đào tạo công nhận tỉnh Thanh Hóa hoàn thành phổ cập giáo dục mầmnon trẻ em 5 tuổi.

2.3. Giáo dục phổ thông

- Đẩy nhanh việc chuẩn bị các điều kiện cụ thể đểtriển khai đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp dạy và học, phương thứcthi, kiểm tra, đánh giá nhằm tạo ra sự chuyển biến tích cực, rõ nét về chấtlượng và hiệu quả hoạt động giáo dục phổ thông.

- Tiếp tục triển khai mô hình trường học mới ViệtNam (VNEN), nhân rộng mô hình này theo các mức độ khác nhau phù hợp với điềukiện của địa phương; thực hiện Đề án "Triển khai phương pháp Bàn tay nặnbột ở trường phổ thông giai đoạn 2011- 2015"; áp dụng dạy học tiếng Việtlớp 1 theo tài liệu Công nghệ giáo dục; đẩy mạnh tổ chức dạy học 2 buổi/ngày ởcấp tiểu học theo điều kiện của địa phương.

- Tiếp tục chỉ đạo điều chỉnh nội dung dạy học theohướng tinh giản; xây dựng và triển khai dạy học các chủ đề tích hợp liên môn;tăng cường các hoạt động nhằm giúp học sinh vận dụng tốt kiến thức đã học vàogiải quyết các vấn đề thực tiễn; phát động sâu rộng cuộc thi khoa học kỹ thuậtdành cho học sinh trung học; Tăng cường công tác tư vấn hướng nghiệp trong cáctrường trung học.

Tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn cho họcsinh; phòng chống tội phạm, bạo lực, tệ nạn xã hội trong trường học.

2.4. Giáo dục thường xuyên

- Tiếp tục chỉ đạo các địa phương, các đơn vị tăngcường công tác tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa của việc học tập suốt đời, xâydựng xã hội học tập; củng cố mô hình hoạt động của trung tâm giáo dục thườngxuyên và trung tâm học tập cộng đồng; dạy văn hóa kết hợp với dạy nghề và hướngnghiệp; tổ chức dạy nghề cho lao động nông thôn tại trung tâm giáo dục thường xuyên;triển khai thực hiện có hiệu quả đề án “Xây dựng xã hội học tập tỉnh Thanh Hóađến năm 2020”;

- Củng cố mô hình hoạt động trung tâm giáo dụcthường xuyên cấp huyện theo hướng mỗi trung tâm thực hiện nhiều nhiệm vụ: Giáodục thường xuyên, hướng nghiệp, dạy nghề; mỏ rộng dạy văn hóa kết hợp với dạynghề; củng cố hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng đáp ứng nhu cầu học tậpsuốt đời của nhân dân trong tỉnh; kết hợp trung tâm học tập cộng đồng với trungtâm văn hóa - thể thao xã nhằm giúp trung tâm hoạt động có hiệu quả và pháttriển bền vững.

- Thực hiện kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiếnthức, kỹ năng đối với Chương trình GDTX cấp THPT; thực hiện chương trình xoá mùchữ, giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ và chương trình GDTX về tiếng Anh thựchành;

2.5. Giáo dục chuyên nghiệp

- Tiếp tục mở rộng quy mô, đa dạng hóa các ngànhnghề đào tạo, các hình thức đào tạo gắn với bảo đảm chất lượng đào tạo, phù hợpvới khả năng cung ứng nhân lực của cơ sở đào tạo và quy hoạch phát triển nhânlực của tỉnh. Đổi mới chương trình đào tạo, phương pháp đào tạo và đánh giá kếtquả học tập của người học. Đẩy mạnh đào tạo theo nhu cầu xã hội, hợp tác vớidoanh nghiệp và hợp tác quốc tế trong giáo dục nghề nghiệp.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối vớicác hoạt động thành lập và cho phép trường trung cấp chuyên nghiệp hoạt độnggiáo dục, thực hiện quy chế đào tạo, mở ngành đào tạo, liên kết đào tạo và xácđịnh chỉ tiêu tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp. Tiếp tục xử lý nghiêm vi phạmtrong hoạt động liên kết đào tạo; phát hiện, chấn chỉnh, xử lý kịp thời đểkhông xảy ra vi phạm mới trong năm học 2013- 2014 về liên kết đào tạo trên địabàn toàn tỉnh.

3. Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lýgiáo dục

- Thực hiện quy hoạch phát triển đội ngũ nhà giáovà cán bộ quản lý giáo dục; tập trung giải quyết tình trạng thừa thiếu giáoviên trong tỉnh;

- Nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng nâng caotrình độ chuyên môn, nghiệp cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viênngành Giáo dục đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong giai đoạn hiện nay và phù hợpvới tình thực tế của địa phương. Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra côngtác đánh giá giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở theo chuẩn cán bộ quản lý, giáoviên đã được Nhà nước ban hành.

- Tiếp tục thực hiện Đề án “Đào tạo giáo viên giáodục quốc phòng - an ninh cho các trường trung học phổ thông, trung cấp chuyênnghiệp và trung cấp nghề giai đoạn 2010-2016”.

- Thực hiện đầy đủ và kịp thời các chế độ, chínhsách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đặc biệt là đối với nhà giáo,cán bộ quản lý giáo dục công tác ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng kinhtế - xã hội đặc biệt khó khăn và hỗ trợ bảo hiểm xã hội cho giáo viên mầm non.

4. Công tác kế hoạch, tài chính và tăng cường cơsở vật chất

- Triển khai và thực hiện có hiệu quả chương trìnhmục tiêu quốc gia; các dự án, đề án đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt; sửdụng và quản lý có hiệu quả các nguồn đầu tư cho giáo dục kết hợp với đẩy mạnhcông tác xã hội hóa giáo dục.

- Rà soát, quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dụcphù hợp với quy hoạch của ngành trong phạm vi toàn tỉnh. Đặc biệt là khu vực 11huyện miền núi và vùng bãi ngang ven biển.

- Đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường học đạt chuẩnQuốc gia; tiếp tục thực hiện Đề án phát triển trường THPT Chuyên Lam Sơn đếnnăm 2020; tăng cường công tác sử dụng và bảo quản hiệu quả thiết bị trường học,thư viện trường học.

Để tổ chức tốt các nhiệm vụ trọng tâm trên, Chủtịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện, thị, thành phố cóNghị quyết về phát triển giáo dục và đào tạo, Chỉ thị về nhiệm vụ trọng tâm nămhọc 2013-2014 phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương. Ngành Giáo dụcvà Đào tạo chủ động phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban, ngành, đoàn thể tạo điềukiện thuận lợi thực hiện tốt nhiệm vụ năm học; chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc cácphòng GD&ĐT, các cơ sở giáo dục trực thuộc thực hiện tốt nhiệm vụ năm học; kịpthời báo cáo, phản ánh tình hình, đề xuất các giải pháp chỉ đạo giải quyết nhữngvấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện.

Chỉ thị này được phổ biến tới cán bộ, công chức,viên chức ở các cấp quản lý giáo dục, nhà giáo ở các cơ sở giáo dục mầm non,giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp để quán triệtvà thực hiện./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vương Văn Việt