UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/CT-UBND

Vĩnh Long, ngày 21 tháng 10 năm 2014

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC CHẤN CHỈNH TÌNH TRẠNG LẠM DỤNG YÊU CẦU NỘP BẢN SAOCÓ CHỨNG THỰC ĐỐI VỚI CÁC LOẠI GIẤY TỜ, VĂN BẢN KHI THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNHCHÍNH

Theo quy địnhtại Điều 6 Nghị định số 79/2007/NĐ-CP : “1. Cơ quan, tổ chức tiếp nhận bản saođược cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính không được yêu cầuxuất trình bản chính để đối chiếu. 2. Cơ quan, tổ chức tiếp nhận bản sao khôngcó chứng thực có quyền yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu. Người đốichiếu phải ký xác nhận vào bản sao và chịu trách nhiệm về tính chính xác củabản sao so với bản chính". Thực hiện quy định này, một số cơ quan có thẩmquyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến thủ tục hành chínhđã quy định theo hướng cá nhân, tổ chức có quyền lựa chọn việc nộp bản sao từsổ gốc, bản sao có chứng thực hoặc nộp bản sao không có chứng thực xuất trìnhkèm bản chính để đối chiếu.

Tuy nhiên,trên thực tế, đa số các cá nhân, tổ chức vẫn phải nộp bản sao có chứng thực.Chính vì vậy, nhu cầu chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản của cánhân, tổ chức ngày càng gia tăng, từ đó dẫn đến tình trạng sử dụng bản sao cóchứng thực đã vượt quá sự cần thiết và trở thành hiện tượng “lạm dụng" bảnsao có chứng thực. Qua tổng kết công tác chứng thực từ năm 2007 đến nay chothấy, mỗi năm, UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh đã thực hiện chứng thựchàng trăm nghìn bản sao. Việc làm này không những gây phiền hà, tốn kém chongười dân, lãng phí cho xã hội mà còn tạo nên áp lực, quá tải đối với UBND cấphuyện, cấp xã trong công tác chứng thực.

Thực hiện Chỉthị số 17/CT-TTg ngày 20/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh tìnhtrạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khithực hiện thủ tục hành chính, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị:

1. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Tư pháp, Báo Vĩnh Long,Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các cơ quan thông tin truyền thông thườngxuyên tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng các nộidung, ý nghĩa của Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 20/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ;quán triệt thực hiện nghiêm túc nội dung của chỉ thị trong quá trình xây dựngvăn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính.

2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quán triệt cho toàn thể cán bộ, côngchức, viên chức thực hiện nghiêm túc quy định tại Điều 6 Nghị định số79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứngthực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trong quá trình xây dựng văn bảnquy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính.

3. Sở Nội vụ phối hợp với Sở Tư pháp tăng cường kiểm tra công tác tổchức thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của bộ phận “một cửa","một cửa liên thông” tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, chấnchỉnh kịp thời tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực giấy tờ,văn bản trái với quy định tại Điều 6, Nghị định số 79/2007/NĐ-CP .

- Thực hiện việc rà soát và tăng cường bồi dưỡng, nâng cao trình độchuyên môn cho đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận "mộtcửa", "một cửa liên thông" ở các đơn vị, địa phương để bố trícán bộ có năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu.

4. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức rà soátcác văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính trái vớiĐiều 6 Nghị định số 79/2007/NĐ-CP để sửa đổi, bổ sung hoặc kiến nghị sửa đổi,bổ sung hoặc ban hành văn bản mới thay thế theo thẩm quyền cho phù hợp. Tổ chứctổng kết, đánh giá tình hình triển khai, tham mưu UBND tỉnh báo cáo kết quảtriển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 20/6/2014 của Thủ tướng Chínhphủ trên phạm vi toàn tỉnh gửi Bộ Tư pháp đúng thời gian quy định.

- Gắn kết chặt chẽ công tác kiểm soát thủ tục hành chính trong quá trìnhthẩm định văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo các văn bản quy phạm pháp luật cónội dung quy định về thủ tục hành chính được ban hành phù hợp với quy định tạiĐiều 6 Nghị định số 79/2007/NĐ-CP .

Thủ trưởng cácsở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện nghiêm túc triển khai thực hiệnChỉ thị này. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, báocáo Chủ tịch UBND tỉnh để kịp thời chỉ đạo giải quyết.

Chỉ thị này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày ký ./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trương Văn Sáu