ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/CT-UBND

Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2014

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG HẠN HÁN, ĐỐI PHÓ VỚI ẢNHHƯỞNG CỦA El TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Theo nhận định củaTrung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trungương, trong những tháng cuối năm 2014 hiện tượng El Nino có khả năng phát triểnvà tiếp diễn đến các tháng đầu năm 2015, mùa mưa ở các khu vực kết thúc sớm.Lượng mưa các tháng tới có khả năng thiếu hụt so với TBNN cùng thời kỳ, ảnhhưởng đến việc cấp nước phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2014-2015.

Để chủ động khắcphục hạn hán, hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra, đảm bảo đủ nước cho câytrồng vụ Đông Xuân 2014-2015 và sinh hoạt của nhân dân, thực hiện Chỉ thị số 7071/CT-BNN-TCTL ngày 03/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn về việc tăng cường công tác phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn, đối phóvới ảnh hưởng của El Nino, Chủ tịchỦy bannhân dân Thành phố yêu cầu Giám đốc các Sở, thủ trưởng các ngành liên quan, Chủtịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thịxã, Tổng Giám đốc các doanh nghiệp thủy lợi tập trung chỉ đạo, thực hiện một sốnội dung sau:

1. Thường xuyêncập nhật diễn biến thời tiết, nguồn nước và tình hình thực tiễn để xây dựng sớmphương án cấp nước phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2014-2015 trên địa bàn thuộcđịa phương, đơn vị mình quản lý; chủ động trữ nước ở các sông, suối, hồ chứa,ao, đầm, vùng trũng và các công trình thủylợi; quản lý chặt chẽ và sử dụng tiết kiệm nước, đặc biệt là lượng nước trữ ởcác hồ chứa (hồ Đồng Mô-Ngải Sơn, hồ Suối Hai, hồ Đồng Sương, hồ Văn Sơn, hồMiễu, hồ Quan Sơn, hồ Đồng Đò ...); thường xuyên kiểm tra, đánh giá cân đốinguồn nước các hồ chứa để đảm bảo cấp nước suốt vụ Xuân 2015.

Chủ động vận hànhcác công trình lấy nước tưới ven sông Đà, sông Hồng, sông Nhuệ, sông Đuống ...nhằm khai thác triệt để nguồn nước sông Hồng khi các hồ thủy điện xả nước để phục vụ sản xuất vụ Xuân và bổ sung nguồn nước vào sông Tích, sông Đáy,sông Nhuệ; đồng thời bơm trữ nước vào các kênh tiêu, ao, hồ, đầm, sông cụt vùngtrũng tạo nguồn nước cho các máy bơm dã chiến hoạt động chống hạn.

2. Đẩy nhanh tiếnđộ xây dựng cơ bản, đặc biệt là các hạng mục công trình chống hạn. Tổ chức nạovét các cửa dẫn nước, bể hút trạm bơm đầu mối, hệ thống kênh mương và thủy lợi nội đồng; sửa chữa các cống lấy nước,trạm bơm tưới, phải điều tiết, không để rò rỉ, thất thoát nước, đảm bảo đủ điều kiện đưa nước thông suốt từ đầu mốiđến mặt ruộng; chuẩn bị các phương tiện,công cụ bơm tát dã chiến, thủ công để hỗ trợ cấp nước phòng, chống hạn khi cầnthiết.

3. Xây dựng kếhoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2014-2015 hợp lý, bố trí diện tích và cơ cấu, thờivụ gieo trồng phù hợp với năng lực nguồnnước hiện tại. Đối với những diện tích trồng lúa nước không đảm bảo đủ nướctưới suốt vụ, chỉ đạo chuyển sang cây trồng cạn sử dụng ít nước để đảm bảo hiệuquả sản xuất.

4. Đối với vùngcao hạn, vùng khó khăn thường xảy ra thiếu nước sinh hoạt trong mùa khô, phảichủ động xây dựng phương án và giải pháp cấp nước, không để xảy ra thiếu nướcsinh hoạt ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân.

5. Tổng Công tyĐiện lực thành phố Hà Nội chủ động phối hợp với các địa phương, đơn vị xây dựngphương án cấp điện hợp lý, ưu tiên đảm bảo nguồn điện ổn định cho các trạm bơmtưới hiện có và trạm bơm dã chiến. Đặc biệt là các trạm bơm đầu mối lớn như:Sơn Đà, Trung Hà (Ba Vì); Phù Sa (Sơn Tây); Bá Giang (Đan Phượng); Hồng Vân(Thường Tín); La Khê (Hà Đông); Cao Bộ, Cao Xuân Dương (Thanh Oai); Thụy Phú(Phú Xuyên); Thanh Điềm (Mê Linh); Ấp Bắc (Đông Anh).

6. Các cơ quanthông tin đại chúng, Báo Hà Nội mới, Báo Kinh tế và Đô thị, Đài Phát thanh vàTruyền hình Hà Nội thường xuyên tuyên truyền và phổ biến kịp thời các nội dungthông tin về công tác phòng, chống hạn; biểu dương những địa phương, đơn vị làmtốt công tác chống hạn, khuyến khích các cơ sở chủ động và có những sáng kiếntrong công tác chống hạn mang lại hiệu quả cao.

7. Sở Tài chínhchủ động phối hợp với các Sở, ngành liên quan thống nhất đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố hỗ trợ nguồn lực, bố tríkinh phí để triển khai kịp thời, hiệu quả các biện pháp chống hạn.

8. Sở Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo và tổng hợp việcxây dựng phương án phòng, chống hạn trên địa bàn Thànhphố; hướng dẫn các đơn vị chuyên môn lập lịch cấp nước, kế hoạch vậnhành của từng hệ thống thủy lợi; thựchiện các biện pháp tưới nước tiết kiệm, phù hợpvới nguồn nước và sản xuất của từng địa phương;tổng hợp toàn diện tình hình, thường xuyên báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

9. Các sở, ban,ngành theo chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm phối hợp với Sở Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu Ủy bannhân dân Thành phố chỉ đạo, giải quyết các khó khăn để thực hiện tốt công tácphòng, chống hạn, bảo đảm sản xuất vụ Đông Xuân 2014-2015./.

Nơi nhận:
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
- Thường trực: Thành ủy, HĐND Thành phố,
- Chủ tịch UBND Thành phố (để b/c);
- Tổng cục Thủy lợi;
- Các Sở, ngành: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, TCT Điện lực TPHN;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- Báo Hà Nội mới, Kinh tế đô thị, Đài PTTH Hà Nội;
- Các doanh nghiệp thủy lợi;
- VPUB: CVP, PCVP N.N.Sơn, TH, NNNT;
- Lưu: VT, NNNTHuy.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Xuân Việt