ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/CT-UBND

Quảng Bình, ngày 30 tháng 10 năm 2014

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XUẤT BẢN, IN, PHÁT HÀNH XUẤT BẢN PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH

Thời gian qua, hoạt động xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh phát triển nhanh cả về quy mô và chất lượng. Nhiều cơ sở in đầu tư công nghệ hiện đại, in được các sản phẩm với số lượng lớn, chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu in ấn trên địa bàn, góp phần quan trọng trong công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, khai thác thông tin, nâng cao dân trí cho mọi tầng lớp nhân dân.

Tuy nhiên, hoạt động xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh còn có những hạn chế như một số cơ sở in không đủ điều kiện hoạt động, không lập sổ ghi chép hoặc ghi không đầy đủ; in và gia công sau in không theo quy định; cơ sở phát hành phổ biến một số ấn phẩm chưa được phép lưu hành; mạng lưới phát hành chưa đến được vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó, sự phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong công tác quản lý hoạt động xuất bản còn thiếu đồng bộ, chặt chẽ.

Để tăng cường công tác quản lý nhà nước và nâng cao chất lượng toàn diện hoạt động xuất bản, in, phát hành trên địa bàn, UBND tỉnh yêu cầu:

1. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về hoạt động xuất bản, in và phát hành. Kịp thời triển khai Luật Xuất bản, Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản, Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động xuất bản, in, phát hành, kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo Quy định tại Nghị định số 159/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí, xuất bản.

- Triển khai thực hiện Quy hoạch báo chí, xuất bản, in, phát hành tỉnh Quảng Bình đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 sau khi được UBND tỉnh phê duyệt; tổ chức triển khai quy hoạch có hiệu quả, phù hợp và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Tư pháp, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, Bưu điện tỉnh và các cơ quan có liên quan triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam 21/4 trên địa bàn tỉnh.

- Quản lý chặt chẽ việc sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu; các hoạt động phát hành xuất bản phẩm trên mạng thông tin máy tính; quản lý khai báo và hoạt động của cơ sở dịch vụ photocopy theo quy định của Luật Xuất bản, Nghị định số 60/2014/NĐ-CP .

- Tăng cường công tác lưu chiểu nhằm kịp thời phát hiện những sai sót trong công tác xuất bản. Thực hiện việc cấp, cấp lại, cấp đổi, thu hồi các loại giấy phép, giấy xác nhận và quản lý hoạt động của cơ sở in, phát hành theo quy định.

- Hướng dẫn Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố rà soát, thống kê quản lý chặt chẽ các cơ sở in, photocopy, các cơ sở bán, cho thuê xuất bản phẩm tại địa phương; tăng cường quản lý xuất bản phẩm lưu hành trên thị trường, đặc biệt sách giả, sách in lậu, sách in nối bản; kịp thời thông báo cho các cơ sở kinh doanh xuất bản phẩm về những ấn phẩm không được phép lưu hành để thực hiện quản lý theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý và chủ các cơ sở in, phát hành nhằm kịp thời hướng dẫn và triển khai thực hiện các văn bản pháp luật mới ban hành.

2. Công an tỉnh

- Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an các huyện, thị xã, thành phố rà soát, thu thập thông tin, dữ liệu về cơ sở in và phát hành trên địa bàn; tiến hành kiểm tra, thực hiện cấp mới, cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đối với hoạt động in theo quy định tại Nghị định 72/2009/NĐ-CP ngày 03/9/2009 của Chính phủ và Thông tư số 33/2010/TT-BCA ngày 05/10/2010 của Bộ Công an quy định điều kiện về an ninh trật tự đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan có liên quan thực hiện tốt các biện pháp quản lý, phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn những hành vi vi phạm trên lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm; định hướng cho các doanh nghiệp, cá nhân tham gia hoạt động xuất bản, in, phát hành tự giác thực hiện các quy định của pháp luật.

- Phối hợp với Đội Liên ngành phòng, chống in lậu tỉnh tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động in, photocoppy, phát hành xuất bản phẩm; điều tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật Xuất bản.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông trong việc cung cấp thông tin về cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động in, phát hành xuất bản phẩm để thuận tiện trong công tác quản lý và thực hiện tốt chức năng hậu kiểm đối với loại hình kinh doanh này.

4. Sở Công thương

Chỉ đạo Chi cục quản lý thị trường tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan chủ động kiểm soát thị trường, nắm bắt thông tin về hoạt động in lậu, phát hành xuất bản phẩm lậu, tham gia tích cực các hoạt động của Đội Liên ngành phòng, chống in lậu tỉnh.

5. Cục Hải quan tỉnh

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trong công tác thẩm định, kiểm tra xuất bản phẩm nhập khẩu vào địa bàn tỉnh theo quy định.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép xuất bản phẩm; kiểm tra đối với hàng hóa là xuất bản phẩm xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định của pháp luật.

6. Báo Quảng Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Bình

Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong nhân dân các quy định của pháp luật về hoạt động xuất bản; tăng cường đăng tải các bài viết, chuyên mục, phóng sự nêu gương các tập thể, cá nhân chấp hành tốt các quy định của pháp luật trong hoạt động xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm; đấu tranh, phê phán các hành vi tiêu cực; tuyên truyền công tác phòng, chống in lậu nhằm tác động mạnh mẽ đến nhận thức của nhân dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật.

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hoạt động xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm; thường xuyên kiểm tra hoạt động của các cơ sở in, photocopy, phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn, xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện việc quản lý khai báo và hoạt động của các cơ sở dịch vụ photocopy trên địa bàn theo quy định tại Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in.

Yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung của Chỉ thị này. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Thông tin và Truyền thông) để xem xét, chỉ đạo./.

Nơi nhận:
- Bộ TT&TT (b/c);
- TT HĐND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, TP, thị xã;
- Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh;
- Trung tâm TH-CB;
- LĐ VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, VX.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Tiến Hoàng