UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/CT-UBND

Bình Định, ngày 08 tháng 9 năm 2014

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC XÂY DỰNGKẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2016 - 2020

Thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 05/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ vềviệc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, UBND tỉnhyêu cầu các Sở, ban, ngành trực thuộctỉnh,các cơ quan khác ở tỉnh, Ủy ban nhân dâncác huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh (sau đây gọitắt các Sở, ngành, huyện) triển khaixây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 - 2020theo quy định của Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và các quy định dưới đây:

I. NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5NĂM 2016 - 2020

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội5 năm 2016 - 2020 phải được xây dựng trên cơ sởđánh giá đúng tình hình và kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xãhội giai đoạn 2011 - 2015, các Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và dự báo tìnhhình thế giới, trong nước và của tỉnh; từ đó xác định mục tiêu, định hướng pháttriển của kế hoạch 5 năm 2016 - 2020. Nhữngnội dung chủ yếu của báo cáo Kế hoạch pháttriển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 gồm:

1. Đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5năm 2011 - 2015

a. Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND cáccấp về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015, trong đó làm rõcác kết quả đạt được so với mục tiêu, chỉ tiêu và các định hướng phát triển đềra, các khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện kế hoạch.

b. Kết quả thực hiện chủ trương, chính sách lớn trong tái cơ cấukinh tế. Tập trung đánh giá kết quả xây dựng hệ thống pháp lý, các đề án tái cơcấu nền kinh tế, tái cơ cấu các ngành, lĩnh vực; quá trình và kết quả thực hiệntái cơ cấu trên 3 lĩnh vực: tái cơ cấu đầu tư, tái cơ cấu doanh nghiệp, tái cơcấu thị trường tài chính. Đồng thời, phải có đánh giá tái cơ cấu trong nội Sởngành, lĩnh vực, nhất là trong nông nghiệp, công nghiệp chế biến, xuất khẩu,dịch vụ chất lượng cao,... Trong mỗi lĩnhvực nói trên, cần nêu bật được các chủ trương định hướng, chương trình kế hoạchtái cơ cấu, những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân đểrút kinh nghiệm cho giai đoạn tới.

c. Tình hình và kết quả thực hiện 3 khâu đột phá lớn về hoàn thiệnthể chế kinh tế thị trường định hướng xãhội chủ nghĩa; phát triển nguồn nhân lực và xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng. Trongđó cần làm rõ những kết quả đạt được sovới mục tiêu kế hoạch đề ra. Đặc biệt cầnphân tích sâu các nguyên nhân khách quan và chủ quan của các hạn chế, yếu kémtrong triển khai thực hiện các đột phá trong các ngành, các cấp.

d. Tình hình và kết quả thực hiện các cân đối thu chi ngân sách nhànước; xuất nhập khẩu; quản lý nợ công, nợ chính quyền địa phương. Tình hình huyđộng và sử dụng các nguồn vốn đầu tư phát triển và cơ cấu các nguồn vốn đầu tư.

đ. Những kết quả về phát triển và đổi mới giáo dục - đào tạo, khoahọc - công nghệ đáp ứng yêu cầu phát triển đấtnước; bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, y tế, thông tin, văn hóa, thểdục thể thao, bảo vệ trẻ em, phát triển thanh niên, chăm sóc người có công vàbình đẳng giới; thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng,... quản lýtài nguyên, môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

e. Đánh giá về thực hiện các nhiệm vụ củng cố quốc phòng, an ninh,bảo vệ chủ quyền quốc gia; bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội;các kết quả về công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

g. Đánh giá về hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; công tác phòng,chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí,...

2. Kế hoạchphát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 xây dựng trong bốicảnh kinh tế cả nước có dấu hiệu phục hồinhưng cũng còn nhiều khó khăn, thách thức; đặc biệt các diễn biến ở biển Đôngcó thể có tác động ảnh hưởng tới phát triển kinh tế đất nước. Đối với tỉnh ta,ngoài việc lũ lụt, hạn hán thường xuyên xảy ra trên diện rộng, hoạt động sảnxuất kinh doanh của các doanh nghiệp tiếp tục gặp khó khăn do thiếu vốn, thiếunguyên liệu, hàng hóa tiêu thụ. Những kết quả bước đầu của tái cơ cấu nền kinhtế tạo ra những chuyển biến mới đối với sựphát triển của tỉnh. Sự ổn định về chínhtrị - xã hội là nền tảng vững chắc cho sự pháttriển.

a. Mục tiêu tổng quát Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 -2020

Góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩmô, kiểm soát lạm phát, đi đôi với đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng, bảo đảm chonền kinh tế phát triển bền vững; phấn đấu đến năm 2020 tỉnh ta cơ bản trở thànhtỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại. Nâng cao đời sống vật chất, văn hóa vàtinh thần của nhân dân. Tăng cường công tác bảo vệ tài nguyên môi trường và chủđộng ứng phó với biến đổi khí hậu. Góp phần giữ vững độc lập, chủ quyền quốcgia. Bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Củng cố và mở rộngcác quan hệ đối ngoại, đẩy mạnh hội nhập và hợptác quốc tế, nâng cao vị thế của Bình Định trongkhu vực và cả nước.

b. Định hướng phát triển và các nhiệm vụ chủ yếu:

- Phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân 5 năm 2016 - 2020tăng 7,5 - 8%/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân khoảng 2%/năm.

- Thực hiện có hiệu quả Đề án tổng thểtái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình phát triển theo hướng nâng caochất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Đẩy mạnh chuyển dịch cơcấu kinh tế, cơ cấu ngành, lĩnh vực, cơ cấu lao động theo hướng công nghiệphóa, hiện đại hóa.

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá trong Chiến lược phát triển kinhtế xã hội 10 năm 2011 - 2020 về: (i) Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trọng tâm là tạo lậpmôi trường cạnh tranh bình đẳng và cải cách hành chính; (ii) Phát triển nhanhnguồn nhân lực, nhất nguồn nhân lựcchất lượng cao, tập trung vào việc đổimới căn bản và toàn diện nền giáo dục quốc dân; gắn kết chặt chẽ phát triển nguồn nhân lực với phát triển và ứng dụngkhoa học, công nghệ; (iii) Xây dựng hệ thốngkết cấu hạ tầng đồng bộ, với một số công trình hiện đại, tập trung vào hệ thốnggiao thông và hạ tầng đô thị lớn.

- Tiếp tục đổi mới, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo mọi điềukiện thuận lợi để phát triển các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế,nhất là khu vực doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,kinh tế hợp tác, doanh nghiệp nhỏ và vừa; bảo đảm cạnh tranh bình đẳng.

- Tăng nhanh tiềm lực và bảo đảm an ninh tài chính quốc gia; lành mạnh hóahệ thống tài chính; ổn định các cân đối vĩ mô; huy động, thu hút và sử dụng có hiệuquả các nguồn lực phục vụ cho phát triểnnền kinh tế.

- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển giáo dục - đào tạo vàphát triển mạnh khoa học - công nghệ. Phát triển văn hóa, xã hội, thể dục, thểthao, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Phát triển hệ thốngan sinh xã hội đa dạng. Tập trung giảm nghèo bền vững. Thực hiện các chính sáchlao động, việc làm gắn với phát triển thịtrường lao động. Chủ động, tích cực phòng chống dịch bệnh, nâng cao chất lượngkhám chữa bệnh, đẩy mạnh xã hội hóa trong lĩnh vực y tế. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phát huy các di sảnvăn hóa dân tộc; tăng cường công tác thông tin truyền thông; phát triển mạnhphong trào thể dục, thể thao để nâng cao thể chất của người Bình Định. Thựchiện tốt chính sách dân tộc và tôn giáo; bình đẳng giới, nâng cao vị thế củaphụ nữ. Chú trọng công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ quyền lợi của trẻ em;phát triển thanh niên.

- Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó vớibiến đổi khí hậu, phòng tránh thiên tai.

- Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; kết hợp phát triển kinh tế vàbảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội. Thực hiện tốt công táccải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Tăng cườngcông tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Nâng caohiệu quả hoạt động đối ngoại. Chủ động vàtích cực hội nhập quốc tế. Tạo môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển tỉnh.

II. YÊU CẦU XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2016 -2020

1. Những yêu cầu trong tổ chức đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạchphát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015

a. Việc đánh giá Kế hoạch pháttriển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 cần bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu,định hướng phát triển theo Nghị quyết của Tỉnh ủy, Nghị quyết của Hội đồng nhândân các cấp về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015, các Nghị quyếtcủa HĐND về kế hoạch hàng năm.

b. Việc tổ chức đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triểnkinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 phải huy động, phát huy được sự phối hợp củacả bộ máy tổ chức nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các cơ quannghiên cứu khoa học, các hiệp hội và cộng đồng dân cư.

c. Việc đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội 5 năm 2011 - 2015 phải bảo đảm tính khách quan, trung thực, sát đúngthực tiễn.

2. Những yêu cầu trong xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch phát triểnkinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020

a. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 của tỉnhphải xây dựng bám sát các Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND và Quy hoạch tổng thểkinh tế xã hội vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung đến năm 2020.

b. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 - 2020của các ngành, lĩnh vực và các cấp địa phương phải phù hợp với kế hoạch pháttriển kinh tế - xã hội 5 năm của cả tỉnh,các quy hoạch phát triển; phù hợp với đặc điểm, trình độ phát triển của từngngành, từng địa phương.

c. Các mục tiêu, định hướng và giải pháp, chính sách trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016- 2020 phải bảo đảm tính khả thi; sắp xếp thứ tự các mục tiêu ưu tiên.

d. Trong quá trình xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5năm 2016 - 2020, các Sở, ngành và địa phương cần tổ chức lấy ý kiến rộng rãicác cơ quan nghiên cứu, các đoàn thể, các hiệp hội sản xuất và tiêu dùng, cộngđồng dân cư, các nhà tài trợ và các chuyên gia trong, ngoài nước.

3. Kinh phí xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm

Kinh phí xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020do ngân sách nhà nước bảo đảm theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành và huyđộng các nguồn vốn hợp pháp khác để bảo đảm việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016- 2020 có chất lượng.

III. PHÂN CÔNG VÀ TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI5 NĂM 2016 - 2020

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

a. Hướng dẫn các Sở, ngành và địa phương xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016- 2020 trong tháng 9 năm 2014.

b. Chủ trì, phối hợp với cácSở, ngành và địa phương tính toán, xây dựng các phương án tăng trưởng kinh tếvà các cân đối lớn trong quý IV năm 2014.

c. Tổng hợp và xây dựng dự thảo báo cáo Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2016 - 2020 trình UBND tỉnh trong quý I năm 2015, báo cáo Chính phủ trong quý II năm 2015.

2. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng cáccân đối lớn về tài chính, ngân sách nhà nước, trong đó bảo đảm chi đầu tư pháttriển trên tổng chi ngân sách nhà nước ở mức hợp lý, báo cáo UBND tỉnh trìnhThủ tướng Chính phủ trước ngày 31 tháng 01 năm 2015.

3. Các Sở, ban, ngành, cơ quan trực thuộc tỉnh, các cơ quan khác ở tỉnh, Ủyban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, các doanh nghiệpnhà nước thuộc tỉnh:

a. Hướng dẫn các ngành, các cấp xâydựng Kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội 5 năm 2016 - 2020 thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách.

Đối với chỉ tiêu tổng giá trị tăng thêm của các tỉnh sử dụng sốliệu chính thức do Tổng cục Thống kê tínhtoán và công bố cho giai đoạn 2011 - 2013; các địa phương phối hợp chặt chẽ với Cục Thống kê rà soát, ước thực hiện năm 2014, dự kiến năm 2015 và ướcthực hiện cả giai đoạn 2011 - 2015, làm căn cứ xây dựng chỉ tiêu này cho Kếhoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020.

b. Xây dựng Kế hoạch phát triển kinhtế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 thuộc ngành, lĩnh vực và địa phương phùhợp với định hướng phát triển củacả nước, trình cấp có thẩm quyền; đồng thời, báo cáo các cơ quan cấp trên, cáccơ quan cấp tỉnh theo tiến độ quy định. Gửi dự thảo báo cáo Kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 thuộc ngành, lĩnhvực và địa phương đến Sở Kế hoạchĐầu tư trước ngày 30 tháng 10 năm 2014.

c. Bố trí đủ kinh phí trong dựtoán chi ngân sách nhà nước hàng năm của Sở, ngành và địa phương để xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016- 2020, bảo đảm nâng cao chất lượng cácbáo cáo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm hướng dẫn chi tiết và thường xuyêntheo dõi, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này, báo cáo UBND tỉnh tình hình, tiếnđộ triển khai lập Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Hữu Lộc