ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 18/CT-UBND

Hải Phòng, ngày 22 tháng 07 năm 2016

CHỈ THỊ

VỀVIỆC TĂNG CƯỜNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCHTHÀNH PHỐ NĂM 2016

Năm 2016 là năm đầu thực hiện Nghịquyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV, là năm có ýnghĩa quan trọng trong việc thực hiện kế hoạch phát triểnkinh tế - xã hội thành phố 5 năm giai đoạn 2016 - 2020. Thực hiện chỉ đạo quyếtliệt của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố, các cấp ủyĐảng, chính quyền, các ngành, các địa phương đã tích cực chủ động triển khaicác giải pháp của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và thành phố về ổn định kinhtế vĩ mô, tạo điều kiện thuận lợi phát triển sản xuất,kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tình hình kinh tế - xã hội của thànhphố những tháng đầu năm đã có những chuyển biến tích cực trên hầu hết các lĩnhvực, số thu ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 2016 đã có sự đột phá, chuyểnbiến rõ nét.

Thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày03/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo, điều hành thựchiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách Nhà nước năm 2016, với mục tiêu phấn đấuđạt chỉ tiêu thu ngân sách cao hơn so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phốlần thứ XV đã đề ra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các cấp, các ngành, các đơn vị tập trungthực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tăng cường quản lý, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách thành phố năm2016 như sau:

1. Nghiêm túc thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điềuhành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016; Chỉ thị số 36-CT/TU ngày 15/10/2015 của BanThường vụ Thành ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành thực hiệnnhiệm vụ tài chính - ngân sách những tháng cuối năm 2015 và năm 2016; Chỉ thịsố 26/CT-UBND ngày 31/12/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố về những giải phápchủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Nghị quyết Hội đồngnhân dân thành phố về nhiệm vụ kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2016;Quyết định số 2965/QĐ-UBND ngày 31/12/-2015 của Ủy ban nhân dân thành phố banhành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố về chủđề năm 2016 “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách - Cải thiện môi trường đầutư, kinh doanh”.

2. Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp tháo gỡ khó khăn,tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranhcủa doanh nghiệp; thực hiện có hiệu quả tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi môhình tăng trưởng; phấn đấu đạt và vượt mục tiêu tăng trưởng kinh tế đã đề ra,tạo tiền đề phát triển nguồn thu ổn định, vững chắc cho ngân sách nhà nước.Trong đó, tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể sau:

2.1. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Triển khai quyết liệt, có hiệu quảcác nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nângcao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020 theoNghị quyết số 19- 2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ; Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 17/5/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tiếp tục đẩy mạnh cảithiện môi trường đầu tư, kinh doanh tại thành phố Hải Phòng, Kế hoạch số 962/KH-UBND ngày 28/6/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về triển khai thựchiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và pháttriển doanh nghiệp đến năm 2020, trong đó tập trung hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp.

- Thực hiện đầy đủ, nhất quán quyđịnh của Luật Đầu tư năm 2014, Luật Doanh nghiệp năm 2014. Triển khai có hiệuquả Luật Doanh nghiệp và các Nghị định hướng dẫn thi hành về Khởi sự kinh doanhvà Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Chủ trì phối hợp với cơ quan Thuế,Lao động, Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội kết nối các thủ tục nhằm rútngắn thời gian Khởi sự kinh doanh và đăng ký thành lập doanh nghiệp.

- Tiếp tục triển khai tái cơ cấudoanh nghiệp Nhà nước theo Quyết định 929/QĐ-TTg ngày 17/7/2012, xây dựngphương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước giai đoạn 2016 - 2020; xâydựng lộ trình thoái vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp thuộc diện Nhà nước khôngnắm giữ cổ phần chi phối hoặc Nhà nước không nắm giữ cổ phần, vốn góp.

- Hướng dẫn, tổng hợp, giải quyếthoặc đề xuất giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai LuậtĐầu tư công và Quyết định số 440/2016/QĐ-UBND ngày 18/3/2016 của Ủy ban nhândân thành phố ban hành Quy chế phân cấp, quản lý vốn đầu tư đối với các quận,huyện.

- Chủ trì xây dựng, hoàn thiện Kếhoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 và Kế hoạch đầu tư công năm 2017của thành phố.

2.2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chinhánh Hải Phòng:

Quán triệt, triển khai các chỉ đạocủa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các Bộ, cơ quan Trung ương về các giải phápđiều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chínhsách tài khóa để kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăngtrưởng kinh tế. Thực hiện nghiêm các chỉ đạo về điều hành lãi suất, tỷ giá phùhợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, lạm phát và thị trường tiền tệ. Tạo điều kiệnthuận lợi hơn cho các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tiếpcận với các nguồn vốn tín dụng để phát triển sản xuất, kinh doanh.

2.3. Sở Tài chính:

- Tăng cường các biện pháp quản lýgiá cả, nhất là giá các mặt hàng liên quan trực tiếp đến quyền lợi người tiêudùng như: Sữa cho trẻ em, giá cước vận tải, dịch vụ,... Tăng cường kiểm tra,thanh tra, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về giá.

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư,Kho bạc Nhà nước Hải Phòng tăng cường quản lý đầu tư công, thực hiện hiệu quả,nhất quán Luật Đầu tư công, Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020.Tăng cường quản lý và tập trung xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản; kiểm tra, giámsát và có biện pháp chấn chỉnh, xử lý kịp thời các sai phạm trong phân bổ và sửdụng vốn ngân sách nhà nước.

- Đẩy mạnh triểnkhai thực hiện cơ chế tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập theo quyđịnh tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ gắn với lộtrình thực hiện tính giá dịch vụ sự nghiệp công.

2.4. Cục Thuế thành phố:

- Triển khai kịp thời, hiệu quả cácchính sách pháp luật thuế mới. Đẩy mạnh tuyên truyền phápluật thuế, cung cấp thông tin phục vụ công tác quản lý thuế theo quy định.

- Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thựchiện Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế cóhiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015, với nhiều quy định ưu đãi hơn đối với cáchoạt động đầu tư, phát triển sản xuất - kinh doanh và đơn giản, minh bạch, dễhiểu, dễ thực hiện, góp phần thúc đẩy sản xuất - kinh doanh phát triển, tạo thêm việc làm cho người lao động.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểmtra các chuyên đề chuyên sâu đối với những doanh nghiệp thuộc các ngành, lĩnhvực có tiềm ẩn rủi ro về trốn thuế, gian lận thuế cao như:khai thác khoáng sản, kinh doanh bất động sản, thuế nhà thầu, xây dựng cơ bảntư nhân, vận tải hàng hóa bằng xe Container, chuyển nhượng dự án, dịch vụ dulịch, ăn uống; các doanh nghiệp được hưởng ưu đãi miễn,giảm thuế; các đường dây thành lập doanh nghiệp mua bán, sử dụng hóa đơn bấthợp pháp; đặc biệt tập trung thanh tra đối với các doanhnghiệp có giao dịch liên kết, có dấu hiệu chuyển giá.

- Tăng cường quản lý việc in, pháthành, sử dụng hóa đơn. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan Công an trong việc cungcấp thông tin, phục vụ công tác điều tra xử lý đối với các đường dây mua bánhóa đơn bất hợp pháp thu lời bất chính.

2.5. Kho bạc Nhà nước Hải Phòng:

- Ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin vào quy trình quản lý thu ngân sách nhànước theo hướng đơn giản về thủ tục hành chính, giảm thiểuthời gian và thủ tục cho các đối tượng nộp tiền vào ngân sách nhà nước.

- Tăng cường kiểm soát chi ngân sách.Tiếp tục đơn giản hóa, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn với quyền tựchủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước.

- Triển khai thực hiện các dịch vụcông trực tuyến theo Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ vềChính phủ điện tử (triển khai dịch vụ công trực tuyến về khai báo phiếu giaonhận hồ sơ giao dịch kiểm soát chi qua mạng và giao dịch một cửavới Kho bạc Nhà nước; giao diện thông tin yêu cầu thanh toán qua mạng và chươngtrình kê khai yêu cầu thanh toán;...). Đẩy mạnh công tác thực hiện cơ chế mộtcửa liên thông trong giải quyết các thủ tục hành chính, tăng cường công tác kếtnối nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

2.6. Ủy ban nhân dân các quận, huyện:

- Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nângcao năng lực cạnh tranh theo Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 17/5/2016 của Ủy bannhân dân thành phố về việc tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, kinhdoanh tại thành phố Hải Phòng.

- Tăng cường quản lý đầu tư công theoquy định, tập trung xử lý dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản.

- Đẩy mạnh triển khai thực hiện cơchế tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn theo quy định tạiNghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ.

3. Thực hiện tốt các Luật thuế vànhiệm vụ thu ngân sách nhà nước:

3.1. Cục Thuế thành phố chủ trì, phốihợp với các Sở, ngành liên quan triển khai quyết liệt các nhiệm vụ cụ thể sau:

- Tăng cường chỉ đạo công tác quản lýthu, chống thất thu và xử lý nợ đọng thuế; phấn đấu tăng thu từ nội địa ở mứccao nhất; quyết tâm hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm2016, phấn đấu đạt chỉ tiêu thu ngân sách cả giai đoạn 2016 - 2020 cao hơn sovới Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV đã đề ra.

- Đề xuất cácgiải pháp để nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo chống thất thungân sách thành phố và các quận, huyện. Tăng cường phối hợp giữa cơ quan thu,cơ quan tài chính và các lực lượng chức năng trong công tác quản lý thu ngânsách nhà nước; triển khai quyết liệt các biện pháp chống thất thu ngân sách,chuyển giá, trốn thuế. Trong đó, tập trung rà soát, nắm chắc các nguồn thu vàđối tượng thu ngân sách trên địa bàn; thường xuyên kiểmtra, kiểm soát việc kê khai thuế, quyết toán thuế của các doanh nghiệp, tổchức, cá nhân để thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí vàthu khác vào ngân sách nhà nước; đôn đốc các khoản phải thu theo kết quả kiểmtoán, thanh tra và các cơ quan bảo vệ pháp luật; đẩy mạnh công tác phòng, chốnggian lận thương mại, chuyển giá, gian lận giá nhập khẩu.

- Tăng cường đôn đốc, xử lý thu hồinợ thuế, thực hiện hiệu quả các giải pháp thu nợ thuế; tổ chức cưỡng chế theoquy định của pháp luật đối với các trường hợp cố tình châyỳ, chậm thanh toán nợ thuế; định kỳ công khai số nợ thuế của từng doanh nghiệp.Kiểm soát chặt chẽ việc hoàn thuế, bảo đảm đúng đối tượng, chính sách pháp luậtthuế của Nhà nước.

- Tiếp tục rà soát lại từng khoản thusắc thuế trên địa bàn, tập trung vào các khu vực, sắc thuế còn có khả năng khaithác tăng thu như: Thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, phí và lệ phí, kinhdoanh vận tải hàng hóa bằng xe Container, cho thuê bến bãi, xây dựng cơ bản tưnhân, du lịch, dịch vụ ăn uống, đề xuất biện pháp quản lý phù hợp nhằm tăng thungân sách.

- Rà soát lại các doanh nghiệp đãđược cấp phép khai thác tài nguyên khoáng sản nhưng chưa nộp tiền cấp quyềnkhai thác khoáng sản. Tăng cường quản lý thu thuế tài nguyên, phí bảo vệ môitrường đối với các doanh nghiệp khai thác tài nguyên khoáng sản, đất, đá, cát,sỏi, san lấp phục vụ các công trình đang thi công trên địa bàn thành phố, trêncơ sở xác định số tài nguyên thực tế đã khai thác, kiên quyết xử lý đối với cácdoanh nghiệp khai thác vượt quá thời gian, sản lượng cho phép.

3.2. Ủy ban nhân dân các quận, huyện:

- Rà soát các dự án đấu giá đất cònnợ tiền sử dụng đất, tập trung tháo gỡ khó khăn, đôn đốc thu nộp tiền vào ngânsách nhà nước, kiên quyết xử lý đối với các tổ chức, cá nhân cố tình dây dưa nợtiền sử dụng đất.

- Các địa phương tiếp tục rà soát,lập dự án đấu giá đất theo kế hoạch, tổ chức đấu giá trong năm 2016.

- Tiếp tục thực hiện kế hoạch ghithu, ghi chi ứng trước tiền bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án của thànhphố bù trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của tổ chức, đơn vị phải nộptheo quy định.

4. Tăng cường công tác quản lý chingân sách nhà nước, đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, đúng quy định, nâng cao hiệuquả sử dụng ngân sách Nhà nước. Điều hành ngân sách chủ động, tích cực, đảm bảocân đối ngân sách các cấp.

4.1. Sở Tàichính phối hợp chặt chẽ với Kho bạc Nhà nước Hải Phòng triển khai quyết liệt,hiệu quả công tác quản lý, kiểm soát chi ngân sách Nhà nước với các nhiệm vụtrọng tâm, chủ yếu sau:

- Tăng cường công tác quản lý, kiểmsoát chi ngân sách nhà nước. Thực hiện thu hồi và bổ sung dự phòng ngân sáchcác cập đối với kinh phí thường xuyên đã giao trong dự toán đầu năm nhưng đếnhết ngày 30/6/2016 chưa phân bổ hoặc các khoản kinh phí mua sắm, sửa chữa đếnhết ngày 30/6/2016 chưa triển khai thực hiện, chưa phê duyệt dự toán, chưa thựchiện bất kỳ công việc nào của công tác tổ chức đấu thầu; trừ các khoản đượcphép thực hiện theo quy định của pháp luật và các trường hợp được Chủ tịch Ủyban nhân dân thành phố cho phép thực hiện.

- Hạn chế tối đa việc ứng vốn từ ngânsách nhà nước cho các công trình, dự án, trừ trường hợp thực sự cần thiết, cấpbách và phải cân đối bố trí được nguồn để hoàn trả vốn ứng trước. Kiểm tra, giámsát chặt chẽ việc sử dụng các khoản ứng trước trong đầu tư, đảm bảo thu hồi vốnứng đúng thời gian quy định.

- Không bổ sung các đề án, chươngtrình, nội dung nhiệm vụ hoặc nâng định mức làm tăng chi ngân sách nhà nước màchưa xác định được nguồn đảm bảo.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giámsát, thanh tra các khoản chi từ ngân sách nhà nước, đảm bảo vốn ngân sáchđược sử dụng đúng mục đích, đúng chế độ, tiết kiệm và hiệu quả.Chủ động điều chỉnh các nhiệm vụ chi phù hợp với khả năng thu ngân sách nhànước. Đảm bảo cân đối ngân sách các cấp bằng nhiều giải pháp đồng bộ, tích cực.

- Cân đối nguồn đảm bảo thực hiệnđiều chỉnh mức lương cơ bản kịp thời theo quy định tại Nghị định số 47/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ.

4.2. Ủy ban nhân dân các quận, huyện:

- Tập trung tháo gỡ khó khăn, tíchcực kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư khẩn trương triển khai dự án. Đẩy nhanhtiến độ thi công và giải ngân các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồnngân sách nhà nước (bao gồm cả các dự án sử dụng vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngânsách trung ương, vốn chương trình mục tiêu quốc gia, vốn trái phiếu Chính phủ,vốn ODA). Thực hiện nghiêm quy định của Luật Đầu tư côngvà các quy định về quản lý vốn đầu tư, xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản theo Chỉthị số 14/CT-TTg ngày 28/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

- Chỉ đạo thực hiện tiết kiệm triệtđể các khoản chi thường xuyên, chi cho bộ máy quản lý Nhà nước, đơn vị sựnghiệp công lập, ưu tiên đảm bảo nguồn thanh toán các khoản chi về tiền lươngvà có tính chất lương, các khoản chi an sinh xã hội, chi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nôngthôn mới, chi đầu tư xây dựng cơ bảncác công trình trọng điểm của địa phương. Quản lý chi ngân sách chặt chẽtrong phạm vi dự toán được giao. Rà soát, sắp xếp các nhiệmvụ chi, cắt giảm tối đa các nhiệm vụ chichưa thực sự cần thiết, cấp bách theo quy định của Nghịquyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ. Thực hiện công khai, minh bạch tình hình sử dụng ngân sách ở các cấp ngân sách, cácđơn vị thụ hưởng ngân sách.

- Sử dụng dự phòng ngân sách để chiphòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, hạn hán, lũ lụt, dịch bệnh,... cácnhiệm vụ quan trọng về quốc phòng, an ninh và các nhiệm vụ chi quan trọng, cấpbách, đột xuất phát sinh theo quy định. Trong trường hợp dự kiến thu ngân sách(không kể thu tiền sử dụng đất) giảm so với dự toán được giao thì tạm giữ lại50% dự phòng ngân sách để chủ động xử lý khi nguồn thungân sách giảm lớn.

5. Tổ chức thực hiện:

Các cấp ủy Đảng, các sở, ban, ngànhthành phố, chính quyền các địa phương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thểxã hội trên địa bàn thành phố phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Thuế, Hải quan,Tài chính, Ngân hàng, Kho bạc, khẩn trương tổ chức triểnkhai sâu rộng các nội dung của Chỉ thị này; có kế hoạch cụ thể trong chỉ đạođiều hành để bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016.

Định kỳ hàng tháng, các sở, ngành, cấp ủy các địa phương tổ chức kiểm điểm, đánh giá tình hình,kết quả thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách, giải quyết kịp thời các vướngmắc phát sinh; biểu dương, khen thưởng kịp thời những đơn vị, tập thể, cá nhânhoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; đồng thời kiểm điểm trách nhiệm, xử lýnghiêm đối với tập thể, cá nhân, người đứng đầu các sở, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương thiếu tinh thần trách nhiệm dẫnđến không hoàn thành nhiệm vụ được giao. Kết quả thực hiện nhiệm vụ thu, chingân sách là một trong những chỉ tiêu quan trọng để xemxét, đánh giá khi xét duyệt thi đua, khen thưởng đối với tổ chức, cá nhân.

Sở Tài chính chủtrì, phối hợp với Cục Thuế thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nướcHải Phòng và các Sở, ngành, địa phương tổ chức theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tìnhhình và kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị, tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dânthành phố./.


Nơi nhận:- TTTU, TTHĐND TP;
- Đ/c Bí thư TU;
- CT, các PCT UBND TP;
- Các Ban TU, VPTU;
- Các Ban HĐND TP, VP HĐND TP;
- Các Sở, Ban, ngành, đơn vị trực thuộc;
- UBND các quận, huyện;
- Cổng TTĐT TP ;
- CPVP;
- CV: TC, TH;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ