BỘ QUỐC PHÒNG
Số: 1871-CT/QP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 1996

CHỈ THỊ

Về việc triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ về hoạt động của tàu quân sự nước ngoài

vào thăm nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

___________________________

Ngày 1 tháng 10 năm1996 Chính phủ đã ban hành nghị định số 55/CP quy định về hoạt động của tàu quân sự nước ngoài khi vào thăm nước Cộng hoà XHCN Việt Nam. Đây là một văn bảnpháp lý quan trọng góp phần tăng cường và mở rộng quan hệ hữu nghị và hợp tácgiữa nước ta với các nước trên thế giới, là cơ sở pháp lý nhằm bảo vệ chủ quyềnquốc gia và tăng cường quản lý vùng biển và các hải cảng.

Để thống nhất nhậnthức và triển khai thực hiện những nội dung đã quy định trong nghị định củaChính phủ Bộ chỉ thị:

1. Bộ Tổng tham mưu chủ trì phối hợp với Cục Đối ngoại BQP,Bộ tư lệnh Hải quân, Bộ tư lệnh Biên phòng và các cơ quan có liên quan tổ chứcnghiên cứu soạn thảo văn bản hướng dẫn chi tiết việc thực hiện nghị định số 55/CP của Chính phủ trình Bộ ban hành. Tổ chức phổ biến Nghị định và văn bảnhướng dẫn của bộ đến các cơ quan, đơn vị cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ quản lý,bảo vệ trên các cảng, vùng biển, các cơ quan, ban ngành của Nhà nước và địaphương có liên quan để thống nhất thực hiện.

2. Bộ tư lệnh Hải quân chủ trì phối hợp với Cục tác chiến,Cục Đối ngoại, Bộ Tư lệnh Biên phòng và Văn phòng BQP rà soát lại các văn bảncủa nhà nước, của quân đội có liên quan đến tổ chức, quản lý, hoạt động của tầutại các cảng quân sự, gấp rút biên soạn "quy chế cảng quân sự" chophù hợp với các quy định mới của Chính phủ trong Nghị định 55/CP . Trình Bộ ban hành trước 30/12/1996.

3. Trong thời gian chuẩn bị các văn bản hướng dẫn tổ chứcthực hiện nghị định của Chính phủ, tất cả các hoạt đọng đón tiếp, quản lý tàuquân sự nước ngoài ra, vào, trú đậu tại các cảng vẫn thực hiện theo các quyđịnh hiện hành. Nếu có điểm nào không phù hợp thì vận dụng quy định mới củaChính phủ tại Nghị định 55/CP thực hiện, phải bảo đảm hoạt động ra vào cảng củatàu quân sự và các hoạt động quản lý cảng được bình thường không xáo trộn lớn.

 

Bộ trưởng

(Đã ký)

Đoàn Khuê