ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 4 tháng 4 năm 2008

CHỈ THỊ

Về việc giải quyết bổ sung đối tượng được trang bị điện thoại

__________________

Xét công văn số 78/VP-UBND-QT ngày 24/3/2008 của Văn phòng UBND tỉnh về việc đề nghị bổ sung đối tượng được trang bị điện thoại(đính kèm),

Về việc này, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Đồng ý giải quyết bổ sung đối tượng được trang bị và áp dụng cước điện thoại theo quy định tại Quyết định số 1905/2003/QĐ-UB ngày 23/5/2003 của UBND tỉnh, cụ thể gồm:

1. Ông Nguyễn Văn Nhuận, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh Long An thuộc đối tượng tương đương thủ trưởng cơ quan đầu ngành trực thuộc UBND tỉnh.

2. Bà Trần Thị Ngọc Phượng, Phó Trưởng ban chuyên trách Ban vì sự tiến bộ Phụ nữ tỉnh Long An thuộc đối tượng tương đương Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Căn cứ nội dung trên, Sở Tài chính và Văn phòng UBND tỉnh thực hiện./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Trương Văn Tiếp