ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2007/CT-UBND

Long Xuyên, ngày 10 tháng 8 năm 2007

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐIỀU HÀNH NGÂNSÁCH SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Trong nhiều năm qua, Chính phủ, UBND tỉnh An Giang đãrất quan tâm đến việc đầu tư phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo (GD-ĐT); trongđó, có việc ưu tiên ngân sách đầu tư của tỉnh hàng năm cho ngành. Từ đó, ngànhGD-ĐT tỉnh nhà đã không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng; đặc biệtlà việc thực hiện tốt các chế độ chính sách đã giúp cho đội ngũ cán bộ, giáoviên, nhân viên trong ngành an tâm công tác, các hoạt động GD-ĐT ngày càng khởisắc.

Tuy nhiên, trong những năm gần đây việc điều hànhngân sách của ngành GD-ĐT, nhất là ở cấp huyện (ảnh hưởng đến các trường mầmnon, tiểu học, trung học cơ sở) đã nảy sinh nhiều bất cập; đặc biệt là tìnhtrạng nợ đọng để kéo dài, chậm được khắc phục, gây dư luận không tốt trongngành và ngoài xã hội.

Nguyên nhân của tình trạng nợ đọng nêu trên là do: việclập dự toán ngân sách GD-ĐT hàng năm ở cấp huyện, thị, thành phố chưa đầy đủ,chưa dự trù hết các nhu cầu phát sinh; việc phân bổ ngân sách dựa trên các tiêuchí, định mức chưa phù hợp thực tế; việc quản lý, điều hành ngân sách của UBNDcấp huyện với sự tham mưu của Phòng Tài chính - Kế hoạch và Phòng GD-ĐT cònnhiều bất cập. Mặt khác, việc phối hợp kiểm tra, giám sát của Sở GD-ĐT và Sở Tàichính thiếu chặt chẽ, chưa phát hiện những thiếu sót để xử lý và giải quyết kịpthời những vấn đề phát sinh; các chế độ chính sách của ngành GD-ĐT có nhiềuthay đổi nhưng thiếu sự hướng dẫn thực hiện cụ thể, thống nhất.

Để khắc phục tình hình nêu trên, sớm đưa công tácđiều hành ngân sách GD-ĐT đi vào nề nếp, phục vụ tốt hơn các hoạt động dạy vàhọc; UBND tỉnh chỉ thị:

1- Lãnh đạo Sở GD-ĐT chủ động cùng với lãnh đạo SởTài chính tổ chức cuộc họp để rút kinh nghiệm về việc điều hành ngân sách, vềtình trạng nợ đọng trong ngành GD-ĐT ở các huyện, thị, thành phố trong thờigian qua. Báo cáo kết quả cuộc họp về UBND tỉnh trong tháng 8/2007.

2- Sở Tài chính phối hợp với Sở GD-ĐT rà soát lạiviệc phân cấp ngân sách trong ngành GD-ĐT hiện nay, xem có vấn đề gì cần điềuchỉnh, nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết định.

3- Sở Tài chính phối hợp với Sở GD-ĐT chấn chỉnh lạikhâu lập dự toán và điều hành ngân sách GD-ĐT hàng năm; trong đó cần lưu ý:

Rút kinh nghiệm những thiếu sót trong việc lập dựtoán thiếu, điều hành ngân sách giáo dục ở các huyện, thị, thành phố các nămqua.

Hai sở xem xét lại định mức phân bổ chi sự nghiệpgiáo dục theo cấp lớp theo tinh thần Quyết định số 47/2006/QĐ-UBND của UBNDtỉnh có còn phù hợp không, nếu không còn phù hợp thì tham mưu UBND tỉnh, trìnhHĐND tỉnh sửa đổi trong năm ngân sách 2008. Đây là vấn đề quan trọng để bảo đảmcho việc lập dự toán ngân sách giáo dục hàng năm đủ hay thiếu. Định mức chi chosự nghiệp giáo dục phải là cơ sở để tính dự toán đầy đủ, hạn chế thấp nhất tìnhtrạng phát sinh. Khi lập dự toán phải bảo đảm tỉ lệ 80% chi tiền lương, phụcấp, các khoản đóng góp và 20% chi hoạt động.

Trong dự toán ngân sách năm của ngành GD-ĐT phải tínhđủ biên chế theo định mức giáo viên/lớp theo quy định tại Thông tư số 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 23/8/2006 của liên Bộ GD-ĐT và Bộ Nội vụ (trong đóđã bao hàm giáo viên sẽ được phân bổ về; giáo viên thiếu, đi học bồi dưỡng,nghỉ hộ sản... phải bố trí dạy thêm giờ thêm buổi), phải dự tính cho được sốgiáo viên được tăng lương (thường niên và trước niên hạn) và mức tiền lương tốithiểu sẽ được nâng lên...

Sở Tài chính phối hợp với Sở GD-ĐT thống nhất hướngdẫn lập và phân bổ dự toán ngân sách hàng năm của ngành GD-ĐT toàn tỉnh; nhấtlà dự toán ngân sách giáo dục cho các huyện, thị, thành phố. Trong đó có hướngdẫn thực hiện thống nhất khoản chi sự nghiệp tập trung để lại Phòng GD-ĐT quảnlý (theo tinh thần công văn số 723/CV-TC ngày 27/4/2004 của Sở Tài chính) ở tấtcả các huyện, thị, thành phố.

Khi lập dự toán phải tính sát khả năng các khoản thuđược cho phép ở nhà trường (học phí, quỹ tu sửa cơ sở vật chất trường học), hạnchế thấp nhất tình trạng thất thu; phải xem đây là những khoản thu cùng vớingân sách để đảm bảo các hoạt động của nhà trường, trong đó có khoản dành tốithiểu 40% từ học phí để thực hiện cải cách tiền lương.

Trược mắt, năm 2008 hai sở phải lập dự toán GD-ĐTtheo tinh thần Chỉ thị số 733/CT-TTg ngày 12/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ,theo tinh thần nêu trên và các văn bản hướng dẫn của UBND tỉnh. Thời gian lậpdự toán năm 2008 phải phù hợp quy định chung của tỉnh.

Trong quá trình lập dự toán, phân bổ ngân sách GD-ĐThàng năm, nếu có ý kiến khác nhau giữa hai sở phải thể hiện bằng văn bản và báocáo UBND tỉnh kịp thời xử lý.

Sở Tài chính thường xuyên phối hợp với Sở GD-ĐT kiểmtra việc chấp hành ngân sách giáo dục ở các huyện, thị, thành phố; việc thựchiện các chế độ chính sách ở các cơ sở GD-ĐT, phát hiện những sai sót để xử lývà hướng dẫn giải quyết kịp thời.

4- Sở GD-ĐT lưu ý khi tham mưu chế độ chính sách vớiUBND tỉnh phải ước lượng kinh phí và khả năng đáp ứng của ngân sách tỉnh; đồngthời tiến hành rà soát lại các chế độ chính sách hiện hành để hướng dẫn thựchiện thống nhất trong toàn ngành.

Củng cố hệ thống kế toán ở sở, ở các phòng GD-ĐT vàtrường học; trong đó lưu ý phân công lãnh đạo Phòng GD-ĐT phải có người phụtrách am hiểu về quản lý tài chính.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý,sử dụng ngân sách ở các đơn vị, cơ sở GD-ĐT trong toàn tỉnh; quy định rõ tráchnhiệm cá nhân trong việc điều hành ngân sách từ sở đến phòng GD-ĐT, trường học;tránh xảy ra thất thoát, lãng phí.

5- Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố cầnnghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc điều hành ngân sách giáo dục trên địa bànthời gian qua, nhất là việc cắt giảm bớt ngân sách giáo dục so với kế hoạchtỉnh giao. Chỉ đạo Phòng Tài chính-Kế hoạch phối hợp với Phòng GD-ĐT trong việctham mưu, điều hành ngân sách chặt chẽ hơn, tránh xảy ra tình trạng nợ đọng nhưthời gian qua; quy định chế độ thông tin báo cáo định kỳ, thực hiện công khaidân chủ trong việc cấp phát, thanh toán kinh phí ở cấp trường học để phát hiện,xử lý kịp thời những phát sinh.

Lưu ý, trong quá trình lập dự toán, phân bổ ngân sáchgiáo dục hàng năm, nếu có ý kiến khác nhau giữa Phòng GD-ĐT và Phàng Tàichính-Kế hoạch phải thể hiện bằng văn bản và báo cáo UBND huyện kịp thời xử lý.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố điều hànhvà chấp hành ngân sách giáo dục trên địa bàn theo phân cấp. Các đơn vị trườnghọc sử dụng ngân sách trong phạm vi dự toán được duyệt và trên tinh thần tiếtkiệm, hiệu quả.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố chỉ đạo cácđơn vị trường học (mầm non, tiểu học, trung học cơ sở) khi có biến động, nhucầu phát sinh kinh phí ngoài dự toán năm được giao phải báo cáo kịp thời về cấpthẩm quyền xem xét giải quyết.

6- Sở Nội vụ nghiên cứu giao biên chế sự nghiệp chongành GD-ĐT sớm hơn để khớp với thời gian lập dự toán năm của ngành.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở Tài chính,Giám đốc Sở GD-ĐT, Giám đốc Sở Nội vụ và Chủ tịch UBND các huyện, thị, thành phốtổ chức thực hiện tốt tinh thần chỉ thị ngày./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Minh Tùng