ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2007/CT-UBND

Hạ Long, ngày 25 tháng 09 năm 2007

CHỈ THỊ

VỀVIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY MÙA HANH KHÔ NĂM 2007 - 2008

Thời gian qua, công tác phòng cháychữa cháy đã được các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở quan tâm chỉ đạo và đãthu được nhiều kết quả. Tuy nhiên, ở một số địa phương, đơn vị, công tác quảnlý về phòng cháy chữa cháy còn yếu, việc chấp hành các quy định an toàn vềphòng cháy chữa cháy chưa nghiêm túc, công tác tuyên truyền, phòng ngừa cháy nổchưa toàn diện. Việc xây dựng và thực tập các phương án phòng cháy chữa cháytại chỗ ở nhiều địa phương, đơn vị chưa chủ động, chưa thường xuyên; lực lượng,phương tiện chữa cháy mỏng; khi có sự cố cháy xảy ra, công tác chỉ huy lúngtúng, chữa cháy hiệu quả không cao. Tình hình cháy nổ vẫn xảy ra, một số vụ gâythiệt hại lớn về người và tài sản như vụ cháy nổ khí Mê tan tại Công ty than ThốngNhất ngày 6/3/2006, vụ cháy kho thuốc nổ chứa Amôni Nitrat của Chi nhánh côngnghiệp Hóa chất mỏ Cẩm Phả ngày 01/06/2007, vụ cháy máy biến chế tại trạm điện110 kV ngày 18/06/2007 tại phường Ninh Dương Thị xã Móng Cái.

Để tiếp tục triển khai thực hiện cóhiệu quả Luật phòng cháy chữa cháy, Nghị định số: 35/NĐ-CP của Chính phủ và Chỉthị số: 38/CT-TU ngày 19/8/2004 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnhđạo về công tác phòng cháy chữa cháy từ nay đến năm 2010, hưởng ứng tích cựcngày toàn dân phòng cháy chữa cháy lần thứ 12 (04/10/2007); chủ động công tácphòng ngừa và sẵn sàng cứu chữa có hiệu quả các vụ cháy, hạn chế thấp nhấtthiệt hại về người và tài sản do cháy gây ra, đảm bảo an toàn cho sản xuất,kinh doanh trong mùa hanh khô và dịp Tết Nguyên đán 2008; Ủy ban nhân dân tỉnhyêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các địa phương, Thủ trưởng các sở, ban ngànhvà các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện những côngtác trọng tâm sau đây:

1/ Tiếp tục kiện toàn tổ chức vàđẩy mạnh hoạt động của Ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy các cấp. Tăng cườnghiệu lực quản lý công tác phòng cháy chữa cháy, Ban chỉ đạo phòng cháy chữacháy các cấp, lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên trách phải thường xuyên nắmchắc tình hình thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy và chỉ đạo giải quyếtdứt điểm những vấn đề tồn tại về phòng cháy chữa cháy. Đồng thời nâng cao hiệuquả công tác kiểm tra, phúc tra việc thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy,hướng dẫn các cơ sở tự kiểm tra thường xuyên việc đảm bảo an toàn phòng cháychữa cháy, kiến nghị khắc phục kịp thời mọi sơ hở thiếu sót trong công tác, xửlý nghiêm những vi phạm về an toàn phòng cháy chữa cháy theo quy định. Công táckiểm tra, phúc tra cần đặc biệt chú trọng đối với các cơ sở liên quan đến cháynổ, kiểm tra quản lý chất cháy, chất nổ, quản lý nguồn nhiệt, nguồn lửa và nhữngđiều kiện có thể dẫn đến cháy nổ, nội quy phòng cháy chữa cháy và việc tuân thủchấp hành nội quy, phương án chữa cháy; trang bị phương tiện chữa cháy ban đầuvà tổ chức hoạt động của lực lượng chữa cháy tại chỗ. Kết hợp công tác kiểm traan toàn phòng cháy chữa cháy với việc kiểm tra thực hiện chỉ thị số 406/TTg ,Nghị quyết số 05/CP của Chính phủ. Kế hoạch số 3642/KH-UBND của Ủy ban nhân dântỉnh về việc cấm sản xuất buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và đốt tất cả các loạipháo. Xử lý nghiêm mọi trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

2/ Tổ chức tuyên truyền sâu rộng,hướng dẫn việc thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy.Tập trung tuyên truyền phòng ngừa các sự cố cháy, nổ do sử dụng điện, khí gas,xăng dầu, Vật liệu nổ công nghiệp và các lĩnh vực dễ xảy ra cháy nổ khác. Quađó nâng cao ý thức chấp hành các quy định về phòng cháy chữa cháy của các cơquan tổ chức, gia đình và cá nhân để làm tốt công tác phòng cháy chữa cháy ngaytừ cơ sở. Tổ chức ký cam kết đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đối với từnghộ kinh doanh trong các chợ và trung tâm thương mại, cụm dân cư. Vận động cáchộ gia đình, hộ kinh doanh tự đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. 100% các dựán, quy hoạch và thiết kế xây dựng, cải tạo công trình có nguy hiểm về cháy nổphải thực hiện nghiêm chế độ thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy theo Luật phòngcháy chữa cháy đã quy định.

3/ Ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháycác cấp, các ngành, cơ sở rà soát lại từng nội dung Kế hoạch số 2434/KH-UBND ngày 04/11/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chỉ thị số 38/CT-TU của Banthường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo công tác phòng cháy chữa cháy đến2010; đánh giá kết quả những việc đã làm được, chưa làm được để có kế hoạchtiếp tục chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy có hiệu quảtrong thời gian tới; trước mắt năm 2007 - 2008 cần tập trung giải quyết nhữngvấn đề bức xúc như nguồn nước chữa cháy, giao thông chữa cháy ở các địa bàn dâncư, công tác phòng cháy chữa cháy ở các chợ, trung tâm thương mại; công tác đầutư xây dựng lực lượng chữa cháy tại chỗ, phấn đấu năm 2008, 100% cơ sở sản xuấtkinh doanh, dịch vụ, các phường trọng điểm toàn tỉnh phải tổ chức được lựclượng chữa cháy tại chỗ, trang bị phương tiện đảm bảo yêu cầu phòng cháy chữacháy.

4/ Đối với các lực lượng chữa cháychuyên nghiệp, bán chuyên nghiệp phải duy trì thường xuyên, nghiêm túc công tácthường trực sẵn sàng chiến đấu, nhất là trong những ngày lễ, những ngày thờitiết hanh khô, chủ động và thường xuyên kiểm tra các phương tiện chữa cháy đãđược trang bị; nếu hỏng hóc, phải có kế hoạch sửa chữa, bổ sung, thay thế kịpthời để luôn luôn sẵn sàng chữa cháy đạt hiệu quả cao nhất.

5/ Ủy ban nhân dân tỉnh giao choCông an tỉnh hướng dẫn kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này và tổng hợpbáo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Công an theo quy định./.

Nơi nhận:
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm VP/CP báo cáo;
- Bộ Công an báo cáo;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh báo cáo;
- Các đ/c PCT. UBND tỉnh (chỉ đạo);
- VPTU, các Ban, đoàn thể TU (phối hợp thực hiện);
- Các sở, ban ngành của tỉnh thực hiện;
- Ban TĐ-KT tỉnh thực hiện;
TĐCN than KS - VN tại Q. Ninh thực hiện;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện;
- VO, NC, NL2, TH1;
- Lưu: NC - VP/UB

TM. UBND TỈNH QUẢNG NINH
CHỦ TỊCH
Vũ Nguyên Nhiệm