ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
*****

Số: 19/2007/CT-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2007

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG BỆNH DẠI Ở ĐỘNG VẬT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Trong thời gian qua, tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm vẫn diễn biến phức tạp trên phạm vi cả nước, trong đó có bệnh dại ở động vật. Theo thông tin từ Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và PTNT) cho biết: ở một số tỉnh, thành phố vẫn còn hiện tượng chó, mèo mắc bệnh dại cắn người làm lây bệnh, gây tử vong. Tại Hà Nội, bệnh dại ở động vật tuy đã được khống chế, nhưng tồn dư mầm bệnh trong môi trường rất phổ biến, nên khả năng phát bệnh dại ở động vật là rất cao. Để chủ động phòng, chống dịch bệnh dại ở động vật và tổ chức thực hiện nghiêm Nghị định số 05/2007/NĐ-CP ngày 09.01.2007 của Chính phủ về phòng, chống bệnh dại ở động vật, nhằm hạn chế tác hại do bệnh dại gây ra, UBND Thành phố giao trách nhiệm cho các ngành, các cấp:

1/ Cấp ủy, chính quyền các cấp và các sở, ban, ngành.

Xác định công tác phòng, chống bệnh dại ở động vật là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên.

Tăng cường tuyên truyền trong nhân dân về mục đích, yêu cầu của công tác phòng, chống bệnh dại ở động vật tại địa phương trên địa bàn Hà Nội.

2/ Sở Nông nghiệp và PTNT.

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan: nghiên cứu, đề xuất và thống nhất trình UBND Thành phố ban hành “Quy định phòng, chống bệnh dại ở động vật trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

Hướng dẫn UBND các quận, huyện tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị định số 05/2007/NĐ-CP ngày 09.01.2007 của Chính phủ về phòng chống bệnh dại ở động vật tại địa phương.

Chỉ đạo Chi cục Thú y Hà Nội hướng dẫn, cung ứng đủ vật tư kỹ thuật, trang thiết bị bảo hộ cho các cấp chính quyền địa phương thực hiện công tác phòng, chống bệnh dại ở động vật trên địa bàn; cung cấp thông tin cho nhân dân biết mục đích, yêu cầu và nội dung của công tác phòng, chống bệnh dại ở động vật. Tăng cường công tác kiểm dịch động vật và vệ sinh thú y đối với việc kinh doanh, vận chuyển gia súc trên địa bàn Hà Nội.

3/ Sở Y tế.

Chỉ đạo Trung tâm y tế dự phòng Hà Nội và các cơ quan chức năng, chuyên môn tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp bệnh dại ở người trên địa bàn Thành phố.

Đẩy mạnh thực hiện công tác vệ sinh môi trường và theo dõi tình hình sức khỏe của nhân dân. Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch phòng, chống bệnh dại ở động vật lây lan sang người.

4/ Sở Thương mại.

Chỉ đạo Chi cục quản lý thị trường Hà Nội chủ trì, phối hợp với Chi cục Thú y Hà Nội và các đơn vị chức năng tổ chức thực hiện công tác kiểm soát, kiểm tra và xử lý nghiêm việc giết mổ, vận chuyển, kinh doanh chó, mèo và các loài động vật dễ nhiễm bệnh dại trên địa bàn Hà Nội theo quy định của Pháp lệnh Thú y, Nghị định số 05/NĐ-CP ngày 09.01.2007 của Chính phủ về phòng, chống bệnh dại ở động vật.

5/. Các sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính: cân đối và cấp đối đủ kinh phí phục vụ cho công tác phòng, chống bệnh dại ở động vật theo quy định hiện hành của Nhà nước.

6/. Sở Văn hóa Thông tin.

Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền nội dung, mục đích và yêu cầu về công tác phòng, chống dịch bệnh dại ở động vật trên địa bàn thành phố Hà Nội.

7/. UBND các quận, huyện.

Chỉ đạo các cơ quan chức năng, chuyên môn trực thuộc và UBND các phường, xã, thị trấn thực hiện công tác phòng, chống bệnh dại ở động vật tại địa phương theo quy định của Pháp lệnh Thú y, Nghị định số 05/2007/NĐ-CP ngày 09.01.2007 của Chính phủ.

Tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân không thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh dại ở động vật theo quy định của pháp luật.

Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch phòng, chống bệnh dại ở động vật tại địa phương, trọng tâm là thực hiện tiêm phòng vắc xin bệnh dại cho chó, mèo và các loài động vật dễ nhiễm bệnh dại, theo hướng dẫn của Chi cục Thú y Hà Nội (Sở Nông nghiệp và PTNT).

UBND Thành phố yêu cầu các ngành, các cấp, các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân thực hiện ngay nhiệm vụ trên. Giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT kiểm tra, tổng hợp tình hình thực hiện, những khó khăn vướng mắc, báo cáo UBND Thành phố để xem xét, giải quyết kịp thời./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;

(để báo cáo)


- TT T/ủy, TT HĐND TP;
- Đ/c Chủ tịch UBND TP
- Các đ/c PCT UBND TP
- Các Sở: NN và PTNT, KH và ĐT, TC, YT, TM, VHTT;
- Các Chi cục: Thú y Hà Nội, QLTT Hà Nội;
- UBND các quận, huyện;
- Đài PT và TH Hà Nội, Báo HN mới, Báo KT và ĐT;
- VPUB: CPVP, NN, VX, TH, lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Khanh