ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-----------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 7 năm 2012

CHỈ THỊ
Về tăng cường công tác xây dựng phong trào toàn dân tham gia
phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
---------------------
Trong những năm qua, Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố luôn quan tâm đầu tư cho công tác phòng cháy và chữa cháy. Qua đó, tình hình cháy, nổ trên địa bàn thành phố đã được kiềm chế và kéo giảm, tuy nhiên vẫn còn diễn biến phức tạp, thiệt hại do cháy, nổ gây ra còn ở mức cao, vẫn còn những vụ cháy gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do việc phát hiện và xử lý ban đầu chưa tốt, chưa phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, trong đó có vai trò của quần chúng nhân dân chưa được tổ chức thành phong trào rộng khắp và bền vững; công tác tuyên truyền giáo dục chính sách, pháp luật, kỹ năng về phòng cháy và chữa cháy chưa thường xuyên; trách nhiệm về phòng cháy và chữa cháy của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân chưa được phát huy đúng mức; công tác tổ chức xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy và chữa cháy ở địa phương, cơ sở còn lúng túng mang tính chất thời vụ, chưa thường xuyên liên tục; chế độ, chính sách đãi ngộ chưa có tác dụng động viên, khuyến khích được lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở và người dân tham gia các hoạt động phòng cháy và chữa cháy; trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy, cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng được yêu cầu phòng cháy và chữa cháy trong tình hình mới.
Để xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy và chữa cháy vững mạnh theo phương châm 4 tại chỗ “Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và vật tư hậu cần tại chỗ”, đảm bảo kịp thời dập tắt các đám cháy mới phát sinh, hạn chế cháy lan, cháy lớn, từng bước kéo giảm số vụ cháy và thiệt hại do cháy gây ra, góp phần đảm bảo sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố; Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị:
1. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, phường - xã, thị trấn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố chỉ đạo, tập trung triển khai một số mặt công tác cụ thể sau đây:
a) Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Luật Phòng cháy và chữa cháy, các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Thành phố về công tác phòng cháy và chữa cháy; Chỉ thị số 14/2010/CT-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố về tăng cường công tác tuyên truyền về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn thành phố. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, chủ hộ gia đình có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, giáo dục phổ biến pháp luật và kiến thức về phòng cháy và chữa cháy cho mọi người trong phạm vi quản lý của mình để mỗi người dân nâng cao trách nhiệm trong công tác phòng cháy và chữa cháy; xác định công tác phòng cháy và chữa cháy là trách nhiệm của mỗi cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên lãnh thổ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
b) Tổ chức khảo sát, đánh giá đúng thực trạng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy và chữa cháy ở đơn vị, địa phương, cơ sở sản xuất, kinh doanh do mình quản lý, tập trung đánh giá mức độ nhận thức về pháp luật phòng cháy và chữa cháy, kiến thức, kỹ năng về phòng cháy và chữa cháy của cán bộ, công nhân viên và quần chúng nhân dân trong đời sống sinh hoạt hàng ngày như sử dụng thiết bị điện, khí dầu mỏ hóa lỏng (gas), xăng dầu và trong sản xuất kinh doanh; tinh thần, thái độ của quần chúng nhân dân tham gia công tác phòng cháy và chữa cháy. Đánh giá về số lượng, chất lượng của đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở và đội phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành; việc thực hiện chế độ chính sách trong công tác phòng cháy và chữa cháy. Bên cạnh những ưu điểm, thuận lợi, cần tập trung làm rõ những bất cập, khó khăn, tồn tại khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện phong trào toàn dân phòng cháy và chữa cháy, làm rõ nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm, từ đó đề ra các giải pháp khắc phục, nâng cao hơn nữa chất lượng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy và chữa cháy. Kiến nghị đề xuất các cấp, các ngành có thẩm quyền bổ sung, sửa đổi các chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quần chúng nhân dân thực hiện quyền và trách nhiệm của mình trong công tác phòng cháy và chữa cháy, khuyến khích quần chúng nhân dân tham gia hoạt động phòng cháy và chữa cháy.
c) Tập trung củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác phòng cháy và chữa cháy các cấp, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở, đội phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành. Tổ chức các lớp huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy, tuyên truyền trách nhiệm phòng cháy và chữa cháy để đảm bảo công dân từ 18 tuổi trở lên phải được huấn luyện công tác phòng cháy, chữa cháy và phải có trách nhiệm tham gia vào các đội phòng cháy và chữa cháy khi có yêu cầu; mỗi khu dân cư, cơ sở sản xuất kinh doanh phải có lực lượng phòng cháy và chữa cháy tại chỗ đủ mạnh, trang bị dụng cụ phương tiện chữa cháy cần thiết đáp ứng được yêu cầu xử lý các vụ cháy tại chỗ kịp thời và có hiệu quả. Đảm bảo chế độ, chính sách cho đội viên dân phòng và lực lượng phòng cháy và chữa cháy tại chỗ, có chính sách bồi thường thỏa đáng thiệt hại cho nhân dân trong quá trình tổ chức chữa cháy.
d) Nghiên cứu nắm vững các quy chuẩn, tiêu chuẩn về phòng cháy và chữa cháy để thực hiện với phương châm “làm đúng ngay từ đầu”. Chủ động thực hiện công tác tự kiểm tra nhằm phát hiện các sơ hở, thiếu sót về phòng cháy và chữa cháy để có biện pháp khắc phục kịp thời và tự tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn - cứu hộ thuộc phạm vi quản lý của mình.
đ) Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy” hàng năm với các nội dung phong phú, thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm, huy động được nhiều tầng lớp nhân dân tham gia, chú trọng lực lượng thanh niên, học sinh, sinh viên. Tổ chức biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng cháy và chữa cháy. Nhân rộng các điển hình tiên tiến tạo ra một thế trận vững chắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn thành phố.
e) Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, tổ chức Công đoàn, Hội Cựu Chiến binh, Hội Người cao tuổi… để vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân phòng cháy và chữa cháy phù hợp với đặc điểm tình hình tại cơ sở.
2. Các Sở - ngành chức năng, Ủy ban nhân dân các quận - huyện, phường - xã, thị trấn bên cạnh những nhiệm vụ trọng tâm nêu trên, cần tổ chức thực hiện những nhiệm vụ cụ thể sau đây:
a) Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy thành phố:
Là lực lượng nòng cốt xây dựng phong trào toàn dân phòng cháy và chữa cháy, phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức và pháp luật phòng cháy và chữa cháy đến nhân dân, thường xuyên huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn - cứu hộ cho lực lượng phòng cháy và chữa cháy tại chỗ, tăng cường cải cách hành chính trong công tác quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy, tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn các biện pháp an toàn về phòng cháy và chữa cháy, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm an toàn phòng cháy và chữa cháy, nhằm ngăn chặn các nguy cơ gây cháy, tổ chức tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của quần chúng nhân dân có liên quan đến công tác phòng cháy và chữa cháy.
Hàng năm phối hợp với các Sở - ngành, quận - huyện tham mưu tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy” ngày 04 tháng 10.
Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị của các Sở - ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận - huyện, đề xuất biểu dương, khen thưởng đối với tập thể và cá nhân có thành tích trong phong trào toàn dân phòng cháy và chữa cháy, tổng hợp tình hình báo cáo các cấp theo quy định.
b) Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy thành phố nghiên cứu, biên soạn tài liệu tuyên truyền về phong trào toàn dân phòng cháy và chữa cháy. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố tăng cường công tác phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật về phòng cháy và chữa cháy, làm cho Luật Phòng cháy và chữa cháy thực sự đi vào cuộc sống.
c) Đài Tiếng nói nhân dân thành phố, Đài Truyền hình thành phố, các cơ quan thông tin báo chí chủ trì phối hợp với các Sở - ngành liên quan tổ chức xây dựng chuyên mục “Toàn dân phòng cháy và chữa cháy”, có thời lượng phát sóng định kỳ hàng tháng; thực hiện các phóng sự, tiểu phẩm,… có nội dung tuyên truyền, hướng dẫn cảnh báo nguy cơ cháy, nổ, các bài học rút ra từ các vụ cháy, phát sóng trong chuyên mục, trong các đợt cao điểm tổ chức: Tuần lễ Quốc gia về An toàn - Vệ sinh lao động và phòng, chống cháy, nổ, “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy” ngày 04 tháng 10…, để nâng cao nhận thức của người dân trong công tác phòng cháy và chữa cháy, nhằm thực hiện tốt công tác phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn thành phố.
d) Sở Công Thương, Tổng Công ty Điện lực thành phố, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị chủ trì phối hợp với Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy thành phố hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh, hộ gia đình các biện pháp an toàn trong việc sử dụng điện, khí dầu mỏ hóa lỏng (gas), xăng dầu; kiến thức, kỹ năng xử lý các tình huống cháy, nổ có liên quan đến việc sử dụng điện, gas, xăng dầu. Tăng cường kiểm tra, xử lý các sai phạm trong các lĩnh vực nêu trên, đảm bảo yêu cầu công tác phòng ngừa.
đ) Sở Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố tổ chức thực tập các kỹ năng, phương án phòng cháy và chữa cháy cho học sinh, sinh viên, cán bộ, công chức tại đơn vị mình.
Chủ trì phối hợp với Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy biên soạn chương trình, tài liệu những kiến thức phổ thông về phòng cháy và chữa cháy phù hợp với từng cấp học, bố trí một thời lượng nhất định cho việc giáo dục phòng cháy và chữa cháy trong nhà trường.
e) Sở Tài chính: Phối hợp, hướng dẫn Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy lập dự toán kinh phí, thẩm định, bố trí ngân sách phục vụ cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy nói chung và một số hoạt động đẩy mạnh phong trào toàn dân phòng cháy và chữa cháy.
g) Sở Quy hoạch - Kiến trúc: Hướng dẫn các chủ đầu tư, các đơn vị áp dụng đúng các quy định về phòng cháy và chữa cháy trong công tác lập quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, các đồ án quy hoạch chi tiết khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao và khu dân cư.
h) Sở Xây dựng: Áp dụng các quy chuẩn quy hoạch, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình khi cấp phép xây dựng công trình, góp ý kiến hồ sơ thiết kế cơ sở, thẩm định và phê duyệt dự án nhóm B, C đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy cho người và công trình.
i) Công an thành phố: Chỉ đạo Công an các quận - huyện, phường - xã, thị trấn phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy các quận - huyện, gắn phong trào toàn dân phòng cháy và chữa cháy với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc để tuyên truyền vận động cán bộ, nhân dân tham gia phòng cháy và chữa cháy, xây dựng các khu dân cư, phường - xã, thị trấn và cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường an toàn về phòng cháy và chữa cháy.
k) Liên đoàn Lao động thành phố: Chủ trì phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh để vận động tất cả cán bộ, công nhân nghiên cứu, nắm vững Luật Phòng cháy và chữa cháy, kiến thức phòng cháy và chữa cháy, tham gia vào đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở khi có yêu cầu.
l) Ủy ban nhân dân quận - huyện, phường - xã, thị trấn:
- Tăng cường công tác vận động quần chúng nhân dân tham gia công tác phòng cháy và chữa cháy dưới nhiều hình thức đa dạng trên tinh thần “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, quán triệt phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” để huy động mọi nguồn lực trong nhân dân phục vụ công tác phòng cháy và chữa cháy, vận động nhân dân hiến đất mở rộng hẻm để xe chữa cháy lưu thông hoạt động, tham gia đội dân phòng, quyên góp xây dựng quỹ phòng cháy và chữa cháy, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân phát huy sáng kiến, phát minh, cải tiến công cụ, phương tiện chữa cháy, từng bước tiến tới xã hội hóa công tác phòng cháy và chữa cháy.
- Xây dựng, củng cố phong trào toàn dân tham gia phòng cháy và chữa cháy, lồng ghép gắn với các phong trào xây dựng “Khu phố an toàn”, “Khu dân cư an toàn”, “Hộ gia đình an toàn”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống mới ở khu dân cư” và “Phong trào xây dựng nông thôn mới”, đưa hoạt động phòng cháy và chữa cháy thành một tiêu chí trong việc xây dựng khu phố, ấp, tổ dân phố, gia đình văn hóa và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, có các biện pháp chuyển hóa các khu dân cư có nguy cơ cháy, nổ cao.
- Tổ chức cho công dân từ 18 tuổi trở lên nghiên cứu, tìm hiểu Luật Phòng cháy và chữa cháy, kiến thức phòng cháy và chữa cháy; đưa nội dung tuyên truyền về phòng cháy và chữa cháy trong các buổi sinh hoạt tổ dân phố, vận động nhân dân trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy; hướng dẫn nhân dân quản lý chặt chẽ và sử dụng an toàn các chất cháy, chất nổ, nguồn lửa, nguồn nhiệt, sẵn sàng thực hiện việc huy động phương tiện của gia đình tham gia chữa cháy; tổ chức cho các hộ dân ký cam kết đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy; lập tổ, bộ phận tự quản để theo dõi, quản lý và bảo vệ các trụ nước chữa cháy, nguồn nước phục vụ công tác chữa cháy trong các cụm dân cư, tổ dân phố đang sinh sống; hàng năm dự trù kinh phí đầu tư cho các hoạt động phòng cháy và chữa cháy và trang bị phương tiện chữa cháy cho lực lượng dân phòng theo quy định.
- Bố trí “Hòm thư phòng cháy và chữa cháy” tại các cơ sở và khu dân cư để tạo điều kiện quần chúng nhân dân phản ánh các vấn đề có liên quan đến công tác phòng cháy và chữa cháy, nhằm khắc phục, xử lý kịp thời các vi phạm về an toàn phòng cháy và chữa cháy có thể dẫn đến nguy cơ cháy, nổ trong địa bàn dân cư. Đồng thời, tạo điều kiện cho cơ quan quản lý Nhà nước về phòng cháy và chữa cháy phòng ngừa, ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực trong công tác phòng cháy và chữa cháy.
3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên tổ chức và phối hợp với các cơ quan chức năng để tuyên truyền, động viên mọi tầng lớp nhân dân thực hiện và giám sát việc thực hiện các quy định của Luật Phòng cháy và chữa cháy.
4. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, phường - xã, thị trấn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố tổ chức thực hiện nghiêm túc, hàng năm đề ra kế hoạch và tiến hành sơ kết đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị này.
Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Minh Trí